Werklozen

In het vierde kwartaal van 2023 waren 360 duizend mensen werkloos, 3,5 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Het aantal werklozen daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-6 duizend).

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid nam af in vierde kwartaal 2023

In het tweede en derde kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – nam het aantal werklozen met 141 duizend sterk toe, naar 528 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen bijna elk kwartaal tot 350 duizend (3,5 procent) in het tweede kwartaal van 2023. Net als in het derde kwartaal van 2022 nam de werkloosheid in het derde kwartaal van 2023 toe. In het vierde kwartaal van 2023 daalde de werkloosheid weer. 

Minder mensen kort werkloos

In het vierde kwartaal waren, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 299 duizend mensen kort werkloos, dat wil zeggen dat ze minder dan een jaar zoek waren naar werk. Dat zijn er 7 duizend minder dan in het kwartaal ervoor. Sinds het tweede kwartaal van 2022 steeg lange tijd het aandeel kort werklozen met het kwartaal, van 75 procent naar 84 procent in het tweede kwartaal van 2023. In het derde kwartaal bleef het percentage kort werklozen gelijk. In het vierde kwartaal was er een daling van 1 procentpunt.

Lang niet alle werklozen ontvangen een WW-uitkering

Niet alle mensen die tot de werkloze beroepsbevolking worden gerekend, ontvangen een werkloosheidsuitkering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren die tijdens of na hun opleiding op zoek gaan naar werk of om andere werkzoekenden die nog niet eerder of niet lang genoeg gewerkt hebben om voldoende WW-rechten te hebben opgebouwd. Verder gaat het bijvoorbeeld om mensen die werkloos zijn en al de maximale WW-duur hebben bereikt, om mensen die werkzaam waren als zelfstandige of freelancer, of om werknemers die verwijtbaar ontslag kregen of op eigen initiatief ontslag hebben genomen. In het vierde kwartaal van 2023 hadden (niet-seizoengecorrigeerd) 299 duizend van de 349 duizend werklozen geen WW-uitkering. Bijna de helft van hen was 15 tot 25 jaar.

Aan de andere kant worden ook niet alle mensen met een WW-uitkering tot de werklozen gerekend. In het vierde kwartaal van 2023 hadden 74 duizend mensen een WW-uitkering in aanvulling op een betaalde baan. Verder waren 28 duizend WW-ontvangers niet recent op zoek naar werk of konden niet op korte termijn starten. Zij worden daarom niet geteld als werkloos.

Verdeling werklozen en WW-ontvangers en overlap tussen beide groepen, 3e kwartaal 2023 Verdeling werklozen en WW-ontvangers en overlap tussen beide groepen, 3e kwartaal 2023 Werklozen zonder WW (325 dzd) WW-ontvangers werklozen met WW (41 dzd) niet werkloos (100 dzd) Verdeling werklozen en WW-ontvangers en overlap tussen beide groepen, Werklozen zonder WW WW-ontvangers niet werkloos Werklozen met WW zonder WW Werklozen WW-ontvangers (325 dzd) (41 dzd) (100 dzd) werklozen met WW niet werkloos 3e kwartaal 2023
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerdArbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt