Werklozen

In het vierde kwartaal van 2019 waren 316 duizend mensen werkloos, 3,4 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal werklozen met 3 duizend afgenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Lichte daling werkloosheid in vierde kwartaal

In het derde kwartaal nam het aantal werklozen voor het eerst sinds begin 2014 toe, maar in het vierde kwartaal daalde het aantal werklozen weer. Meer mensen die toetraden tot de arbeidsmarkt kwamen direct aan het werk en een kleiner deel werd werkloos. Het werkloosheidspercentage was in het vierde kwartaal van 2019 wel nog gelijk aan dat van het kwartaal ervoor (3,4 procent).

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid ook licht gedaald

In het vierde kwartaal van 2019 waren 90 duizend mensen langdurig werkloos. Zij waren al minimaal twaalf maanden op zoek naar werk. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal langdurig werklozen met 19 duizend af. De langdurige werkloosheid kent sinds begin 2015 een dalende trend, een jaar later dan de afname van het aantal kort werklozen (minder dan een jaar).

 

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2018 waren er nog 350 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 80 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 64 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 21 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2018 (x 1 000)
 2018
WW-uitkering80
Bijstandsuitkering64
AO-uitkering21
Geen uitkering189

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt