Werklozen

In het tweede kwartaal van 2019 waren 305 duizend mensen werkloos, 3,3 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal werklozen met 11 duizend afgenomen. Wel is de dalende trend van de werkloosheid in de loop van het tweede kwartaal omgeslagen in een lichte stijging.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Het aantal werklozen is sinds 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Er zijn nu minder werklozen dan in 2008, bij het begin van de economische crisis. Ook het werkloosheidspercentage (3,3) is lager. In het derde en vierde kwartaal van 2008 was dat 3,6 procent.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid daalt ook

In het tweede kwartaal van 2019 waren 75 duizend mensen langdurig werkloos. Zij waren al minimaal twaalf maanden op zoek naar werk. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal langdurig werklozen met 53 duizend af. De langdurige werkloosheid daalt sinds 2015, een jaar nadat het aantal kort werklozen begon af te nemen.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Bijna de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2017 waren er 438 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten – 106 duizend – een werkloosheidsuitkering. Daarnaast ontving een aanzienlijke groep een bijstandsuitkering. Een veel kleinere groep kreeg een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2017 (x 1 000)
 Werkloze beroepsbevolking
WW-uitkering106
Bijstandsuitkering80
AO-uitkering27
Geen uitkering229

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt