Werklozen

In het derde kwartaal van 2019 waren 319 duizend mensen werkloos, 3,4 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal werklozen met 14 duizend toegenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Meer mensen zoeken werk

Met de recente toename van het aantal werklozen is een eind gekomen aan de dalende trend sinds begin 2014. Ook het werkloosheidspercentage steeg voor het eerst in lange tijd, naar 3,4 in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid stijgt doordat meer mensen die niet actief waren op de arbeidsmarkt op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag raken. Ook verliezen meer mensen hun baan en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid wel verder gedaald

In het derde kwartaal van 2019 waren 82 duizend mensen langdurig werkloos. Zij waren al minimaal twaalf maanden op zoek naar werk. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal langdurig werklozen met 28 duizend af. De langdurige werkloosheid daalt sinds 2015, een jaar later dan de afname van het aantal kort werklozen.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Bijna de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2017 waren er nog 438 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten –106 duizend – een werkloosheidsuitkering. Daarnaast ontving een aanzienlijke groep een bijstandsuitkering. Een veel kleinere groep kreeg een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2017 (x 1 000)
 Werkloze beroepsbevolking
WW-uitkering106
Bijstandsuitkering80
AO-uitkering27
Geen uitkering229

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt