Werklozen

In het tweede kwartaal van 2022 waren 327 duizend mensen werkloos, 3,3 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Het aantal werklozen neemt al zeven kwartalen op rij af.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid verder gedaald

In het tweede en derde kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – nam het aantal werklozen met 141 duizend sterk toe, naar 528 duizend. Daarna is het aantal werklozen weer gedaald, naar 327 duizend in het tweede kwartaal van 2022. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Vaker langdurig werkloos

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 77 duizend in het tweede kwartaal van 2022 (seizoengecorrigeerd). Dat zijn er 6 duizend minder dan in het kwartaal ervoor.

Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk nam toe: van 17 in het tweede kwartaal van 2020 naar 25 in het eerste kwartaal van 2022. Door de forse toename van het aantal werklozen in het begin van de coronacrisis (tweede en derde kwartaal van 2020), was er toen een sterke groei van het aandeel dat korter dan een jaar werkloos is. Een relatief groot deel van hen stroomde vrij snel weer uit werkloosheid, doordat ze werk vonden of stopten met zoeken naar werk. Maar er was ook een deel dat doorstroomde naar langdurige werkloosheid. In het tweede kwartaal 2022 nam het percentage langdurig werklozen weer iets af naar 24 procent.

 

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2020 waren er nog 357 duizend werklozen. Ruim 60 procent van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 74 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 52 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 16 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werklozen naar uitkeringspositie1), 2020
Uitkeringspositie (x 1 000)
Totaal357
WW-uitkering74
Bijstandsuitkering52
Arbeidsongeschiktheidsuitkering16
Geen uitkering217
1)De categorieën 'WW-uitkering', 'Bijstandsuitkering' en 'Arbeidsongeschiktheidsuitkering' overlappen. Een persoon die tegelijkertijd meerdere uitkeringen ontvangt, wordt in elke categorie geteld. Hierdoor is het totaal niet gelijk aan de som van de afzonderlijke uitkeringen.
 

Aanvullende statistiek: Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020