Werklozen

In het eerste kwartaal van 2020 waren 277 duizend mensen werkloos, 3,0 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is het aantal werklozen met 39 duizend afgenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Daling werkloosheid in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal werklozen relatief sterk af, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019. Maar na flinke dalingen van het aantal werklozen in januari en februari daalde de werkloosheid in maart nauwelijks meer. Weliswaar nam het aantal werkenden in maart sterk af in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar lang niet iedereen die stopte met betaald werk werd werkloos. Relatief veel mensen die stopten met werken, waren niet op zoek en/of direct weer beschikbaar.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid ook licht gedaald

In het eerste kwartaal van 2020 waren 84 duizend mensen langdurig werkloos. Zij waren al minimaal twaalf maanden op zoek naar werk. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal langdurig werklozen met 24 duizend af. De langdurige werkloosheid kent sinds begin 2015 een dalende trend, een jaar later dan de afname van het aantal kortdurig werklozen.

 

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2018 waren er nog 350 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 80 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 64 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 21 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2018
 2018 (x 1 000)
WW-uitkering80
Bijstandsuitkering64
AO-uitkering21
Geen uitkering189

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt