Werklozen

In het tweede kwartaal van 2020 waren 349 duizend mensen werkloos, 3,8 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 72 duizend toegenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Forse stijging werkloosheid in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werklozen sterk toe, vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal was de werkloosheid nog relatief sterk afgenomen. De recente toename van de werkloosheid hangt samen de afname van het aantal werkenden in de eerste maanden van de coronacrisis.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid wel nog verder gedaald

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, is verder gedaald naar 69 duizend in het tweede kwartaal van 2020. Dat zijn er 25 duizend minder dan een jaar eerder. Dit aantal daalde doordat meer langdurig werklozen stopten met zoeken of werk vonden, dan dat er nieuwe langdurig werklozen bij kwamen. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk, nam flink af van 31 procent in het tweede kwartaal van 2019 naar 20 procent in het afgelopen kwartaal. Dat komt vooral door de forse toename van het aantal kortdurend werklozen.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2018 waren er nog 350 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 80 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 64 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 21 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2018
 2018 (x 1 000)
WW-uitkering80
Bijstandsuitkering64
AO-uitkering21
Geen uitkering189

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt