Werklozen

In het derde kwartaal van 2020 waren 419 duizend mensen werkloos, 4,5 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 70 duizend toegenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Forse stijging werkloosheid in tweede en derde kwartaal

In het tweede en derde kwartaal van 2020 nam het aantal werklozen vergeleken met voorgaande kwartalen sterk toe met respectievelijk 72 duizend en 70 duizend. In het eerste kwartaal was de werkloosheid nog relatief sterk afgenomen. De toename van de werkloosheid in het tweede kwartaal hangt samen met de afname van het aantal werkenden in de eerste maanden van de coronacrisis. In het derde kwartaal nam de werkloosheid vooral toe doordat weer meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer doordat veel mensen hun baan verloren.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Langdurige werkloosheid vrijwel gelijk aan vorig jaar

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 88 duizend in het derde kwartaal van 2020. Dat zijn er vrijwel evenveel als een jaar eerder. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk, nam flink af van 30 procent in het derde kwartaal van 2019 naar 22 procent in het derde kwartaal van 2020. Dat komt door de forse toename van het aantal kort werklozen tijdens de coronacrisis.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2018 waren er nog 350 duizend werklozen. Ruim de helft van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 80 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 64 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 21 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar uitkeringspositie, 2018
 2018 (x 1 000)
WW-uitkering80
Bijstandsuitkering64
AO-uitkering21
Geen uitkering189

Cijfers in aanvullende tabel: Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt