Arbeidsmarktmobiliteit

Het aantal werkenden kan veranderen doordat mensen die eerder nog werkloos waren betaald werk gevonden hebben. Ook zijn er mensen die de arbeidsmarkt (opnieuw) betreden en erin slagen om betaald werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun baan verliezen en werkloos worden, of mensen die stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename aantal werkenden

In het derde kwartaal van 2019 waren er 25 duizend werkenden meer dan het kwartaal ervoor. Dit kwam doordat meer werklozen een baan vonden dan dat er werkenden werkloos werden. Tegenover de 86 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het derde kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 69 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal mensen met betaald werk toe met 17 duizend.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werk vond groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 205 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en een baan vonden, stonden 198 duizend werkenden die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Ook hierdoor nam het aantal werkenden toe, met 7 duizend.

Ook wisselingen tussen de werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms niet direct werk. Zij zijn dan werkloos. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die eerder werkloos waren besluiten om zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod in de bijdrage ‘Stromen in en uit de werkloze beroepsbevolking’.

Ontwikkeling in laatste decennium

Veranderingen in het aantal werkenden zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkzame beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkloze beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werkenden neemt al enkele jaren toe en bovendien is de toename in die periode steeds groter geworden. In 2018 kwamen er gemiddeld per kwartaal 49 duizend mensen met betaald werk bij, iets meer dan in 2017. Evenals in 2017 werd de toename vooral veroorzaakt doordat er meer werklozen werk vonden dan dat er werkenden werkloos werden. In 2014 en 2015 werd de groei van het aantal werkenden nog gedempt door werkenden die de arbeidsmarkt verlieten.

Werkzame beroepsbevolking (verandering t.o.v. drie maanden eerder), gemiddeld per kwartaal (x1 000)
 Saldo tussen werkloos en werkzaamSaldo tussen niet-beroepsbevolking en werkzaam
2008536
2009-281
2010-1011
2011-815
2012-59
2013-15-7
201410-6
201530-19
2016366
2017405
20183914