Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt het aantal gasten in logiesaccommodaties zich?

In juni 2021 ontvingen toeristische accommodaties 34 procent meer gasten als in dezelfde maand van 2020. Vooral meer Nederlandse gasten bezochten toeristische accommodaties, anderhalf keer zoveel. Er kwamen iets minder buitenlandse gasten dan in juni 2020.
Logiesaccommodaties; gasten

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?

De bevolking van Nederland is in juli 2021 met 8,0 duizend inwoners gegroeid. In juli 2020 bleef de bevolkingsgroei beperkt tot 5,0 duizend inwoners. De sterfte was ongeveer 3,5 duizend lager dan het aantal geboorten. Per saldo kwamen er 4,5 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie.
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

In juli 2021 registreerde de politie ruim 6 duizend misdrijven minder dan in dezelfde periode vorig jaar, een afname van 9 procent. Onder misdrijven die ten minste duizend keer voorkwamen registreerde de politie in mei vooral minder woninginbraken (-24 procent) en horizontale fraude (-16 procent). In de periode maart tot en met mei 2020, gedurende de eerste gedeeltelijke lockdown, registreerde de politie in Nederland minder misdrijven dan in Nederland dan in 2019. Daarna, in de maanden juni tot en met september, was het aantal delicten hoger dan een jaar eerder. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 lag het aantal geregistreerde misdrijven weer onder het niveau van vorig jaar. In maart 2021 lag het aantal geregistreerde misdrijven weer iets hoger dan een jaar eerder. In april was dit cijfer iets lager en in mei, juni en juli beduidend lager dan in dezelfde maand in 2020.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

Hoe ontwikkelt het aantal asielverzoeken zich?

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Na een diepste punt in april 2020 is het aantal eerste asielverzoeken teruggeveerd. In juni 2021 waren er 1 490 eerste asielverzoeken, ruim 800 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Asielverzoeken en nareizigers

Hoeveel werknemers komen in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?

Eind 2020 gaf 10 procent van alle werknemers aan vaak of altijd in contact met mogelijk besmettelijke personen, dieren of materiaal te komen. In 2019 gold dit voor 6 procent van de werknemers.
Lees meer

In welke beroepen ontmoeten werknemers voortdurend andere mensen?

Eind 2020 gaf 57 procent van alle werknemers aan een groot aantal keren per werkdag bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen te ontmoeten. In 2018, de vorige keer dat dit aan werknemers is gevraagd, was dat nog 69 procent.
Lees meer

Hoeveel Nederlanders gingen in de zomer van 2020 op vakantie?

Het aantal Nederlanders dat in de zomermaanden op vakantie ging in eigen land lag in 2020 ruim een kwart hoger dan in de zomer van 2019. Dit is een fors herstel ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen het aantal vakanties in eigen land door de coronamaatregelen ruim 30 procent lager lag dan een jaar eerder. Hoewel er voor vakanties naar het buitenland in het derde kwartaal van 2020 sprake was van herstel, lag dit aantal nog steeds bijna 60 procent lager dan in 2019.
Lees meer

Hoeveel sporten Nederlanders normaal gesproken?

In 2019 gaf 10 procent van de volwassenen aan een team- of contactsport te beoefenen en 9 procent volgde groepslessen. 28 procent deed binnen aan een individuele sport, waar ook zwemmen onder valt, en 22 procent sportte individueel buiten. Van de volwassen Nederlanders beoefende 22 procent een of meerdere team-, contact-, groeps- of zwemsporten. Dit zijn sporten die sinds 4 november in het kader van de coronamaatregelen niet zijn toegestaan.
Lees meer

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Van de bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende 70-plussers in 2014 was 38 procent alleenstaand en 13 procent had geen kinderen of alleen kinderen die buiten Nederland woonden. Zeven procent van de ouderen had geen partner én geen kinderen. Bij 29 procent van de ouderen met kind(eren) woonden deze op gemiddeld meer dan 30 kilometer afstand. Het aandeel ouderen zonder partner of kinderen is het grootst in steden, maar ouderen in minder stedelijke gebieden woonden verder van hun kinderen.
Lees meer

Hoeveel contact hebben mensen normaal gesproken met familie, vrienden of buren?

In 2019 had 83 procent van de bevolking minstens wekelijks contact met familie. Het merendeel had ook wekelijks contact met vrienden (76 procent) en buren (58 procent). Van de jongeren (15 tot 25 jaar), die hun vrienden normaal gesproken bijna dagelijks op school zien, had 96 procent minstens eenmaal per week contact met vrienden. Ouderen zien of spreken hun buren juist vaker: bijna driekwart van de 65-plussers had wekelijks contact met de buren.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België en Duitsland hebben een recreatiewoning in Nederland?

In totaal kent Nederland 13,7 duizend recreatiewoningen met een eigenaar die op 1 oktober 2019 in België (2,95 duizend) of Duitsland (10,75 duizend) woonde. Onder eigenaren die in België woonden is Sluis de populairste gemeente met 1 120 recreatiewoningen. Duitse eigenaren hebben de meeste recreatiewoningen in een andere Zeeuwse gemeente: Schouwen Duiveland (1 640 recreatiewoningen). Daarna volgen Schagen (1 320) en Sluis (1 000).
Lees meer

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer

Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?

Op 1 januari 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis.
Lees meer

Hoeveel 65-plussers wonen er in Nederland?

Nederland telt ruim 3 miljoen 65-plussers in particuliere huishoudens, en meer dan 100 duizend in institutionele huishoudens die bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. In totaal is ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Totaal personen in huishoudens naar leeftijd

Hoeveel Nederlanders hebben thuis geen internet?

Van de Nederlandse inwoners van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. 75-plussers hebben het vaakst geen internet thuis. In 2019 was dit voor 23 procent van de 75-plussers het geval.
Lees meer

Wat zijn de sociale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de sociale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Sociale FAQ's eerste coronagolf