Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Hoeveel is het aantal gasten in logiesaccommodaties afgenomen?

In januari 2021 ontvingen toeristische accommodaties 72 procent minder gasten dan dezelfde maand van 2020. Deze daling is sterker dan die in december. In hotels en vergelijkbare accommodaties liep het aantal gasten in januari 2021 het sterkst terug met 74 procent. Zowel Nederlandse als buitenlandse gasten bleven in januari weg. Alleen op kampeerterreinen was het aantal Nederlandse gasten vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar eerder. Bij alle soorten accommodaties was het aantal buitenlandse gasten lager dan een jaar eerder.
Logiesaccommodaties; gasten

Hoe ontwikkelt het aantal asielverzoeken zich?

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Na een diepste punt in april 2020 is het aantal eerste asielverzoeken teruggeveerd. Het bevindt zich echter nog niet op het niveau van 2019. In februari 2021 waren er 790 asielverzoeken. Dat waren er 135 minder dan een maand eerder.
Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?

In februari 2021 groeide de bevolking nauwelijks ten opzichte van een maand eerder. Net als in eerdere maanden was de groei lager dan in de overeenkomstige maand van 2020. In mei 2020 was er zelfs sprake van een bevolkingskrimp. Het bevolkingsaantal daalde toen nog met een recordaantal van ruim 5,6 duizend inwoners. In die maand viel de eerste piek van coronasterfte. In februari overleden zo’n 0,5 duizend mensen meer dan er werden geboren. Maar er immigreerden ook bijna 5,9 duizend meer mensen dan er emigreerden, waardoor de totale bevolking niet kromp.
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

In februari 2021 registreerde de politie ruim 15 duizend misdrijven minder dan in dezelfde periode vorig jaar, een afname van 23 procent. De politie registreerde in februari 2 duizend woninginbraken minder dan een jaar eerder (-60 procent). Het aantal registraties van zakkenrollerij was in februari 284, 75 procent minder dan vorig jaar. Sinds oktober 2020 lag het aantal geregistreerde misdrijven lager dan een jaar eerder. In de maanden juni tot en met september 2020 lag het aantal geregistreerde misdrijven nog hoger dan een jaar eerder.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

Hoeveel Nederlanders gingen in de zomer van 2020 op vakantie?

Het aantal Nederlanders dat in de zomermaanden op vakantie ging in eigen land lag in 2020 ruim een kwart hoger dan in de zomer van 2019. Dit is een fors herstel ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen het aantal vakanties in eigen land door de coronamaatregelen ruim 30 procent lager lag dan een jaar eerder. Hoewel er voor vakanties naar het buitenland in het derde kwartaal van 2020 sprake was van herstel, lag dit aantal nog steeds bijna 60 procent lager dan in 2019.
Lees meer

Hoeveel sporten Nederlanders normaal gesproken?

In 2019 gaf 10 procent van de volwassenen aan een team- of contactsport te beoefenen en 9 procent volgde groepslessen. 28 procent deed binnen aan een individuele sport, waar ook zwemmen onder valt, en 22 procent sportte individueel buiten. Van de volwassen Nederlanders beoefende 22 procent een of meerdere team-, contact-, groeps- of zwemsporten. Dit zijn sporten die sinds 4 november in het kader van de coronamaatregelen niet zijn toegestaan.
Lees meer

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Van de bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende 70-plussers in 2014 was 38 procent alleenstaand en 13 procent had geen kinderen of alleen kinderen die buiten Nederland woonden. Zeven procent van de ouderen had geen partner én geen kinderen. Bij 29 procent van de ouderen met kind(eren) woonden deze op gemiddeld meer dan 30 kilometer afstand. Het aandeel ouderen zonder partner of kinderen is het grootst in steden, maar ouderen in minder stedelijke gebieden woonden verder van hun kinderen.
Lees meer

Hoeveel contact hebben mensen normaal gesproken met familie, vrienden of buren?

In 2019 had 83 procent van de bevolking minstens wekelijks contact met familie. Het merendeel had ook wekelijks contact met vrienden (76 procent) en buren (58 procent). Van de jongeren (15 tot 25 jaar), die hun vrienden normaal gesproken bijna dagelijks op school zien, had 96 procent minstens eenmaal per week contact met vrienden. Ouderen zien of spreken hun buren juist vaker: bijna driekwart van de 65-plussers had wekelijks contact met de buren.
Lees meer

In welke beroepen komen werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?

Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen. In totaal kwam 6 procent van de werknemers vaak of altijd in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
Lees meer

In welke beroepen ontmoeten werknemers voortdurend andere mensen?

Gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten in 2018 het meest andere mensen. Ruim 90 procent van de werknemers in deze beroepsgroepen ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België en Duitsland hebben een recreatiewoning in Nederland?

In totaal kent Nederland 13,7 duizend recreatiewoningen met een eigenaar die op 1 oktober 2019 in België (2,95 duizend) of Duitsland (10,75 duizend) woonde. Onder eigenaren die in België woonden is Sluis de populairste gemeente met 1 120 recreatiewoningen. Duitse eigenaren hebben de meeste recreatiewoningen in een andere Zeeuwse gemeente: Schouwen Duiveland (1 640 recreatiewoningen). Daarna volgen Schagen (1 320) en Sluis (1 000).
Lees meer

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer

Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?

Op 1 januari 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis.
Lees meer

Hoeveel 65-plussers wonen er in Nederland?

Nederland telt ruim 3 miljoen 65-plussers in particuliere huishoudens, en meer dan 100 duizend in institutionele huishoudens die bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. In totaal is ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Totaal personen in huishoudens naar leeftijd

Hoeveel Nederlanders hebben thuis geen internet?

Van de Nederlandse inwoners van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. 75-plussers hebben het vaakst geen internet thuis. In 2019 was dit voor 23 procent van de 75-plussers het geval.
Lees meer

Wat zijn de sociale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de sociale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Sociale FAQ's eerste coronagolf