Wat zijn de gevolgen van corona voor de overheid?

Hoeveel bedrijven gebruiken corona steunmaatregelen?

Van alle bedrijven met 2 of meer werkzame personen hebben sinds het begin van de coronacrisis, met 28,4 procent, de meeste bedrijven aangeklopt voor de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Onder de grote financiële steunmaatregelen van het kabinet volgt de vaste lasten regeling (TOGS, TVL-1, TVLQ4-2020, TVLQ1-2021), met 26 procent van de bedrijven per 28 februari 2021. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart.
Lees meer

Hoeveel bedrijven hebben uitstel van betaling bij de Belastingdienst gekregen?

Van 1 april tot en met 28 februari 2021 verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan bijna 317 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Ruim 26 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben uitstel aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 19 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon 10 procent.
Lees meer

Hoe hard is de schuld van de Rijksoverheid toegenomen?

De coronacrisis heeft een enorme bres geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. De schuld nam in 2020 met 40 miljard euro toe, tot 435 miljard euro. De overheidsuitgaven waren 44 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De uitgavenstijging werd grotendeels veroorzaakt door subsidies aan bedrijven en instellingen, met name vanuit de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). De overheid zag haar inkomsten over 2020 met 4 miljard euro dalen. Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend daalden relatief sterk.
Lees meer

Wat zijn de kenmerken van personen die een uitkering ontvingen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Een groot deel van de personen die een uitkering ontvingen voor levensonderhoud had een leeftijd van 45 jaar tot de AOW-leeftijd (52 procent) of was 27 tot 45 jaar (41 procent). Het gaat hierbij om uitkeringen in het kader van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), waarvan een klein deel geregistreerd is als algemene uitkering Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Iets meer mannen dan vrouwen ontvingen een uitkering voor levensonderhoud; driekwart was van Nederlandse komaf en het overgrote deel maakte onderdeel uit van een meerpersoonshuishouden (83 procent).  Bijna de helft van de bedrijven van personen met een Tozo- of Bbz-uitkering waren getypeerd in de overige dienstverlening (16 procent), de specialistische zakelijke dienstverlening (15 procent) en de handel (13 procent). Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat cijfers van diverse grote gemeenten ontbreken.
Lees meer

Hoeveel uitkeringen verstrekten gemeenten aan zelfstandigen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Over de periode maart tot en met mei verstrekten gemeenten ruim 179 duizend uitkeringen voor levensonderhoud aan zelfstandigen en werd in totaal 305 miljoen euro uitgekeerd. Het gaat hierbij voornamelijk om uitkeringen in het kader van de nieuwe Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Een deel daarvan is geregistreerd als algemene Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), als gevolg van de snelle doorvoering van de regeling. Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat diverse gemeenten voorschotten hebben verstrekt die nog niet verwerkt zijn in de registraties.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor de overheid?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor de overheid staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's overheid eerste coronagolf