Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

- Medisch -

In welke provincie overleden tijdens de tweede coronagolf meer mensen dan verwacht?

In de eerste negen weken van de tweede coronagolf in Nederland (week 39 tot en met week 47 van 2020) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken was de relatieve oversterfte het hoogst in Zuid-Holland (26 procent), gevolgd door Overijssel (20 procent). In Limburg is de oversterfte tijdens de tweede golf daarentegen laag (5 procent). Als enige provincie is in Drenthe de oversterfte in de eerste negen weken van de tweede golf hoger dan in de eerste golf (week 11 tot en met week 19 van 2020). Groningen heeft in beide golven geen oversterfte gehad en Zeeland (nog) niet in de tweede golf.
Lees meer

Hoe ver tot de dichtstbijzijnde huisarts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) moest gemiddeld 7,1 kilometer worden afgelegd. Dit betreft de reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde huisarts of dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

Eind juni 2020 woonden in Groningen met 97 werknemers per 1 000 inwoners de meeste werknemers in de sector zorg en welzijn afgezet tegen de bevolking. De overige noordelijke en oostelijke provincies volgen op enige afstand. De verschillen tussen de provincies zijn substantieel. In Groningen wonen bijna anderhalf keer zo veel werknemers per 1 000 inwoners dan in Noord-Holland.
Lees meer

- Sociaal -

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In het merendeel van de provincies nam het aantal geregistreerde misdrijven in december 2020 af vergeleken met 2019. De afname was het sterkst in Noord-Holland (-14 procent).
Lees meer

- Economie -

Wat zijn de regionale gevolgen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt?

In de publicatie De regionale economie 2019 wordt in bijzondere hoofdstukken aandacht besteed aan de coronacrisis. Er wordt stilgestaan bij de regionale verschillen in de crisis ten aanzien van de economie en de arbeidsmarkt, en bij regionale verschillen in het gebruik van de speciale steunmaatregelen waarop bedrijven een beroep kunnen doen. Er wordt ook kort ingegaan op het gebruik van logiesaccommodaties zoals hotels, campings en vakantiehuisjes. Uit de publicatie blijkt dat in Drenthe en Fryslân de nettoarbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2020 het sterkst afnam ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van financiële regelingen door bedrijven is in deze twee provincies het laagst. In alle provincies liep de werkloosheid op en kromp de economie in het derde kwartaal.
Lees meer
De regionale economie 2019

Zijn er regionale verschillen in economische ontwikkeling?

Het CBS publiceert voor het eerst regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het tweede kwartaal en 1 procent voor het eerste en derde kwartaal van 2020. Door de coronacrisis was in het derde kwartaal nog steeds overal economische krimp. Het sterkst was deze krimp in Haarlemmermeer met 19 tot 21 procent. Wel zijn alle regio’s in het derde kwartaal van 2020 economisch minder hard getroffen dan in het tweede kwartaal.
Lees meer

Hoeveel gasten kwamen naar Nederlandse logiesaccommodaties?

In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalde het totaal aantal gasten in oktober 2020 het meest in Noord-Holland. Deze provincie ontving 358 duizend gasten in oktober 2020 tegen bijna 1,4 miljoen gasten in dezelfde maand in 2019. Dat is een afname van 74 procent.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van vierde kwartaal in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en in het derde kwartaal iets beter. In het vierde kwartaal is het ondernemersvertrouwen weer verbeterd. In het vierde kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Limburg met -14. Het minst negatief was het vertrouwen in Fryslân met -4.
Lees meer

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren in alle provincies meer ondernemers die de komende die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het vierde kwartaal waren ondernemers in 7 provincies negatief over de verwachte omzet. Het meest pessimistisch waren ondernemers in Limburg en Zeeland. Ondernemers in deze provincies waren in het derde kwartaal nog optimistisch over de verwachte omzet.
Lees meer

Hoeveel bedrijven werden per provincie failliet verklaard?

In Nederland waren in de maanden september tot en met november 2020 33 procent minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de maanden juni tot en met augustus was het aantal faillissementen al lager dan in dezelfde maanden in 2019 (-23 procent). Op Zeeland na nam het aantal faillissementen in september tot en met november in alle provincies af ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer

Hoeveel minder gasten kwamen het eerste kwartaal naar Nederlandse logiesaccommodaties?

Het totaal aantal gasten in Flevoland en Noord-Holland daalde in het eerste kwartaal van 2020 het meest in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De afname was het grootst in Flevoland, maar daar is het aantal toeristen in absolute zin veel lager dan in Noord-Holland. In Noord-Holland kwamen het eerste kwartaal van 2020 750 duizend gasten minder dan in dezelfde periode in 2019, in Flevoland waren dat er 28 duizend minder.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het vierde kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-27). Het vertrouwen lag op hetzelfde niveau als in het tweede en derde kwartaal. In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In West- en Zuid-Nederland was men het minst negatief (-26). In Oost- en Noord-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-28). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Zuid-Nederland nog het laagst.
Lees meer

- Arbeid en inkomen -

Waar hebben zelfstandigen de minste financiële slagkracht?

Als het inkomen een jaar lang wegvalt, dan belanden zelfstandigen in Den Haag (52 procent) het vaakst onder de minimumloongrens. Ook in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen heeft een hoog percentage zelfstandigen na een jaar zonder inkomen ontoereikende financiële middelen. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar nam in het derde kwartaal van 2020 het meest af in Fryslân en Drenthe vergeleken met een jaar eerder, namelijk 1,2 procentpunt. De arbeidsparticipatie was in het derde kwartaal in alle provincies lager dan een jaar eerder.
Lees meer

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst?

Veranderingen in de situatie op de arbeidsmarkt zijn direct terug te zien in de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal werklozen. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe meer vacatures er zijn per werkloze. De spanning op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio. De arbeidsmarkt in Utrecht en Zeeland was het meest gespannen. In deze provincies waren meer dan 60 vacatures per 100 werklozen in het derde kwartaal van 2020; in Utrecht waren 69 en in Zeeland 64. In alle provincies lag het aantal vacatures lager dan het aantal werklozen.
Lees meer

- Eerste golf -

Wat zijn de regionale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de regionale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Regionale FAQ's eerste coronagolf