Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoeveel is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen?

Eind juni 2021 telde Nederland 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 1,1 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds mei 2020 zijn er elke maand meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder.
StatLine

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In augustus 2021 meldden 7 op de 100 mensen dat hun huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Een jaar eerder zeiden 8 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld deden. In augustus 2021 gaven 2 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. Een jaar eerder was dit ook het geval.
StatLine

Hoeveel mensen waren werkloos?

In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Vooral de jeugdwerkloosheid liep sterk terug en het aantal werkende jongeren steeg sterk. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

De nettoarbeidsparticipatie (het percentage werkenden in de bevolking) was in juli 2021 met 69,4 procent groter dan in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. In juli nam vooral het aantal werkende jongeren sterk toe, maar de nettoarbeidsparticipatie onder jongeren is nog niet helemaal terug op het niveau van begin vorig jaar. In maart 2020 was deze 65,6 procent tegenover 64,3 procent in juli van dit jaar.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal werkenden zich per leeftijdsgroep?

Het aantal werkenden onder 15- tot 25-jarigen was in juli 1,4 miljoen (75 duizend meer dan in juli 2020), onder 25- tot 45-jarigen was dit 3,7 miljoen (95 duizend meer dan in juli 2020), en onder 45- tot 75-jarigen 4 miljoen (22 duizend meer dan in juli 2020). Tussen april en juli 2021 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 90 duizend. Onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de toename met 40 duizend het grootst in deze periode.
StatLine

Hoe hoog was het baanverlies?

In juli waren 289 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in april, waren er 316 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen met 27 duizend af (gemiddeld 9 duizend per maand).
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal WW-uitkeringen zich?

Eind juli 2021 verstrekte UWV 224,2 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 14,1 duizend minder uitkeringen dan in juni: een afname van 5,9 procent. De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen begon in februari en zette de daaropvolgende maanden door. Het aantal lopende uitkeringen ligt sinds juni 2021 lager dan in februari 2020, vlak voor de coronacrisis. De huidige lage stand komt deels door het gebruikelijke seizoenseffect in de zomer.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal banen zich?

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal van 2021 met 133 duizend toe tot 10 856 duizend. Dat is een toename van 1,2 procent. Na de uitzonderlijke ontwikkelingen in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is het aantal banen nu nog 29 duizend lager dan het recordaantal van het eerste kwartaal van 2020 (10 885 duizend).
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal gewerkte uren zich?

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,0 procent meer dan een kwartaal eerder. Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies relatief beperkt gebleven.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal vacatures zich?

Eind juni stonden er 327 duizend vacatures open, 82 duizend meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er van het ene kwartaal op het andere nooit zo’n grote toename geweest. Ook het aantal vacatures is hoger dan ooit gemeten. Niet eerder stonden er in Nederland meer dan 300 duizend vacatures open. Bij het begin van de coronacrisis werd de stijgende trend, die in het tweede kwartaal van 2018 begon, abrupt onderbroken. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal vacatures weer toe.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal flexwerkers zich?

In het tweede kwartaal waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de 2,0 miljoen in de tweede helft van 2018, na een scherpe daling aan het begin van de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2021 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie licht toe in vergelijking met een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was 1,2 procent hoger in het eerste kwartaal van 2021 dan een jaar eerder. De beloning van werknemers nam toe, maar deze stijging was het kleinst sinds het vierde kwartaal van 2015. Het totale inkomen van zelfstandigen nam ook toe, mede door ontvangen subsidies. De consumptieve bestedingen vielen weer terug, waardoor de besparingen toenamen. De hypotheekschuld steeg tot 756 miljard euro, 94,5 procent van het bbp.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden. Vanuit Duitsland steken dagelijks bijna 43 duizend werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België bijna 41 duizend. Deze grenspendelaars wonen voornamelijk in relatief kleine plattelandsgemeenten net over de grens. Het aandeel van de pendelaars in deze gemeenten is daardoor aanzienlijk. Met 22 procent grenspendelaars gaat het Vlaamse Baarle-Hertog aan kop. Van de Duitse gemeenten springt vooral Laar in het oog.
Lees meer

In welke beroepen werd in het tweede kwartaal van 2020 het meeste thuisgewerkt?

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Lees meer

Wat is het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen?

Bij 19 procent van de zelfstandigen zakken de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens als de inkomsten van zelfstandigen drie maanden wegvallen. Zodra het inkomen van zelfstandigen een jaar wegvalt, dan stijgt dit aandeel naar 35 procent. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,2 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,25 miljoen). 467 duizend mensen hadden pedagogisch beroep zoals een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werkten er in 2019 thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's arbeid en inkomen eerste coronagolf