Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoeveel mensen waren werkloos?

In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Tussen maart en augustus 2020 nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Sindsdien daalt de werkloosheid maandelijks weer. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was in mei 68,7. In mei 2020 daalde de arbeidsparticipatie naar 67,7 procent. In januari en februari van 2020 piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent.
StatLine

Hoe ontwikkelt het aantal werkenden zich per leeftijdsgroep?

Het aantal werkenden onder 15- tot 25-jarigen was in mei 1,3 miljoen (62 duizend meer dan in mei 2020), onder 25- tot 45-jarigen was dit 3,7 miljoen (69 duizend meer dan in mei 2020), en onder 45- tot 75-jarigen 4 miljoen (25 duizend meer dan in mei 2020). Tussen februari en april 2020 nam het aantal mensen met betaald werk af met 177 duizend. Vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de afname groot: van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in april.
StatLine

Hoe hoog was het baanverlies?

In mei 2021 waren er 250 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder nog betaald werk hadden. Van de baanverliezers in mei stroomden 188 duizend naar de niet-beroepsbevolking, en 62 duizend naar de werkloze beroepsbevolking. In dezelfde maand een jaar eerder was het aantal werklozen dat drie maanden daarvoor nog betaald werk had nog 118 duizend.
StatLine

Hoe ontwikkelt het aantal WW-uitkeringen zich?

Eind mei verstrekte UWV bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 16,8 duizend minder dan een maand eerder (-6,3 procent). Dit is de vierde maand op rij dat de WW daalt. Vergeleken met mei vorig jaar ligt het aantal lopende WW-uitkeringen 17,1 procent lager. In mei zijn er veel meer WW-uitkeringen beëindigd (36,6 duizend) dan ontstaan (19,8 duizend). In alle sectoren ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in mei lager dan in april. De grootste dalingen vonden plaats in de landbouw (-11,2 procent), uitzendsector (-10,9 procent), bouw (-10,3 procent) en horeca en catering (-9,7 procent).
Lees meer

Hoeveel is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen?

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 12 duizend meer dan een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij dat er nu meer bijstandsontvangers zijn dan een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal bijstandsontvangers bij jongeren tot 27 jaar 9 procent hoger. Dit komt overeen met 3 duizend jongeren. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep.
Lees meer

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In mei 2021 meldden 8 op de 100 mensen dat hun huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Een jaar eerder zeiden 9 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld deden. In mei 2021 gaven 2 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. Een jaar eerder was dit 3 op de 100 mensen.
StatLine

Hoe ontwikkelt het aantal banen zich?

Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 10 670 duizend. Dat zijn er 69 duizend minder dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, een afname van 0,6 procent. De ontwikkeling in het aantal banen was in het tweede en derde kwartaal vorig jaar uitzonderlijk. Na een recorddaling met 297 duizend in het tweede kwartaal volgde een groei in het derde kwartaal van 170 duizend. In het vierde kwartaal bleef het aantal banen vrijwel onveranderd.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal gewerkte uren zich?

Het aantal gewerkte uren in het eerste kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 1,0 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2020. Na de daling in het tweede kwartaal (-5,4 procent) vorig jaar, volgde een herstel in het derde kwartaal (+4,9 procent). Het aantal gewerkte uren is sindsdien gedaald en is nu bijna op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2017.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal vacatures zich?

Eind maart stonden er 245 duizend vacatures open, 26 duizend meer dan aan het eind van het vierde kwartaal van 2020. Sinds het begin van de meting in 1997 was er slechts eenmaal een grotere kwartaal-op-kwartaaltoename: in het tweede kwartaal van 1999 was er een groei van 27 duizend. Ook in het laatste kwartaal van 2020 was er volgens de definitieve cijfers over dat jaar een bescheiden toename (2 duizend). Het eerder gepubliceerde voorlopige cijfer duidde op een kleine afname.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal flexwerkers zich?

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van 2020 gaan dalen. In het eerste kwartaal van 2021 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 122 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in 2020 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen steeg in 2020 ondanks de coronacrisis sneller dan in 2019. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen werd er in 2020 fors minder geconsumeerd. De consumptieve bestedingen van huishoudens waren in 2020 18,2 miljard lager dan een jaar eerder. In 2020 spaarden huishoudens veel meer dan een jaar eerder, 33,8 miljard euro meer dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden. Vanuit Duitsland steken dagelijks bijna 43 duizend werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België bijna 41 duizend. Deze grenspendelaars wonen voornamelijk in relatief kleine plattelandsgemeenten net over de grens. Het aandeel van de pendelaars in deze gemeenten is daardoor aanzienlijk. Met 22 procent grenspendelaars gaat het Vlaamse Baarle-Hertog aan kop. Van de Duitse gemeenten springt vooral Laar in het oog.
Lees meer

In welke beroepen werd in het tweede kwartaal van 2020 het meeste thuisgewerkt?

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Lees meer

Wat is het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen?

Bij 19 procent van de zelfstandigen zakken de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens als de inkomsten van zelfstandigen drie maanden wegvallen. Zodra het inkomen van zelfstandigen een jaar wegvalt, dan stijgt dit aandeel naar 35 procent. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,2 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,25 miljoen). 467 duizend mensen hadden pedagogisch beroep zoals een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werkten er in 2019 thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's arbeid en inkomen eerste coronagolf