Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van 2020 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart begon. Onder andere omdat de consumptieve bestedingen vanaf maart wel sterk terugvielen, namen de besparingen toe. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder spaarden huishoudens 4,2 miljard euro meer.
Lees meer

Hoeveel is het aantal werknemersbanen afgenomen?

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Het gaat om het saldo van nieuwe en verdwenen banen. In sommige bedrijfstakken, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur, groeide het aantal banen in maart. Daartegenover stond een grotere krimp in de bedrijfstakken die werden getroffen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus: de horeca, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in mei verder gedaald naar 67,7. In april was de arbeidsparticipatie 67,9 procent. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent.
Lees meer

Hoeveel nam het aantal werkenden af per leeftijdsgroep?

Het aantal mensen met betaald werk nam na februari af met 201 duizend. Vooral onder jongeren was de afname groot: van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in mei (daling van 139 duizend). In februari hadden respectievelijk 3,6 miljoen 25- tot 45-jarigen en 4,0 miljoen 45- tot 75-jarigen betaald werk. De afname van het aantal werkenden in deze leeftijdscategorieën was relatief klein: respectievelijk 18 duizend en 45 duizend.
Lees meer

Hoe hoog was het baanverlies in mei?

In mei waren er 381 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder nog betaald werk hadden. In februari en januari was dit baanverlies lager (259 duizend). De stijging van het aantal baanverliezers kwam vooral doordat meer mensen vanuit werk uitstroomden naar de niet-beroepsbevolking (263 duizend mensen in mei). Zij waren niet op zoek naar werk en/of niet op korte termijn beschikbaar voor werk.
Lees meer

Hoeveel mensen waren in mei werkloos?

In mei waren er 330 duizend werklozen, dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. In maart was dit nog 2,9 procent, in april 3,4 procent. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Slechts een deel van de afname van het aantal werkenden leidt tot meer werkloosheid. De overige niet-werkenden behoren niet tot de beroepsbevolking omdat ze niet op zoek zijn naar werk of niet beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoeveel is het aantal WW-uitkeringen gestegen?

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam vanaf eind februari met bijna 61 duizend toe naar 301 duizend uitkeringen eind mei. In maart steeg het aantal WW-uitkeringen met ruim 10 duizend. In april nam het aantal WW-uitkeringen met bijna 42 duizend toe. In mei lag de toename op 9 duizend (+3,1 procent). In mei verstrekte UWV 42 duizend nieuwe WW-uitkeringen.
Lees meer

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In april en mei 2020, tijdens de coronacrisis, gaven 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken en 9 op de 100 meldden dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met 2019. Toen zeiden 3 op de 100 mensen dat hun huishouden schulden moest maken en 11 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld moesten doen.
Lees meer

Hoe groot is de gemiddelde coronavergoeding voor ontvangers van kinderopvangtoeslag?

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang gedurende 12 weken in het voorjaar van 2020 ontvingen 570 duizend ouders gemiddeld ruim 1,3 duizend euro aan kinderopvangtoeslag. Ouders betaalden de resterende 28 procent van deze opvangkosten zelf. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 500 euro. Ouders die deze eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald krijgen hiervoor volledige vergoeding van het rijk.
Lees meer

Worden er minder uren gewerkt dan vorig jaar?

Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor (gecorrigeerd voor seizoeninvloeden). Een dergelijke terugval is voor het laatst voorgekomen in 1996. In de eerste maand van het tweede kwartaal, april, werd er wederom minder gewerkt, vergeleken met april 2019 scheelde het 3 uur per week per werkende.
Lees meer

In welke sectoren is het aantal nieuwe WW-uitkeringen het meest gestegen?

In april nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in alle sectoren toe. Sectoren met de grootste toename zijn de schoonmaakbranche, uitzendbedrijven, detailhandel, cultuur en horeca en catering.
Lees meer

Hoeveel uitkeringen verstrekten gemeenten aan zelfstandigen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

In maart verstrekten gemeenten ongeveer 7000 uitkeringen voor levensonderhoud aan zelfstandigen. Het gaat hierbij voornamelijk om uitkeringen in het kader van de nieuwe Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Een deel daarvan is geregistreerd als algemene Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), als gevolg van de snelle doorvoering van de regeling. Het aprilcijfer valt ongetwijfeld hoger uit. Naar schatting van het ministerie van SZW waren er tot en met 29 april rond de 343 000 aanvragen.
Lees meer

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling. Van deze werknemers is 40 procent tussen de 25 en 45 jaar.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel seizoenarbeiders werken in de landbouw?

In 2019 waren in de landbouw bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor specifiek werk of voor gelegenheidswerk. In veel gevallen gaat het om seizoenkrachten. De totale hoeveelheid arbeid ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156 duizend voltijdbanen (vte).
Lees meer

In welke sector binnen de landbouw is de inzet van seizoenkrachten het grootst?

De meeste niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten werkten in 2019 in de tuinbouw. Binnen de tuinbouw was de arbeidsinzet van seizoenkrachten het grootst bij de glasgroentebedrijven. Daar bestond bijna 60 procent van de arbeidsinzet uit seizoenarbeidskrachten. Dit kunnen scholieren zijn die helpen bij het plukken van de tomaten, komkommers of paprika’s, maar het kunnen ook tijdelijke arbeidsmigranten zijn.
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,1 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,3 miljoen). 460 duizend mensen hadden een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er normaal gesproken thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

In welke beroepen wordt het meest thuisgewerkt?

Het aandeel thuiswerkers was het grootst in beroepen als overheidsbestuurder, manager ICT en beleidsadviseur. In deze beroepen werkte minstens 87 procent (soms) thuis. Het merendeel van de thuiswerkers deed dit incidenteel.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In totaal werkten bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden als werknemer in Nederland. Vanuit België kwamen bijna 39 duizend werknemers voor hun werk naar Nederland, en vanuit Duitsland 40 duizend mensen. Het grootste aandeel hiervan bestaat uit Nederlanders die over de grens zijn gaan wonen, maar hun baan in Nederland hebben.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer