Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoeveel is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen?

Eind december 2020 telde Nederland 429 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er ongeveer 14 duizend meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal bijstandsontvangers bij jongeren tot 27 jaar 12 procent hoger. Dit komt overeen met 4,2 duizend jongeren. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep.
Lees meer

Hoeveel mensen waren werkloos?

In januari waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Sindsdien daalt de werkloosheid maandelijks weer. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was in januari 68,6, iets hoger dan in de drie maanden daarvoor. In mei daalde de arbeidsparticipatie naar 67,7 procent. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent.
Lees meer

Hoeveel nam het aantal werkenden af per leeftijdsgroep?

Het aantal werkenden onder 25- tot 45-jarigen was in januari 3,7 miljoen (33 duizend meer dan in januari 2020), en onder 45- tot 75-jarigen was dit 4 miljoen (8 duizend minder dan in januari 2020). Tussen februari en april 2020 nam het aantal mensen met betaald werk af met 177 duizend. Vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de afname groot van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in april. In januari was het aantal werkende jongeren 1,3 miljoen, 81 duizend minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Lees meer

Hoe hoog was het baanverlies?

In januari waren 337 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in oktober, waren er 406 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 69 duizend af (gemiddeld 23 duizend per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 39 duizend in de afgelopen drie maanden. Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren. De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 30 duizend personen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal WW-uitkeringen zich?

Eind januari verstrekte het UWV 289 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 2,9 duizend meer dan de maand ervoor. Vooral vanuit de sectoren detailhandel (+4,2 procent) en horeca en catering (+3,9 procent), uitzendsector (+3,7 procent) en cultuur (+2,4 procent) nam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari toe. Deze sectoren ondervinden de gevolgen van de strengere lockdown.
Lees meer

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In februari 2021 meldden 8 op de 100 mensen dat hun huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dit is iets minder dan een jaar eerder; toen zeiden 9 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld deden. In februari 2021 gaven 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken. Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal banen zich?

Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het vierde kwartaal uit op 10 714 duizend. Ten opzichte van het derde kwartaal is dat een daling van 14 duizend banen, een afname van 0,1 procent. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297 duizend, gevolgd door een gedeeltelijk herstel in het derde kwartaal van 165 duizend. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal gewerkte uren zich?

Het aantal gewerkte uren in het vierde kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,2 procent lager dan in het derde kwartaal. In het derde kwartaal was het aantal gewerkte uren met 5,0 procent toegenomen. Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies relatief beperkt gebleven. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal ruim 3,3 miljard uur.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal vacatures zich?

Eind december stonden 210 duizend vacatures open, dit is 6 duizend minder dan in het derde kwartaal. In dat kwartaal was het aantal openstaande vacatures juist met 16 duizend opgelopen, na twee kwartalen krimp. Eind 2019 was nog een recordstand bereikt van 286 duizend openstaande vacatures. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal vacatures in de vier kwartalen van 2020 teruggelopen met 76 duizend.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal flexwerkers zich?

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van 2020 gaan dalen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 177 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van 2020 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart begon. De consumptieve bestedingen van huishoudens waren in het derde kwartaal 3,8 miljard euro lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder spaarden huishoudens 9,3 miljard euro meer. Doorgaans zijn de besparingen in het derde kwartaal juist laag doordat veel mensen op vakantie gaan en daar veel aan uitgeven. In het eerste halfjaar van 2020 spaarden de huishoudens ook al veel meer dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden. Vanuit Duitsland steken dagelijks bijna 43 duizend werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België bijna 41 duizend. Deze grenspendelaars wonen voornamelijk in relatief kleine plattelandsgemeenten net over de grens. Het aandeel van de pendelaars in deze gemeenten is daardoor aanzienlijk. Met 22 procent grenspendelaars gaat het Vlaamse Baarle-Hertog aan kop. Van de Duitse gemeenten springt vooral Laar in het oog.
Lees meer

In welke beroepen werd in het tweede kwartaal van 2020 het meeste thuisgewerkt?

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Lees meer

Wat is het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen?

Bij 19 procent van de zelfstandigen zakken de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens als de inkomsten van zelfstandigen drie maanden wegvallen. Zodra het inkomen van zelfstandigen een jaar wegvalt, dan stijgt dit aandeel naar 35 procent. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,2 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,25 miljoen). 467 duizend mensen hadden pedagogisch beroep zoals een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werkten er in 2019 thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

In welke beroepen werd in 2019 het meest thuisgewerkt?

Het aandeel thuiswerkers was in 2019 het grootst in beroepen als overheidsbestuurder, manager ICT en beleidsadviseur. In deze beroepen werkte minstens 87 procent (soms) thuis. Het merendeel van de thuiswerkers deed dit incidenteel.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's arbeid en inkomen eerste coronagolf