Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In november 2020 meldden 9 op de 100 mensen dat hun huishouden spaartegoeden moest aanspreken en 3 op de 100 gaven aan schulden te moeten maken. Dit is vergelijkbaar met 2019, toen zeiden 10 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld moesten doen en 3 op de 100 dat hun huishouden schulden moest maken.
Lees meer

Hoeveel mensen waren in oktober werkloos?

In oktober waren 406 duizend mensen werkloos, dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand. Een dergelijke daling, gemeten over drie maanden, deed zich voor het laatst voor in maart van dit jaar. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was in oktober 68,2, iets hoger dan in de drie maanden daarvoor, toen de arbeidsparticipatie 68 procent was. In mei daalde de arbeidsparticipatie naar 67,7 procent. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent.
Lees meer

Hoeveel nam het aantal werkenden af per leeftijdsgroep?

Het aantal mensen met betaald werk nam tussen februari en april af met 177 duizend. Vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de afname groot van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in april. In oktober was het aantal werkende jongeren 1,34 miljoen, 65 miljoen minder dan in februari. Het aantal werkenden onder 25- tot 45-jarigen was in oktober 3,65 miljoen (4 miljoen minder dan in februari), en onder 45- tot 75-jarigen was dit 3,96 miljoen (43 miljoen minder dan in februari).
Lees meer

Hoe hoog was het baanverlies in oktober?

In oktober waren er 295 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder nog betaald werk hadden. In februari en januari was dit baanverlies lager (259 duizend). Van de baanverliezers in oktober stroomden 210 duizend naar de niet-beroepsbevolking, en 85 duizend naar de werkloze beroepsbevolking. In januari en februari was het aantal werklozen dat drie maanden eerder nog betaald werk had minder dan 60 duizend.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal WW-uitkeringen zich?

Nadat het aantal lopende WW-uitkeringen twee maanden op rij gedaald is, vond in oktober een stabilisatie plaats. Eind oktober zijn er, evenals in september, 278 duizend WW-uitkeringen verstrekt. In vergelijking met oktober vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen 19,2 procent hoger. De grootste stijging op jaarbasis is bij de dienstverlenende beroepen en de transport- en logistiekberoepen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal banen zich?

Het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, kwam in het derde kwartaal uit op 10 727 duizend. Ten opzichte van het tweede kwartaal is dat een stijging van 164 duizend banen, een toename van 1,6 procent. Een dergelijke toename is niet eerder voorgekomen. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297 duizend. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal gewerkte uren zich?

Het aantal gewerkte uren in het derde kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 4,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was het aantal gewerkte uren met 5,7 procent fors afgenomen. Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies nog relatief beperkt gebleven. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal bijna 3,4 miljard uur.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal vacatures zich?

Eind september was het aantal openstaande vacatures weer opgelopen tot 216 duizend, 16 duizend meer dan een kwartaal eerder. Eind 2019 was nog een recordstand bereikt van 286 duizend openstaande vacatures. Als gevolg van de coronacrisis was het aantal vacatures in de eerste helft van het jaar teruggelopen met 86 duizend, een daling van 30 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal flexwerkers zich?

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide tot 2019 vrijwel voortdurend, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het derde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 274 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2019.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden. Vanuit Duitsland steken dagelijks bijna 43 duizend werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België bijna 41 duizend. Deze grenspendelaars wonen voornamelijk in relatief kleine plattelandsgemeenten net over de grens. Het aandeel van de pendelaars in deze gemeenten is daardoor aanzienlijk. Met 22 procent grenspendelaars gaat het Vlaamse Baarle-Hertog aan kop. Van de Duitse gemeenten springt vooral Laar in het oog.
Lees meer

Hoeveel is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen?

Eind augustus 2020 telde Nederland 424 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 4,5 duizend meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal bijstandsontvangers bij jongeren tot 27 jaar ruim 6 procent hoger. Dit komt overeen met 2,3 duizend mensen. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van 2020 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart begon. Door de verschillende maatregelen tijdens de gedeeltelijke lockdown waren de consumptieve bestedingen van huishoudens in het tweede kwartaal 10 miljard euro lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder spaarden huishoudens 12,4 miljard euro meer. Door het vakantiegeld zijn de besparingen in het tweede kwartaal altijd hoog, maar nooit eerder werd er in een kwartaal zoveel gespaard.
Lees meer

In welke beroepen werd in het tweede kwartaal van 2020 het meeste thuisgewerkt?

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Lees meer

Wat is het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen?

Bij 19 procent van de zelfstandigen zakken de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens als de inkomsten van zelfstandigen drie maanden wegvallen. Zodra het inkomen van zelfstandigen een jaar wegvalt, dan stijgt dit aandeel naar 35 procent. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,2 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,25 miljoen). 467 duizend mensen hadden pedagogisch beroep zoals een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werkten er in 2019 thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

In welke beroepen werd in 2019 het meest thuisgewerkt?

Het aandeel thuiswerkers was in 2019 het grootst in beroepen als overheidsbestuurder, manager ICT en beleidsadviseur. In deze beroepen werkte minstens 87 procent (soms) thuis. Het merendeel van de thuiswerkers deed dit incidenteel.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's arbeid en inkomen eerste coronagolf