Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. De investeringen daalden echter.
Lees meer

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 34 weken van 2021 zijn 1.179 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1143 minder dan in dezelfde periode van 2020.
Lees meer

Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 34 zijn 21 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 5 eenmanszaken failliet verklaard.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In augustus 2021 waren ondernemers in de meeste consumentgerichte branches pessimistischer gestemd over het economisch klimaat, de personeelssterkte en de verwachte omzet dan in juli. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april 2020 per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.
StatLine

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het tweede kwartaal van 2021 20,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een jaar geleden hadden veel branches zwaar te lijden van de maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken; hierdoor is nu sprake van een forse stijging. Vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 laat zien dat de meeste branches qua omzet al weer boven de niveaus van voor corona zitten.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De detailhandel heeft in juli 3,4 procent meer omgezet dan in juli 2020. Het verkoopvolume was 2,8 procent hoger. De omzet van de non-foodsector groeide met 3,3 procent, terwijl de omzet van de foodsector 1,2 procent kromp. Daarnaast is online 11,1 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met juli 2019 lag de omzet van de detailhandel 12,9 procent hoger in juli 2021.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in juli 3,4 procent meer omgezet dan in juli 2020. Het verkoopvolume was 2,8 procent hoger. De omzet van de non-foodsector groeide met 3,3 procent, terwijl de omzet van de foodsector 1,2 procent kromp. Daarnaast is online 11,1 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met juli 2019 lag de omzet van de detailhandel 12,9 procent hoger in juli 2021.
Lees meer

Hoe ontwikkelen de afzetprijzen van de industrie zich?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld 13,9 procent hoger dan in juli 2020. Een maand eerder waren de producten van de industrie 12,6 procent duurder dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

In augustus 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verslechterd ten opzichte van juli, toen het producentenvertrouwen het hoogste niveau ooit bereikte. Het vertrouwen ging van 12,3 naar 9,6. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in juli 2021 de hoogste waarde (12,3) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen ligt in augustus ruim boven het langjarig gemiddelde.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten was in augustus 2021 negatiever dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -6, tegen -4 in juli 2021. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verslechterde.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het tweede kwartaal van 2021 38,5 procent hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog een recorddaling van meer dan 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vergeleken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 groeide de omzet in het tweede kwartaal met 3,4 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 1,4 procent duurder dan een jaar eerder. In juni was de inflatie 2,0 procent. Vooral de ontwikkeling van de woninghuren droeg bij aan de lagere inflatie. Op basis van voorlopige cijfers waren de woninghuren in juli 2021 gemiddeld 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. In juni was de stijging op jaarbasis nog 2,9 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 9,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen. Daarmee lijken de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet in de bouw in het tweede kwartaal nauwelijks nog een rol te spelen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in juni 12,3 procent groter dan in juni 2020. Er zijn in juni vooral meer machines, chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen geëxporteerd. Ten opzichte van juni 2019 lag de export 9,3 procent hoger. Het volume van de import was in juni 8,1 procent groter dan in juni 2020 en 3,2 procent dan in juni 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de vraag naar producten en diensten van zzp’ers zich?

Begin 2021 gaf 51 procent van de zzp’ers aan met minder vraag naar hun diensten of producten te kampen onder invloed van de coronacrisis volgens de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO. Vooral in de dienstverlenende beroepen (zoals kappers en schoonheidsspecialisten) en creatieve en taalkundige beroepen (bijvoorbeeld kunstenaars en grafisch vormgevers) nam de vraag af. Aan de andere kant gaf ruim 10 procent van de zzp’ers aan dat er juist meer behoefte bestond aan hun diensten en producten. Dit geldt vooral in technische beroepen, zoals bouwarbeiders en timmerlieden, en in commerciële beroepen, zoals winkeliers in de detailhandel.
Lees meer

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in april 2021 ongeveer 14 procent hoger dan in april 2020, toen de afzet een dieptepunt bereikte. De afzet van diesel en benzine lagen in april respectievelijk 11 procent en 50 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor kerosine lag de afzet in april 86 procent hoger dan vorig jaar.
StatLine

Hoe ontwikkelt de productie van de industrie zich?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 16,5 procent hoger dan in mei 2020. In april kwam de groei uit op 13,1 procent. De stemming onder ondernemers in de industrie lag in juni op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet van de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2021 met 4,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij branches met vooral personenvervoer nam de omzet af door coronamaatregelen. Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het eerste kwartaal het meest, met 36 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het eerste kwartaal van 2021 steeg de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de eerste omzetgroei na drie kwartalen van krimp. In de groothandel in landbouw, de groothandel in ICT-apparatuur, de groothandel in non-food en de groothandel in industriemachines was de omzet hoger in het eerste kwartaal van 2021. De omzet van de groothandel in olie en steenkool realiseerde juist minder omzet (-13 procent).
Lees meer

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. In perioden dat winkels en horecagelegenheden gesloten waren daalde het aantal geldopnames en betalingen met PIN, terwijl het aantal onlinebetalingen met iDEAL bleef stijgen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers over de export zich?

De industrie was aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 minder pessimistisch gestemd over de export dan in een kwartaal eerder. De exportindicator kwam uit op -6. In het derde kwartaal stond deze op -10. Ondanks deze verbetering waren nog altijd meer producenten negatief gestemd over de uitvoer dan positief. Ook ondernemers in de groothandel en de dienstensector waren minder somber dan in het derde kwartaal.
Lees meer

Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?

Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.
Lees meer

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.
Lees meer

Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.
Lees meer

Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.
Lees meer

Wat zijn de economische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de economische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Economische FAQ's eerste coronagolf