Wat zijn de medische gevolgen van corona?

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?

In week 14 (5 tot en met 11 april 2021) overleden naar schatting 3 150 mensen. Dat zijn ongeveer 100 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer evenveel sterfgevallen dan in de week ervoor (3 144). Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 van 2021 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. In week 13 was de sterfte weer ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte, de schatting in week 14 ligt er net boven. Wilt u weten hoeveel personen overleden zijn aan het coronavirus (COVID-19)? Kijk dan op de website van het RIVM.
Overledenen per week
RIVM: Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Hoe hoog is de sterfte bij mensen met langdurige zorg?

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is iets afgenomen in week 14. Er overleden ongeveer 1 000 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Dit zijn ruim 100 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht.
Overledenen per week

Hoeveel coronadoden zijn vastgesteld in maart tot en met december 2020?

In december 2020 stierven 3 904 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20 030. Van hen overleden 17 357 mensen aan vastgestelde COVID-19 en 2 673 aan vermoedelijke COVID-19. Cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen ingevuld door een arts. Het CBS ontvangt deze verklaringen voornamelijk via de gemeente waar het overlijden plaats vond. Voorts ontvangt het CBS een klein deel van de formulieren (van bijv. enkele ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en forensisch artsen) rechtstreeks digitaal in het kader van pilots in afwachting van de wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken van het CBS.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 6,9 procent, het hoogste verzuimcijfer in een vierde kwartaal sinds 2002. In de branche verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim met 8,5 procent het hoogst. Voor alle bedrijfstakken in de economie was het ziekteverzuim in het vierde kwartaal gemiddeld 4,9 procent.
Lees meer

Wat is de invloed van corona op de levensverwachting?

In het voorjaar van 2020 zijn door de corona-uitbraak meer mensen overleden dan gemiddeld (in week 11 tot en met 19 naar schatting bijna 9 duizend meer). Het precieze effect van de hogere sterfte door corona op de levensverwachting in 2020 is nog niet bekend. Dat hangt af van de ontwikkeling in de rest van het jaar, waarvoor het CBS scenario’s heeft doorgerekend. In het meest gunstige scenario, als de hogere sterfte in het voorjaar gecompenseerd wordt door lagere sterfte in het najaar, zal de levensverwachting in 2020 ongeveer hetzelfde zijn als in 2019. Bij een toename van de sterfte in de laatste maanden zal de levensverwachting met enkele maanden dalen. In het meest ongunstige scenario, als er een tweede golf komt die dubbel zo veel sterfte veroorzaakt als de eerste golf, zal de levensverwachting mogelijk met ongeveer een jaar dalen naar het niveau van 2010.
Lees meer

Hoe beoordeelden mensen de eigen gezondheid in de eerste helft van 2020?

In het eerste kwartaal van 2020 beoordeelde 80 procent van de mensen de eigen gezondheid als goed of zeer goed, vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2019 (79 procent). In het tweede kwartaal van 2020 was dit 82 procent, tegen 78 procent een jaar eerder. Het percentage psychisch ongezonde mensen was 12 procent, net zo veel als een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, een onderzoek waaruit normaal alleen jaarcijfers worden gepubliceerd.
Lees meer

Hoeveel daalde het zorggebruik in het tweede kwartaal van 2020?

In het tweede kwartaal van 2020 gaven mensen minder vaak dan een jaar eerder aan gebruik te hebben gemaakt van diverse zorgvoorzieningen. Zo gaf 11 procent aan de tandarts te hebben bezocht in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek, tegen 20 procent in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Contact met de huisarts daalde van 28 procent naar 23 procent, en contact met een specialist daalde van 18 procent naar 12 procent. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, een onderzoek waaruit normaal alleen jaarcijfers worden gepubliceerd.
Lees meer

Hoeveel mensen overleden aan COVID-19 die niet als zodanig geregistreerd werden?

Het planbureau voor de Leefomgeving en het CBS beschrijven een nieuwe methode om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten. Deze methode biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de zorg?

In Nederland werken vanaf 2016 ruim 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Voor alle arbeidsmarktvragen ten aanzien de zorg, zie het dossier Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Lees meer

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 waren circa 348 duizend gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register met beroepen in de gezondheidszorg. Daarvan waren 25,7 duizend personen (7,4 procent) niet werkzaam op dat moment vanwege pensionering, uitkering, arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van (geregistreerd) inkomen. Een deel van de niet werkzamen zal niet meer kunnen terugkeren in hun oude beroep. Zo had ongeveer 10 procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als belangrijkste inkomensbron in 2018.
Lees meer

Welke medisch geschoolden zijn het vaakst niet werkzaam?

Van de niet werkzame gediplomeerde zorgverleners was 68 procent verpleegkundige en 15 procent arts in 2018. Van de 25,7 duizend niet werkzame medisch geschoolden volgens het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) waren dus 21,5 duizend personen verpleegkundige of arts. Ruim driekwart van de niet-werkzame verpleegkundigen en ruim de helft van de niet-werkzame artsen is 55 jaar of ouder.
Lees meer

Wat is de gemiddelde afstand tot de huisarts en het ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag gemiddeld op 4,8 kilometer afstand. Hierin zijn grote regionale verschillen. Zo moeten mensen in Baarn gemiddeld 2 kilometer reizen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, op Terschelling is dit 63 kilometer.
Lees meer

Hoe verschillen de sterftecijfers in institutionele en particuliere huishoudens?

Onder bewoners van institutionele huishoudens was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Institutionele huishoudens zijn bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra.
Lees meer

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er in Nederland?

In 2018 waren er 39.900 ziekenhuisbedden voor klinische of dagbehandeling in Nederland. Het gaat om bedden in algemene ziekenhuizen, Universitaire Medische Centra, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het cijfer is exclusief bedden op psychiatrische afdelingen.
Ziekenhuizen: bedden, opnamen, ligdagen, gemiddelde verpleegduur

Wat zijn de medische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de medische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Medische FAQ's eerste coronagolf