Wat zijn de medische gevolgen van corona?

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?

In week 34 (23 tot en met 29 augustus 2021) overleden naar schatting bijna 2 900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Wilt u weten hoeveel personen overleden zijn aan het coronavirus (COVID-19)? Kijk dan op de website van het RIVM.
Overledenen per week
RIVM: Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Hoe hoog is de sterfte bij mensen met langdurige zorg?

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige was op basis van voorlopige cijfers in week 34 iets hoger dan de week ervoor, naar schatting overleden 1 050 Wlz-zorggebruikers. Sinds de laatste week van februari (week 8) lag de sterfte in deze groep steeds onder de verwachte sterfte. Sinds eind mei (week 21) lag de sterfte rond de verwachte sterfte, sinds begin augustus boven verwacht, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (er dus geen oversterfte).
Overledenen per week

Hoe beoordeelden mensen de eigen gezondheid in de eerste helft van 2021?

In het tweede kwartaal van 2021 beoordeelde bijna 80 procent van de mensen de eigen gezondheid als goed of zeer goed, iets lager dan in het tweede kwartaal van 2020 (82 procent). In het eerste kwartaal van 2021 was dit 82 procent, tegen 80 procent een jaar eerder. Het percentage psychisch ongezonde mensen was 15,5 procent in het tweede kwartaal van 2021, een jaar eerder was dit nog ongveer 12 procent. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, een onderzoek waaruit normaal alleen jaarcijfers worden gepubliceerd.
Lees meer

Hoeveel daalde het zorggebruik in het tweede kwartaal van 2021?

In het tweede kwartaal van 2021 gaven mensen vaker dan een jaar eerder aan gebruik te hebben gemaakt van diverse zorgvoorzieningen. Zo gaf 19 procent aan de tandarts te hebben bezocht in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek, tegen 11 procent in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Contact met de huisarts steeg van 24 procent naar 26 procent, en contact met een specialist nam toe van 12 procent naar 15 procent. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, een onderzoek waaruit normaal alleen jaarcijfers worden gepubliceerd.
Lees meer

Hoeveel mensen lieten zich testen op het coronavirus?

Uit de GGD-data blijkt dat tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021 er 11,3 miljoen testen op het coronavirus zijn afgenomen bij zo’n 6,7 miljoen inwoners van Nederland. Het betekent dat 38 procent van de Nederlandse bevolking zich in deze periode bij de GGD’en ten minste één keer heeft laten testen. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest testen, ouderen het minst vaak. Werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst. Mensen die buiten de GGD’en om zijn getest, zitten niet in deze cijfers.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het eerste kwartaal van 2021 4,8 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 48 werden verzuimd wegens ziekte. Het verzuim lag iets lager dan een jaar eerder. Sinds het tweede kwartaal van 2020 is het verzuim in de zorg het hoogst van alle bedrijfstakken.
StatLine

Hoeveel coronadoden zijn vastgesteld van maart 2020 tot en met februari 2021?

In februari 2021 stierven 2 504 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met februari op 27 056. Van hen overleden 24 242 mensen aan vastgestelde COVID-19 en 2 814 aan vermoedelijke COVID-19. Cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen ingevuld door een arts. Het CBS ontvangt deze verklaringen voornamelijk via de gemeente waar het overlijden plaats vond. Voorts ontvangt het CBS een klein deel van de formulieren (van bijv. enkele ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en forensisch artsen) rechtstreeks digitaal in het kader van pilots in afwachting van de wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging.
Lees meer

Hoeveel mensen zijn bereid tot vaccinatie tegen het coronavirus?

In het eerste kwartaal van 2021 gaf 66 procent van de mensen van 16 jaar of ouder aan dat ze van plan zijn zich te laten inenten tegen het coronavirus. Opgeteld bij de 4 procent die ten tijde van het onderzoek al gevaccineerd was, komt het aandeel dat bereid is zich te laten vaccineren op 71 procent. De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau.
Lees meer

Wat is de invloed van corona op de levensverwachting?

In het voorjaar van 2020 zijn door de corona-uitbraak meer mensen overleden dan gemiddeld (in week 11 tot en met 19 naar schatting bijna 9 duizend meer). Het precieze effect van de hogere sterfte door corona op de levensverwachting in 2020 is nog niet bekend. Dat hangt af van de ontwikkeling in de rest van het jaar, waarvoor het CBS scenario’s heeft doorgerekend. In het meest gunstige scenario, als de hogere sterfte in het voorjaar gecompenseerd wordt door lagere sterfte in het najaar, zal de levensverwachting in 2020 ongeveer hetzelfde zijn als in 2019. Bij een toename van de sterfte in de laatste maanden zal de levensverwachting met enkele maanden dalen. In het meest ongunstige scenario, als er een tweede golf komt die dubbel zo veel sterfte veroorzaakt als de eerste golf, zal de levensverwachting mogelijk met ongeveer een jaar dalen naar het niveau van 2010.
Lees meer

Hoeveel mensen overleden aan COVID-19 die niet als zodanig geregistreerd werden?

Het planbureau voor de Leefomgeving en het CBS beschrijven een nieuwe methode om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten. Deze methode biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de zorg?

In Nederland werken vanaf 2016 ruim 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Voor alle arbeidsmarktvragen ten aanzien de zorg, zie het dossier Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Lees meer

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 waren circa 348 duizend gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register met beroepen in de gezondheidszorg. Daarvan waren 25,7 duizend personen (7,4 procent) niet werkzaam op dat moment vanwege pensionering, uitkering, arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van (geregistreerd) inkomen. Een deel van de niet werkzamen zal niet meer kunnen terugkeren in hun oude beroep. Zo had ongeveer 10 procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als belangrijkste inkomensbron in 2018.
Lees meer

Welke medisch geschoolden zijn het vaakst niet werkzaam?

Van de niet werkzame gediplomeerde zorgverleners was 68 procent verpleegkundige en 15 procent arts in 2018. Van de 25,7 duizend niet werkzame medisch geschoolden volgens het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) waren dus 21,5 duizend personen verpleegkundige of arts. Ruim driekwart van de niet-werkzame verpleegkundigen en ruim de helft van de niet-werkzame artsen is 55 jaar of ouder.
Lees meer

Wat is de gemiddelde afstand tot de huisarts en het ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag gemiddeld op 4,8 kilometer afstand. Hierin zijn grote regionale verschillen. Zo moeten mensen in Baarn gemiddeld 2 kilometer reizen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, op Terschelling is dit 63 kilometer.
Lees meer

Hoe verschillen de sterftecijfers in institutionele en particuliere huishoudens?

Onder bewoners van institutionele huishoudens was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Institutionele huishoudens zijn bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra.
Lees meer

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er in Nederland?

In 2018 waren er 39.900 ziekenhuisbedden voor klinische of dagbehandeling in Nederland. Het gaat om bedden in algemene ziekenhuizen, Universitaire Medische Centra, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het cijfer is exclusief bedden op psychiatrische afdelingen.
StatLine

Wat zijn de medische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de medische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Medische FAQ's eerste coronagolf