Wat zijn de medische gevolgen van corona?

Hoeveel mensen sterven er wekelijks in Nederland?

In 2020 overleden er tot en met week 11 (9 maart tot en met 15 maart) gemiddeld 3 143 mensen per week. Vanaf week 12 is het aantal overledenen toegenomen tot 5 084 in week 14. De stijging valt samen met het begin van de COVID-19-epidemie. Sindsdien neemt het aantal sterfgevallen vrijwel wekelijks af. In week 29 (13 tot en met 19 juli) overleden 2 496 mensen. Wilt u weten hoeveel personen overleden zijn aan het coronavirus (COVID-19)? Kijk dan op de website van het RIVM.
Lees meer
RIVM: Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Hoeveel mensen overleden aan COVID-19 die niet als zodanig geregistreerd werden?

Het planbureau voor de Leefomgeving en het CBS beschrijven een nieuwe methode om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten. Deze methode biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona.
Lees meer

Hoe hoog is de sterfte bij mensen met langdurige zorg?

In de eerste tien weken van dit jaar (tot en met 8 maart) overleden gemiddeld circa 1 160 mensen per week die langdurige zorg kregen. In week 15 was dat aantal met circa 2 400 overledenen meer dan dubbel zo hoog. Met 1 130 overledenen in week 20 is de sterfte onder deze mensen iets lager dan het gemiddelde in de eerste tien weken. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg. Dit zijn mensen die in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling wonen, en mensen die thuis zorg kregen.
Lees meer

Hoeveel is het ziekteverzuim toegenomen?

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.
Lees meer

Hoeveel medische producten worden er ingevoerd?

In het eerste kwartaal van 2020 importeerde Nederland voor 8,7 miljard euro aan medische goederen. Dat was 8 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2019. Omdat medicijnen relatief duur zijn in vergelijking met andere medische producten hebben deze een aanzienlijk aandeel in de totale invoerwaarde van medische producten (42 procent, in totaal 3,6 miljard euro).
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de zorg?

In Nederland werken vanaf 2016 ruim 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Voor alle arbeidsmarktvragen ten aanzien de zorg, zie het dossier Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Lees meer

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 waren circa 348 duizend gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register met beroepen in de gezondheidszorg. Daarvan waren 25,7 duizend personen (7,4 procent) niet werkzaam op dat moment vanwege pensionering, uitkering, arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van (geregistreerd) inkomen. Een deel van de niet werkzamen zal niet meer kunnen terugkeren in hun oude beroep. Zo had ongeveer 10 procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als belangrijkste inkomensbron in 2018.
Lees meer

Welke medisch geschoolden zijn het vaakst niet werkzaam?

Van de niet werkzame gediplomeerde zorgverleners was 68 procent verpleegkundige en 15 procent arts in 2018. Van de 25,7 duizend niet werkzame medisch geschoolden volgens het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) waren dus 21,5 duizend personen verpleegkundige of arts. Ruim driekwart van de niet-werkzame verpleegkundigen en ruim de helft van de niet-werkzame artsen is 55 jaar of ouder.
Lees meer

Wat is de gemiddelde afstand tot de huisarts en het ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag gemiddeld op 4,8 kilometer afstand. Hierin zijn grote regionale verschillen. Zo moeten mensen in Baarn gemiddeld 2 kilometer reizen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, op Terschelling is dit 63 kilometer.
Lees meer

Hoe verschillen de sterftecijfers in institutionele en particuliere huishoudens?

Onder bewoners van institutionele huishoudens was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Institutionele huishoudens zijn bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra.
Lees meer

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er in Nederland?

In 2018 waren er 39.900 ziekenhuisbedden voor klinische of dagbehandeling in Nederland. Het gaat om bedden in algemene ziekenhuizen, Universitaire Medische Centra, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het cijfer is exclusief bedden op psychiatrische afdelingen.
Ziekenhuizen: bedden, opnamen, ligdagen, gemiddelde verpleegduur