Zorginstellingen; financiën en personeel


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiek- als privaatgefinancierde ondernemingengroepen.

Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd en om die reden is overgegaan op een nieuwe StatLinetabel met cijfers vanaf verslagjaar 2015. Vanaf 2015 is ook overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Van de kleine ondernemingen worden slechts enkele variabelen omtrent werknemers en zelfstandigen meegenomen. Verder zijn vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken zal worden meegenomen.

In 2017 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden rondom het verwerken van (toekomstige) kosten voor groot onderhoud op de balans. Voorheen werd de egalisatie- of kostenvoorziening methodiek toegepast, ook wel voorziening groot onderhoud genoemd. Vanaf 2017 is een deel van de zorginstellingen geleidelijk overgestapt op de componentenbenadering. Internationaal is dit al de enige toegestane methodiek. In de cijfers over 2018 wordt dit bij verschillende sectoren, met name bij ziekenhuizen, zichtbaar aan de passivazijde. De voorzieningen nemen af en het eigen vermogen neemt toe. Met de componentenbenadering vindt nog verdere spreiding van de onderhoudskosten plaats.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
Het laatste jaar is voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 maart 2020:
- De voorlopige cijfers over 2018 over jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 2017 voor jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16 december 2019:
Bij de onderwerpen is de variabele 'opbrengsten Zvw' toegevoegd als totaal van 'opbrengsten DBC's' en 'overige Zvw zorg'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 worden de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd en worden de cijfers over 2018 definitief.

Zorginstellingen; financiën en personeel

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Middelgrote en grote ondernemingenAantal middelgr. en grote ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten Wlz (mln euro) Netto omzetOpbrengsten ZvwTotaal opbrengsten Zvw (mln euro) Netto omzetOpbrengsten ZvwOpbrengsten DBC's (mln euro) Netto omzetOpbrengsten ZvwOpbrengsten overige Zvw-zorg (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten Wmo (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten Jeugdwet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetTotaal overige netto omzet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige zorgprestaties (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (excl. Wmo en Jeugdwet) (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenHonorariumkosten vrijgev. med. spec. (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenBijzondere waardeverminderingen (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenTotaal overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenNiet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenTotaal niet eerder genoemde bedr.kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenVoeding en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenAlgemene kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenCliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenOnderhouds- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Overige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskostenAndere bedrijfskosten (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewone resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewone resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewone resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden en onderhanden werkTotaal voorraden en onderhanden werk (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden en onderhanden werkVoorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden en onderhanden werkOnderhanden werk DBC's (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenTotaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen op debiteuren (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenVorderingen u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) BalansBalans passiva eindstandEigen vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenCrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenAflossingsverplichting langlop. lening (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden u.h.v. bekostiging (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOverige kortlopende schulden (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 1 januari (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Investeringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Herwaarderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Desinvesteringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Afschrijvingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Terugname afgeschreven activa (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 31 december (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarWettelijk budget verslagjaar (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarOpbrengsten ter dekking wettelijk budg. (mln euro) BalansSpec. financieringsverschil verslagjaarFinancieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelBanen werknemers (aantal) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelArbeidsjaren werknemers (aantal) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelLonen (incl. bijz. beloning en overw.) (mln euro) Kleine ondernemingenAantal kleine ondernemingen (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelBanen werknemers kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelArbeidsjaren werknemers kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelLonen kleine ond. (inc. bijz. en overw.) (mln euro) Kleine ondernemingenZelfstandigenAantal zelfstandigen kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenZelfstandigenWinst zelfstandigen kleine ond. (mln euro)
86101 Universitair medisch centra 2018* 8 9.059 6.026 0 5.046 . . 0 19 961 149 812 3.032 2.470 562 8.813 4.830 3.848 982 30 496 -15 3.471 527 302 225 2.944 170 577 1.900 177 56 65 246 6 109 -103 143 8.660 167 4.876 124 41 83 294 104 191 1.851 664 1 1.186 0 1.348 8.660 2.785 586 3.039 2.249 43 330 157 2 1.717 4.824 556 0 24 495 -15 0 4.876 0 0 0 81.150 65.700 4.373 0
86102 Algemene ziekenhuizen 2018* 59 18.667 17.302 493 16.136 . . 29 3 640 403 238 1.365 727 638 18.098 8.316 6.736 1.580 2.104 1.137 13 6.528 824 446 378 5.704 475 970 3.787 324 94 53 569 16 280 -264 305 15.995 315 10.312 140 71 69 578 254 324 3.193 1.518 6 1.669 65 1.393 15.995 4.506 860 6.518 4.112 82 725 595 82 2.627 10.414 1.061 7 56 1.091 12 10 10.312 467 465 2 191.400 140.700 7.767 0
86103 Categorale ziekenhuizen 2018* 18 1.430 1.200 8 1.105 . . 5 3 79 13 66 230 142 88 1.397 774 630 144 10 81 5 527 101 61 40 426 30 108 248 26 11 3 33 1 14 -14 20 1.353 3 837 4 0 4 50 15 35 253 94 0 159 3 203 1.353 404 59 466 423 4 62 33 3 321 793 149 2 18 80 7 0 837 6 6 0 15.650 11.800 702 0
86104 GGZ met overnachting 2018* 138 5.866 5.435 533 2.694 . . 988 598 620 568 52 431 268 163 5.791 3.902 3.148 755 0 224 12 1.653 512 310 202 1.141 205 462 129 151 183 10 75 6 66 -59 16 4.502 21 2.369 38 15 22 308 3 305 1.086 406 29 651 0 681 4.502 1.421 248 1.453 1.380 32 155 142 53 998 2.489 165 0 44 208 9 24 2.369 531 531 1 83.900 64.850 3.620 150 150 100 5 . .
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2018* 409 9.881 9.289 7.305 265 . . 565 872 282 226 56 592 390 201 9.649 6.138 4.921 1.217 0 426 10 3.075 809 526 284 2.266 528 666 333 344 389 5 232 2 84 -82 150 7.684 15 5.142 41 2 39 23 9 15 671 202 114 355 6 1.785 7.684 3.080 456 2.414 1.734 38 260 155 11 1.270 5.040 620 0 89 422 5 2 5.142 7.135 7.028 106 186.900 125.650 5.541 1.600 2.500 1.450 54 . .
87901 Jeugdzorg met overnachting 2018* 114 1.508 1.279 4 12 . . 39 1.138 87 85 1 229 161 68 1.499 936 743 193 0 30 -1 534 144 93 51 390 43 158 122 31 28 9 9 4 6 -2 7 909 3 346 9 1 7 20 0 20 265 112 1 152 0 266 909 337 73 197 301 1 41 14 3 243 356 26 0 7 30 -1 0 346 4 4 0 21.150 16.500 877 650 300 150 7 . .
87902 Maatschappelijke opvang (24-uurs) 2018* 52 1.673 850 64 21 . . 589 94 82 74 8 823 754 68 1.617 763 611 152 0 78 0 776 159 97 62 616 60 145 164 56 187 4 56 0 3 -3 53 1.029 3 529 6 0 6 4 0 3 160 69 1 90 0 326 1.029 350 97 311 271 8 34 6 1 223 569 53 0 13 81 -1 0 529 62 61 1 16.900 13.550 689 100 100 50 4 . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2018* 59 717 561 1 6 . . 21 527 5 5 0 157 135 21 709 460 365 94 0 7 1 242 65 34 31 177 1 71 54 2 19 31 8 2 0 2 10 253 4 19 0 0 0 2 0 2 76 36 0 40 0 152 253 69 22 3 160 0 14 4 0 141 22 5 0 0 7 0 0 19 1 1 0 9.300 7.550 432 . . . . . .
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 976 18.318 17.278 11.139 4.424 . . 1.045 64 606 371 235 1.040 304 736 17.719 11.661 9.368 2.292 24 774 21 5.240 1.549 1.069 480 3.691 896 1.076 484 525 641 69 599 14 208 -193 406 13.804 21 9.213 126 15 111 96 9 87 1.432 557 166 709 1 2.915 13.804 5.109 535 5.146 3.015 59 506 321 17 2.111 9.300 932 -3 222 773 14 7 9.213 11.059 10.911 148 420.500 251.300 10.805 19.150 2.200 1.250 51 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens