Macro-economie

Aanvullend statistisch onderzoek

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 - 2018

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Hoe groot is de verwachte oogst van een aantal akkerbouwgewassen in 2019?

Onderzoek naar de effectieve druk van de vennootschapsbelastingdruk onder grote ondernemingen in Nederland, 2006-2017.

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2018 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Onderzoek naar de combinaties en volgtijdelijkheid van het gebruik en aanvraag van vijf financieringsinstrumenten

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Recente ontwikkelingen emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.

Tussentijdse evaluatie effect van de Overbruggingsregeling transitievergoeding op de levensvatbaarheid van werkgevers.

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij de productieketen van vlees

De economische groei van de regio Eindhoven in 2017 vergeleken met andere Nederlandse regio's en met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Een statistische verkenning van heterogeniteit in het mkb.

Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Kerngegevens regio Zwolle, 2003-2016

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een achttal thema’s.

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

In 2014 is een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen beschikbaar vanaf 1969.

Productiefactoren en outputmaatstaven van de groeirekeningen

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.

Deze tabel geeft de waarde en ontwikkelingen weer van de inboedel van huishoudens in de periode 2001-2012. De raming van de inboedel is gebaseerd op de consumptie van huishoudens van duurzame consumptiegoederen. Van duurzame consumptiegoederen, zoals meubels, televisies en computers, wordt verondersteld dat ze met een bepaalde duur worden aangehouden door huishoudens.

Deze tabellen bevatten cijfers over toerististische indicatoren zoals de interne toeristische consumptie, het toeristisch bbp en de toeristische werkgelegenheid. Deze gegevens worden gepresenteerd in lopende prijzen en in prijzen van 2001.