Macro-economie

Aanvullend statistisch onderzoek

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week

Aantal transacties en totaal bedragen per betaalmethode zoals PIN, creditcard, iDEAL en geldopnames, per week.

Economische groei in Eindhoven, 2019*

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2019*

Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019

De economische groei in de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Nederland over de jaren 2016 tot en met 2019

Senioren in Eindhoven

In dit project wil de gemeente Eindhoven de buurten zo inrichten dat een bejaardentehuis niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

Omzet Detailhandel, horeca en dienstverlening Venlo, 2015-2018

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018.

NAMWA Deelstroomgebieden: 2010, 2015 en 2017

Deze studie is verricht in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water vraagt van de lidstaten om een economische analyse van het gebruik van water.

De economie van de Nederlandse Noordzee en kust

Het rapport geeft inzicht in de economische waarde van activiteiten op zee (scheepvaart, olie- en gasproductie, visserij, zandwinning en off-shore windenergie productie) en activiteiten in de zeehavens en de kustgebieden van de Noordzee.

Regionale economische groei, 2019

De tabel bevat gegevens over de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in 2019 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Economische groei in Eindhoven, 2018

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 - 2018

Regionaal-Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Voetafdrukberekeningen met Exiobase

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017

Onderzoek naar de effectieve druk van de vennootschapsbelastingdruk onder grote ondernemingen in Nederland, 2006-2017.

Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Regionale economische groei, 2018

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2018 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten

Onderzoek naar de combinaties en volgtijdelijkheid van het gebruik en aanvraag van vijf financieringsinstrumenten

Regionaal Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding

Tussentijdse evaluatie effect van de Overbruggingsregeling transitievergoeding op de levensvatbaarheid van werkgevers.

Monitor topsectoren 2018

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Mutaties vaste activa waterschappen, 2015-2017

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Toegevoegde waarde dankzij productieketen vlees, 2016

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij de productieketen van vlees

Economische groei Eindhoven

De economische groei van de regio Eindhoven in 2017 vergeleken met andere Nederlandse regio's en met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Hét mkb bestaat niet

Een statistische verkenning van heterogeniteit in het mkb.

Tabellen en metadata monitor brede welvaart 2018

Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018

Regionale economische groei, 2017

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

De Staat van Limburg

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2017

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Toegevoegde waarde infrastructuur in Nederland

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur

Regionaal Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een achttal thema’s.

Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Monitor topsectoren 2017

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Innovatie naar gebieden, 2014

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

Tijdreeksen nationale rekeningen 1969-1995

In 2014 is een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen beschikbaar vanaf 1969.

Productiviteit Overheid

Productiefactoren en outputmaatstaven van de groeirekeningen

Inboedel van huishoudens

Deze tabel geeft de waarde en ontwikkelingen weer van de inboedel van huishoudens in de periode 2001-2012. De raming van de inboedel is gebaseerd op de consumptie van huishoudens van duurzame consumptiegoederen. Van duurzame consumptiegoederen, zoals meubels, televisies en computers, wordt verondersteld dat ze met een bepaalde duur worden aangehouden door huishoudens.

Kerncijfers Satellietrekening Toerisme 2001-2006

Deze tabellen bevatten cijfers over toerististische indicatoren zoals de interne toeristische consumptie, het toeristisch bbp en de toeristische werkgelegenheid. Deze gegevens worden gepresenteerd in lopende prijzen en in prijzen van 2001.