Vragenlijst

Op basis van opgedane ervaringen in de voorgaande jaren is het wenselijk gebleken om in 2012 de vragenlijst VM aan te passen. Er zijn inhoudelijke wijzigingen aangebracht in onder meer de vragenblokken buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap. Ook de volgorde en de groepering van de vragen is in een aantal gevallen veranderd. De vragen over aangiftegedrag zijn bijvoorbeeld niet meer in een los vragenblok opgenomen, maar direct gekoppeld aan de vragen over slachtofferschap van specifieke delicten.

De vragenlijst bestaat vanaf 2012 uit de volgende blokken:

 • Leefbaarheid woonbuurt
 • Beleving overlast in de buurt
 • Veiligheidsbeleving
 • Slachtofferschap
 • Tevredenheid laatste politiecontact
 • Oordeel functioneren politie in de buurt
 • Oordeel functioneren politie algemeen
 • Oordeel functioneren gemeente
 • Preventie
 • Onveilige plekken
 • Respectloos gedrag
 • Achtergrondkenmerken

Er is geen onderscheid meer tussen verplichte en facultatieve blokken. Dit betekent dat gemeenten en politie-eenheden die deelnemen aan de VM verplicht zijn de gehele vragenlijst af te nemen. Dit is het gevolg van de wijziging van de opzet van de monitor om te komen tot een stabiel databestand. De verwachte invulduur van de gehele vragenlijst is 20 tot 25 minuten.

Deelnemers behouden echter wel de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen in de vrije ruimte van de eigen vragenlijst. Net als in voorgaande jaren dienen de vragen voor de vrije ruimte ter goedkeuring aan CBS en I&O Research voorgelegd te worden. De invulduur van de vragen voor de vrije ruimte mag maximaal 5 minuten zijn. In de rechterkolom zijn per jaartal de vrije ruimte vragenblokken van de verschillende deelnemers opgenomen.

Hieronder vindt u onder 'Downloads'

 • De vragenlijsten VM2019 en VM2017. De vragenlijsten zijn bestemd voor documentatie en dus niet om geprint en ingevuld te worden. De vragenlijst is ongewijzigd in de periode 2012-2017. In 2019 zijn enkele wijzigingen aangebracht: er zijn vragen en/of antwoordcategorieën toegevoegd. De blokkenstructuur is echter niet gewijzigd.
 • De wijzigingen in de vragenlijst van de VM2019 t.o.v. die van de periode 2012-2017.
 • Een volledig overzicht van de wijzigingen die in 2012 zijn doorgevoerd.

Vanaf eind januari 2021 zal hier ook de vragenlijst van de VM 2021 te raadplegen zijn.

Hiernaast zijn vanaf eind januari 2021 de 'Vragen vrije ruimte' uit voorgaande Veiligheidsmonitoren te raadplegen. Deze vragen zijn niet bestemd om geprint en ingevuld te worden.

Personen die meedoen aan de Veiligheidsmonitor ontvangen na de aankondigingsbrief een brief met aanwijzingen hoe ze de internet vragenlijst kunnen invullen.