Steekproeftrekking

De steekproef voor het veldwerk ten behoeve van de deelnemer wordt, net als voor de landelijke meting, door het CBS getrokken. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de steekproeven. Op initiatief van de deelnemer kan I&O Research en/of CBS hierbij adviseren.

Niveau van meten

De lokale deelnemer kan zelf bepalen of er een steekproef wordt aangevraagd op gemeenteniveau of dat er verder ingezoomd moet worden op wijken of buurten binnen de gemeente. Indien verder inzoomen op wijken of buurten gewenst is, dan wordt aanbevolen om de indeling te baseren op de wijk- en buurtindeling die het CBS hanteert. Deze indeling is samen met de VNG en de gemeenten bepaald en wordt periodiek geactualiseerd.

Aantal respondenten

De lokale deelnemer bepaalt vervolgens, veelal in nauw overleg met I&O Research, welk netto aantal respondenten gewenst is per (deel)gebied. Vervolgens dient er een schatting te worden gemaakt van het bruto aantal te trekken personen uit de steekproefkaders van het CBS.

Steekproefaanvraag

Voor het aanvragen van een steekproef heeft het CBS een module ontwikkeld. Afhankelijk van het niveau van meten (gehele gemeente of gebieden binnen gemeente) en de te hanteren indeling (CBS wijk- en buurtindeling of eigen gedefinieerde indeling) wordt gebruik gemaakt van één module. Hieronder vindt u onder Downloads de aanvraagformulieren van de VM2021. Daarbij is de soort indeling vermeld. Aanbevolen wordt om de aanvraagmodule samen met I&O Research in te vullen.
Bij deelname met meerdere gemeenten samen, dient toch voor iedere gemeente afzonderlijk een formulier ingevuld te worden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met I&O Research en/of CBS.