Informatie

De Veiligheidsmonitor: een gezaghebbend instrument

De Veiligheidsmonitor (VM) is vanaf 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de VM op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau. De VM is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid.

Tot en met 2017 werd de VM jaarlijks uitgevoerd. In 2018 heeft geen onderzoek plaats gevonden.

Uitvoering VM op landelijk en lokaal niveau

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat met ingang van 2019 tweejaarlijks 65.000 enquêtes onder de bevolking van Nederland afnemen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en I&O Research. Regionale politie-eenheden en gemeenten die verder willen inzoomen binnen hun regio kunnen zich aansluiten bij de VM (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen extra enquêtes in bij I&O Research voor een vast bedrag per enquête, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (tweejaarlijks of anders).

De vragenlijst

De vragenlijst van de VM bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de VM gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te laten voegen. Op deze manier kunnen deelnemers de VM optimaal inzetten naar de eigen behoefte.

Dataverwerking en onlinedatabase

Verwerking, controle en analyse van de data vinden plaats bij het CBS. Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen micro data. Ook krijgen zij toegang tot de onlinedatabase waarmee eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd. Met deze database kunnen de resultaten ook in de tijd vergeleken worden en met die van andere deelnemers.