Organisatiestructuur

© ANP

De Veiligheidsmonitor is een samenwerking van verschillende partijen. Hieronder volgt een nadere uitleg van de organisatiestructuur.

Besturend orgaan

Het Besturend Orgaan neemt formeel de besluiten over de rapportage van de Veiligheidsmonitor, en over het al dan niet continueren van de gezamenlijke uitvoering van de Veiligheidsmonitor. Het Besturend Orgaan komt alleen bijeen als er binnen de Raad voor de Veiligheidsmonitor geen overeenstemming kan worden bereikt. Het Besturend Orgaan bestaat uit de Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Directeur-generaal van het CBS en de Voorzitter directieraad van de VNG.

Raad voor de Veiligheidsmonitor

De Raad voor de Veiligheidsmonitor (RVM) neemt besluiten over alle beheers- en operationele aspecten van de Veiligheidsmonitor, inclusief de communicatie naar de lokale deelnemers. De RVM komt tweemaal per jaar bijeen, of vaker als de voorzitter of leden dit nodig vinden. In de RVM zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Ministerie van J&V, CBS, G4, G40 en politie. De deelnemende partijen zijn op bestuurlijk of senior managementniveau in de RVM vertegenwoordigd. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de vertegenwoordiger van het Ministerie van J&V. De adviserende leden zijn directeur van het WODC en de directeur van Platform31. Het secretariaat van de RVM wordt gevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Adviesgroep Veiligheidsmonitor

De Adviesgroep Veiligheidsmonitor adviseert de Raad voor de Veiligheidsmonitor over de agenda van de RVM en bereidt deze voor. De Adviesgroep Veiligheidsmonitor kan de RVM ook ongevraagd adviseren. Verder kan de Adviesgroep Veiligheidsmonitor op specialistische terreinen ad hoc- of structurele werkgroepen instellen. De Adviesgroep Veiligheidsmonitor komt drie maal per jaar bijeen of zoveel vaker als de voorzitter of leden dit nodig acht(en).

De Adviesgroep Veiligheidsmonitor is samengesteld uit adviseurs van de leden van de RVM op voordracht van deze leden. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de vertegenwoordiger van de G4.

Het secretariaat van de Adviesgroep Veiligheidsmonitor wordt gevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

CBS

Het CBS is naast medebestuurder van de Veiligheidsmonitor ook uitvoerder van een deel van de landelijke meting voor de Veiligheidsmonitor. Daarnaast verricht het CBS onder andere de steekproeftrekking voor de deelnemers en de weging van alle onderzoeksdata. Ook verzorgt het CBS de landelijke publicatie van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en het beheer van de website van de Veiligheidsmonitor.

Ipsos I&O

Ipsos I&O is het onderzoeksbureau dat naast het CBS een deel van de landelijke meting van de Veiligheidsmonitor uitvoert. Daarnaast verzorgt Ipsos I&O het veldwerk voor de lokale deelnemers van de Veiligheidsmonitor.

Deelnemers VM

Politie-eenheden en gemeenten besluiten zelf over deelname aan de VM. Als ze deelnemen kopen zij extra enquêtes in bij Ipsos I&O.