Organisatiestructuur

De VM: een product van samenwerking

De Veiligheidsmonitor kenmerkt zich door samenwerking van verschillende partijen. Hieronder volgt een nadere uitleg van de organisatiestructuur.

Besturend orgaan

Het Besturend Orgaan neemt formeel de besluiten ten aanzien van de tweejaarlijkse (t/m 2017: jaarlijkse) rapportage van de Veiligheidsmonitor, alsmede het al dan niet continueren van de gezamenlijke uitvoering van de Veiligheidsmonitor. Het Besturend Orgaan komt feitelijk slechts bijeen als er binnen de Raad voor de Veiligheidsmonitor geen overeenstemming kan worden bereikt.

Samenstelling: de Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directeur-generaal van het CBS. Het Besturend Orgaan is in 2011 conform de aanbevelingen van de evaluatie VM uitgebreid met de voorzitter directieraad van de VNG.

Raad voor de Veiligheidsmonitor

De Raad voor de Veiligheidsmonitor (RVM) is feitelijk besluitvormend ten aanzien van alle beheers- en operationele aspecten van de Veiligheidsmonitor, inclusief de communicatie naar de lokale deelnemers (het veld). De RVM komt twee maal per jaar bijeen of zoveel vaker als de voorzitter of leden dit nodig acht(en).

Samenstelling: Ministerie van J&V, CBS, G4, G40 en politie. De deelnemende partijen zijn op bestuurlijk of sr. managementniveau in de Raad vertegenwoordigd. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de vertegenwoordiger van het Ministerie van J&V.

Adviserende leden zijn directeur WODC en directeur Platform31.

Het secretariaat van de RVM wordt gevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Adviesgroep Veiligheidsmonitor

De adviesgroep VM adviseert de Raad voor de Veiligheidsmonitor ten aanzien van de agenda van de RVM en bereidt deze voor. De adviesgroep VM kan de Raad ook ongevraagd adviseren. Verder kan de Adviesgroep VM op specialistische terreinen ad hoc of structurele werkgroepen instellen. De Adviesgroep VM komt drie maal per jaar bijeen of zoveel vaker als de voorzitter of leden dit nodig acht(en).

Samenstelling: Adviseurs van de leden van de RVM op voordracht van deze leden. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de vertegenwoordiger van de G4.

Het secretariaat van de Adviesgroep VM wordt gevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

CBS

Het CBS is naast medebestuurder van de VM tevens uitvoerder van een deel van de landelijke meting van de VM. Voorts verricht het CBS de steekproeftrekking voor de deelnemers en de weging van alle onderzoeksdata.

I&O Research

I&O Research is het onderzoeksbureau dat naast het CBS een deel van de landelijke meting van de VM uitvoert en daarnaast het veldwerk voor de lokale deelnemers aan de VM uitvoert.

Deelnemers VM

Politie-eenheden en gemeenten besluiten op vrijwillige basis tot deelname aan de VM. In het geval van deelname kopen zij (extra) enquêtes in bij I&O Research.