Algemeen

De VM wordt met ingang van 2019 tweejaarlijks in de oneven jaren uitgevoerd en bestaat uit een vast basisdeel en een variabel deel (hierna de oversampling te noemen). De oversampling is afhankelijk van de wensen van de aangemelde deelnemers per onderzoeksjaar. Gemeenten en politie-eenheden kunnen zich aanmelden als deelnemer. Het basisdeel wordt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS uitgevoerd en bedraagt 65.000 netto enquêtes. Hiervan worden 30.000 enquêtes door het CBS afgenomen en 35.000 door I&O Research. De oversampling (veldwerk voor deelnemende gemeenten) wordt eveneens door I&O Research uitgevoerd.

Tot en met 2017 werd de VM jaarlijks uitgevoerd. In 2018 is geen onderzoek georganiseerd.

Deelnemers

Gemeenten (al dan niet in samenwerkingsverband) en politie-eenheden bepalen zelf om deel te nemen aan de VM (hierna deelnemers genoemd). Indien een deelnemer besluit om aan de VM mee te doen en dus in het integraal bestand wil worden opgenomen, kan dat enkel door extra enquêtes bij I&O Research in te kopen. Dat onderzoeksbureau voert het veldwerk voor de oversampling gelijktijdig met het landelijke basisdeel uit. Deelnemers bepalen zelf of zij tweejaarlijks of incidenteel deelnemen aan de VM. Daarnaast kan de deelnemer zelf bepalen of de lokale meting op gemeente-, wijk- en/of buurtniveau wordt uitgevoerd.

Onderzoeksmethode

Het CBS trekt een steekproef voor het landelijke basisdeel én voor de oversampling ten behoeve van de lokale meting. De deelnemer bepaalt zelf de omvang van de steekproef. Met het doel de kosten te beperken en de respons te maximaliseren wordt de volgende benaderstrategie ingezet: respondenten ontvangen eerst een introductiebrief met het verzoek om de vragenlijst op internet in te vullen. Bij geen respons ontvangt respondent na enkele weken tweemaal een reminderbrief met het verzoek om alsnog via internet deel te nemen aan het onderzoek.

Vragenlijst

De vragenlijst van de VM bestaat uit 12 verschillende vragenblokken waarin diverse onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap (van zowel traditionele als online criminaliteit) aan bod komen. Zowel bij het basisdeel als bij de oversampling wordt dezelfde vragenlijst gebruikt. Deelnemers hebben echter wel de mogelijkheid om extra vragen in de zogenoemde vrije ruimte van de vragenlijst toe te voegen.

Een integraal bestand

De uitvoering van het veldwerk van het basisdeel en van de oversampling gebeurt volgens de richtlijnen in de procesbeschrijving van de VM. Eind november wordt het veldwerk afgerond en worden de onderzoeksbestanden van I&O Research naar het CBS verzonden. Het CBS voegt alle bestanden (van I&O Research en het CBS) samen tot één integraal bestand, voert hier bewerkingen op uit en voorziet het van weegfactoren. Deelnemers krijgen vervolgens op aanvraag de microdata van hun eigen gebied, voorzien van weegfactoren, terug.

Rapportages

Het CBS maakt op basis van het integrale bestand een landelijke rapportage. Deze rapportage wordt tweejaarlijks op 1 maart volgend op het jaar van onderzoek gepubliceerd. De deelnemers beschikken over twee bronnen waarmee zij informatie kunnen genereren en publiceren: de door het CBS op aanvraag verstrekte microdata (spss-bestand inclusief tabelset-up) en de online databank. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen rapportages en zijn vrij om daar een onderzoeksbureau voor in te schakelen. Lokale rapportages kunnen tegelijkertijd met de landelijke rapportage of daarna gepubliceerd worden.