Zoekresultaten

4446 resultaten voor Ministerie van OCW
4446 resultaten voor Ministerie van OCW

Pagina 5 van 178

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties

Achterstandsscores per school, 2023

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 februari 2023.

Cijfers

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2015-2021

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2015/’16 tot en met 2021/’22.

Cijfers

Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2023 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Gebruik van ANPR-cameradata op goudschaaltje gewogen

Met een zekere regelmaat krijgt het CBS het verzoek nieuwe databronnen te gebruiken om zo te voorzien in de informatiebehoefte van de overheid.

Artikelen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 20/’21

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2020/'21.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters, 2020-2022

In deze tabellenset wordt informatie over gediplomeerde en ongediplomeerde voortijdig schoolverlaters gepresenteerd. Het gaat daarbij onder meer om het oordeel over de gevolgde opleiding, wat men is...

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kw. 2023, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2021/’22

De tabellenset gaat over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de studiejaren 2007/’08 tot en met 2021/’22.

Cijfers

Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Cijfers

BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds, hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)...

Cijfers

Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de houding...

Cijfers

De upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken

In dit onderzoek wordt met behulp van Input-outputanalyse (IOA) de broeikasgas-productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken berekend, zowel upstream (Leontief-methode) als downstream...

Publicaties

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen 2019, 2021 en 2022 versus 2014

Hoe ver was het rijden tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2022? En in hoeverre zijn de afstanden voor 2019, 2021 en 2022 veranderd ten opzichte van 2014?

Cijfers

Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede

Deze notitie beschrijft de uitkomsten van een vooronderzoek naar de mogelijkheden om de houding van huishoudens met energiearmoede ten opzichte van energiebesparende maatregelen te bepalen. Dit...

Publicaties

Schoolweging, 2020-2023

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2020-2023

Cijfers

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2022 wordt...

Publicaties

Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2022

Gegevens die verschillende inzichten geven in de zorg voor kinderen (<12 jaar) op Caribisch Nederland, 2022.

Cijfers

Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking van het aantal zelfstandigen zonder personeel die werkzaam zijn in zorg en welzijn volgens de Enquête beroepsbevolking, het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek en het...

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties