Gebruik van regelingen en voorzieningen, 2021

Kinderen spelen op de straat
© Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze tabel is samengesteld, is toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd in de aantallen en bedragen voor de postcodegroep “1502, 1503, 1504, 1505 en 1508”. Deze uitkomsten zijn opnieuw berekend en aangepast. Daarnaast is een extra kenmerk toegevoegd aan de tabel, namelijk het aantal (huishoudens met) gebruikers met ten minste één regeling en/of voorziening.
Pilotonderzoek naar het gebruik van regelingen en voorzieningen in 2021 voor een selectie van postcodegebieden.
Om meer zicht te krijgen op kansengelijkheid en de relatie met gezondheid en bestaanszekerheid willen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) meer inzicht in het voorzieningen gebruik vanuit het perspectief van de gezinnen die kinderen hebben die basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs volgen. Verwachting is dat het voorzieningengebruik stapelt bij scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand (overbelaste scholen).
Het is voor het CBS niet mogelijk om de stapeling van voorzieningengebruik binnen huishoudens per school te publiceren. Daarom heeft OCW het CBS gevraagd om eerst een pilotonderzoek uit te voeren waarbij voor een aantal postcodegebieden het gebruik van enkele voorzieningen wordt weergegeven. Op basis van deze informatie is het wel mogelijk om per school naar het gebruik van huishoudens binnen de belangrijkste postcodegebieden te kijken. De postcodegebieden worden dan als proxy gebruikt voor waar de kinderen die op de scholen zitten wonen.

Bekostigd door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.