Zoekresultaten

10646 resultaten voor Ministerie van Economische Zaken
10646 resultaten voor Ministerie van Economische Zaken

Pagina 5 van 426

Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020

Tabellen die de omvang van de fietsensector beschrijven in termen van werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en exportwaarde.

Cijfers

Update van het bedrijvendashboard: meer compleet en nog toegankelijker

Update van het bedrijvendashboard: meer compleet en nog toegankelijker

Overig

Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

In dit rapport worden competitie en verdringing in de internethandel door middel van literatuuronderzoek afgebakend tot meetbare concepten.

Publicaties

Correcties minderheden en vluchtelingen 2021

Het CBS publiceert jaarlijks op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) cijfers over minderheden en vluchtelingen per gemeente.

Artikelen

Regionaal-Economische Kengetallen mkb

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie, met nadruk op het mkb.

Cijfers

Europese economische indicatoren

Cijfers en grafieken over Europese economische indicatoren zoals economische groei (bbp), werkloosheid en inflatie. Vergelijking met economische cijfers van andere Europese landen op basis van data...

Dashboards

Persconferentie economische groei en arbeidsmarkt in het 1e kwartaal van 2022

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen presenteert de nieuwste cijfers over de economische situatie in Nederland

Video's

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland

Deze tabel bevat de diesel en scheepsdiesel voorraden in Nederland op wekelijkse basis.

Cijfers

Economisch beeld wat positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart.

Artikelen

Economische groei zet door in alle regio’s

De economie is in het eerste kwartaal van 2022 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam hadden de hoogste groeipercentages.

Artikelen

Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008–2018 is de Nederlandse economie met 11 procent gegroeid, de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten daalde met 5 procent.

Overig

Financieringsmonitor

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

8 op de 10 bioscopen kregen doorlopend coronasteun

80 procent van de bioscopen deed in de hele periode dat dit mogelijk was een beroep op steun. Zij maakten gebruik van tegemoetkoming voor vaste lasten en/of compensatie voor loonkosten. Van alle...

Artikelen

Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Dashboard met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Aandacht voor migratiemotief, migratieregeling, naturalisatie, nationaliteit,...

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland 2020-2021

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers

Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)

De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in het energieverbruik (aardgas- en (netto-) elektriciteitsleveringen) aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de...

Cijfers

ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2022

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2022

Cijfers

Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016

Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen bij twee bedrijfstakken, onderverdeeld naar land van productie, land van zeggenschap en bedrijfstak, 2016.

Cijfers

Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022

Overzicht van bedrijven die tot en met 30 juni 2022 gebruik hebben gemaakt van verschillende steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over tweeëndertig regelingen.

Cijfers

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Cijfers