Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Reden daarvoor is de invoering van hypotheekgarantie op Bonaire.
In deze tabellenset staan de prijsindex van koopwoningen, de aantallen verkochte woningen en aantallen afgesloten hypotheken op Bonaire voor de verslagjaren 2011 tot en met 2021.