Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie, zoals de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde, om het economische belang van de circulaire economie en de ontwikkeling ervan door de tijd in kaart te brengen. Deze monitoring is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
De gehanteerde methode dekt echter niet alle circulaire activiteiten. Om de nog ontbrekende circulaire activiteiten in kaart te brengen is in deze haalbaarheidsstudie onderzocht of het mogelijk is om aan de hand van een door Royal Haskoning DHV uitgevoerde webcrawl ontbrekende circulaire activiteiten in kaart te brengen. Het rapport bouwt voort op eerder onderzoek (CBS, 2021) en draagt bij aan de verdere uitwerking van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.