Werkgeversenquête

afbeelding rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van de werkgeversenquête (WGE) is het inzicht bieden in de organisatiekenmerken van werkgevers in zorg- en welzijnssector. Daarnaast biedt het informatie over de arbeidsomstandigheden en scholing en vaardigheden van werknemers volgens werkgevers in de zorg- en welzijnssector. De WGE wordt door het CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW).

Doelpopulatie

Werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), tot de zorg- en welzijnssector worden gerekend SBI 86, 87 en 88. Vanaf de meting in november/december 2020 zijn de bedrijven met grootteklasse 10 (1 werkzame persoon) buiten beschouwing gelaten.

Statistische eenheid

Het CBS onderhoudt een eigen bedrijvenregister waarin de Nederlandse bedrijven en ondernemingen worden beschreven als statistische eenheden. Binnen dit Algemeen Bedrijvenregister (ABR) wordt voor een bedrijf een zogenoemde bedrijfseenheid (BE) afgeleid en vastgelegd.

Aanvang onderzoek

Het CBS heeft de WGE voor het eerst uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2019. De WGE wordt uitgevoerd sinds 2009, eerdere edities zijn niet door het CBS uitgevoerd.

Frequentie

De WGE wordt twee keer per jaar uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek onder bedrijven.

Waarnemingsmethode

De WGE is een zogenaamd roterend panelonderzoek met vier peilingen. Als een BE niet respondeert bij de eerste peiling stroomt die de volgende periode uit het panel (de kans dat die dan wel zou responderen is namelijk relatief klein). Ook als een BE twee peilingen niet respondeert (tweede en derde peiling) stroomt die uit het panel. Hetzelfde geldt voor BE’s die in de volgende periode niet meer actueel blijken te zijn of niet meer actief zijn binnen de doelpopulatie. Om voor de paneluitstroom te compenseren wordt steeds een vers deel bijgetrokken dat het panel instroomt. Respondenten kunnen de vragenlijst via internet invullen.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn bedrijven.

Steekproefomvang

De steekproef bedraagt rond de 9 duizend bedrijven. Bij het trekken van de steekproef wordt rekening gehouden met de branche en subbranche waartoe bedrijven behoren. Voor drie (sub)branches geldt dat ze integraal worden benaderd; de steekproefomvang is dus gelijk aan de populatie-omvang.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Bij de WGE is er met ongelijke kansen getrokken en is er sprake van responsverschillen. Hierdoor verschilt de samenstelling van de steekproef van de samenstelling van de populatie. De weegtechniek die dit kan verhelpen is poststratificatie. Bij het bepalen van de weegfactoren door middel van poststratificatie wordt rekening gehouden met de ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking en wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Bij de weging wordt rekening gehouden met grootteklasse en subbranche.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de WGE zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties, omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 100 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2019 wordt de dataverzameling van de WGE door het CBS uitgevoerd. De gehanteerde methode verschilt sterk van voorgaande edities, bijvoorbeeld omdat het gaat om een webinterview in plaats van telefonisch interview. De resultaten van de WGE 2019 en eerdere edities zijn hierdoor niet of niet goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit.