Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:uitkeringsgerechtigden
19 resultaten voor keyword:uitkeringsgerechtigden

Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022

Clusteranalyse gebruikers bijstand gemeente Den Haag

Cijfers

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023

Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023.

Cijfers

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Hebben van betaald werk, arbeidsduur

Cijfers

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en andere persoonskenmerken

Cijfers

Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk.

Artikelen

Afhankelijkheid uitkering ouders en kinderen onderzocht

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Artikelen

Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018...

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers met 24 duizend afgenomen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24 duizend gedaald.

Artikelen

Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een...

Artikelen

Weer minder mensen in de bijstand

Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan eind juni 2017..

Artikelen

Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen gelukkig te zijn. Dit percentage is al jaren stabiel

Artikelen

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?

Artikelen

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal

Artikelen

Fraude- en boetevorderingen in de BDFS

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het team Sociale Zekerheidvan CBS onderzoek gedaan naar fraude- en boetevorderingen zoals geregistreerd in de...

Artikelen

Vergrijzing stuwt AOW-uitgaven op

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013. Aan het einde van 2013 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de tien...

Artikelen

Jongeren 2010

Deze publicatie geeft een beeld van de jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland in 2010. Onder andere komen de thema's onderwijs, werk en uitkering aan bod. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen

Niet-werkenden besteden meer tijd aan vrijwilligerswerk dan werkenden

In 2009 was 22 procent van de volwassen bevolking vrijwilliger. Mensen met betaald werk waren bijna even vaak vrijwilliger als mensen zonder betaald werk.

Artikelen

Sociale bescherming kostte 159 miljard euro in 2008

In Nederland ontvingen uitkeringsgerechtigden in 2008 voor 159 miljard euro aan sociale bescherming. Dat is ongeveer 27 procent van het bruto binnenlands product, dus van wat alle Nederlanders samen...

Artikelen
Artikelen