Niet-werkenden besteden meer tijd aan vrijwilligerswerk dan werkenden

In 2009 was 22 procent van de volwassen bevolking vrijwilliger. Mensen met betaald werk waren bijna even vaak vrijwilliger als mensen zonder betaald werk. Niet-werkenden besteedden echter bijna twee keer zoveel tijd aan vrijwilligerswerk.

Meer vrijwilligerswerk in kleinere banen

Gemiddeld werd in 2009 per volwassene ruim een uur per week besteed aan vrijwilligerswerk. Mensen zonder betaald werk besteedden hier met ruim anderhalf uur per week de meeste tijd aan. De tijd besteed aan vrijwilligerswerk neemt af naarmate mensen meer uren betaald werk hebben. Mensen met een grote deeltijdbaan besteden de minste tijd aan vrijwilligerswerk (bijna 40 minuten per week). Voltijders zitten hier net iets boven.

Tijd besteed aan vrijwilligerswerk door volwassenen naar aantal uren betaald werk, 2009

Tijd besteed aan vrijwilligerswerk door volwassenen naar aantal uren betaald werk, 2009

Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden doen veel vrijwilligerswerk

Mensen met een werkloosheidsuitkering besteden, met gemiddeld ruim twee uur per week, de meeste tijd aan vrijwilligerswerk. Daarna volgen mensen met een bijstandsuitkering die in een doorsnee week één uur en drie kwartier aan de slag zijn als vrijwilliger.

Ook gepensioneerden besteden met ruim anderhalf uur per week naar verhouding veel tijd aan vrijwilligerswerk. Dat geldt evenzeer voor de groep volwassenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of zonder een eigen inkomen. In deze laatste groep zitten veel vrouwen, vaak met kinderen. Scholieren en studenten besteden met ruim drie kwartier per week, samen met werknemers en zelfstandigen, de minste tijd aan vrijwilligerswerk.

Tijd besteed aan vrijwilligerswerk door volwassenen naar sociaaleconomische categorie, 2008

Tijd besteed aan vrijwilligerswerk door volwassenen naar inkomensbron, 2008

Koos Arts en Saskia te Riele

Bron: