Fraude- en boetevorderingen in de BDFS

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het team Sociale Zekerheidvan CBS onderzoek gedaan naar fraude- en boetevorderingen zoals geregistreerd in de Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek (BDFS).