Zoekresultaten

213 resultaten voor keyword:milieu
213 resultaten voor keyword:milieu

Pagina 1 van 9

Ecologische toestand van oppervlaktewater

Zowel in 2009 als in 2015 voldeed slechts 0,4 procent van de Nederlandse oppervlaktewateren aan de normen

Overig
Publicaties
Overig
Publicaties
Publicaties

Concentratie nitraat in het bovenste grondwater

De hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater van agrarische zandgronden is de laatste jaren zo veel gedaald

Overig
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Hernieuwbare energie

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het totale energieverbruik in Nederland is toegenomen

Overig

Binnenlands biomassaverbruik

Het verbruik van biomassa per inwoner nam tussen 2000 en 2006 af, in 2007 en 2008 nam het weer toe

Overig

Broeikasgasemissies door bedrijven

Sinds 2000 is de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent (2016) gedaald

Overig

Grondwateronttrekking van bedrijven

Tussen 2000 en 2014 werd 5 procent minder zoet (en brak) grondwater onttrokken.

Overig
Publicaties

Bebouwd terrein

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar.

Overig

Milieuoverdrachten en subsidies

Milieusubsidies door de overheid stegen van 764 in 2005 en 1.158 in 2010 tot 1.018 miljoen euro in 2015

Overig

Werkgelegenheid duurzame energiesector

De duurzame energiesector droeg voor 0,73 procent bij aan de totale werkgelegenheid in 2016.

Overig

Living Planet Index

De Nederlandse Living Planet Index (LPI) laat over de afgelopen decennia een licht positieve trend zien.

Overig

Groene beleidsinstrumenten

Om de economische ontwikkeling te stimuleren in een richting van groene groei kan de overheid kiezen tussen verschillende beleidsinstrumenten zoals groene belastingen, milieusubsidies en...

Overig

Bos en open natuur

Bos en open natuur zijn in Nederland licht toegenomen in oppervlakte, maar hun aandeel in het totale landoppervlakte blijft een van de laagste van Europa.

Overig

Economische kansen

Een belangrijk aspect van een groenere economie is dat de geproduceerde goederen en diensten schoner en grondstofefficiënter worden.

Overig

Emissies naar water, zware metalen

Tussen 2000 en 2014 daalde de uitstoot van zware metalen naar water met bijna 58 procent

Overig

Uitgaven voor milieubescherming

De uitgaven voor de bescherming van het milieu als percentage van het bbp zijn sinds 2000 iets gestegen

Overig

Gemiddelde temperatuur

De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt is in de periode 1952-2017 met 1,7 °C gestegen.

Overig

Werkgelegenheid in de milieusector

De werkgelegenheid in de milieusector ten opzichte van de totale Nederlandse werkgelegenheid is gestegen van 1,8 procent in 2001 tot 2,0 procent in 2015.

Overig