Zoekresultaten

213 resultaten voor keyword:milieu
213 resultaten voor keyword:milieu

Pagina 2 van 9

Rode Lijst Indicator

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna.

Overig

Fijnstofemissies door de landbouw

Tussen 2000 en 2016 is de uitstoot van fijnstof (Pm10) door de landbouwsector gestegen met 3 procent.

Overig

Binnenlands metalenverbruik

Het binnenlandse metaalgebruik is in 2016 ruim 40 procent lager dan in 2000 en kan van jaar tot jaar sterk fluctueren.

Overig

Milieu-investeringen

De totale investeringen voor milieubescherming als aandeel van de totale investeringen zijn in 2015 met 73 procent gestegen ten opzichte van 2000.

Overig

Fijnstofemissies door bedrijven

In de periode tussen 2000 en 2016 is de uitstoot van fijnstof (Pm10) door de Nederlandse bedrijven met meer dan 41 procent gedaald, terwijl het bbp groeide.

Overig

Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen.

Overig

Zwemwaterkwaliteit

Het percentage van de Nederlandse zwemwaterlocaties in binnenwater dat voldeed aan de Europese normen voor uitstekende zwemwaterkwaliteit is in de periode 2000-2017 gestegen

Overig

Stedelijke blootstelling aan fijnstof

De concentraties fijnstof (PM10) die gemeten worden in stedelijke gebieden dalen sinds het jaar 2000.

Overig

Impliciet belastingtarief voor energie

Het impliciete belastingtarief voor energie is bijna continu gestegen sinds het jaar 2000.

Overig
Publicaties

Natuurlijke hulpbronnen

De indicatoren in dit thema richten zich zowel kwantitatief als kwalitatief op de voorraden

Overig

Milieu-efficiëntie

De indicatoren in dit thema richten zich zowel kwantitatief als kwalitatief op de voorraden

Overig

Milieubelastingen

In 2016 ontving de overheid 23,6 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen

Overig
Publicaties

Toegevoegde waarde milieusector

De bijdrage van de milieusector aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is gestegen

Overig

Binnenlands mineralenverbruik

Het verbruik van (niet-metaal) mineralen vindt in Nederland vooral plaats in de bouwsector.

Overig

Chemische toestand van oppervlaktewater

In 2015 voldeed bijna 40 procent van de Nederlandse oppervlaktewateren aan de normen

Overig

Vogels van het boerenland

Sinds 2000 is de boerenlandvogelindicator met ongeveer 30 procent gedaald.

Overig

Koolstofvoetafdruk

De hoeveelheid koolstofdioxide die wereldwijd uitgestoten wordt ten behoeve van de consumptie in Nederland, de zogeheten koolstofvoetafdruk, is tussen 2008 en 2016 met bijna 18 procent gedaald.

Overig

Netto Binnenlands Energieverbruik bedrijven

Het netto binnenlands energieverbruik van bedrijven is in 2016 gestegen met 2 procent vergeleken met 2000

Overig
Overig

Energiereserves

De resterende aardgasreserves in de Nederlandse bodem zijn sinds 2000 met bijna 54 procent gedaald.

Overig

Nutriëntenoverschot landbouw

De productie en de toegevoegde waarde van de landbouw zijn de laatste jaren gestegen, het overschot aan stikstof en fosfor is gedaald.

Overig

Groene patenten

Het aandeel groene technologie patentaanvragen in de totale Nederlandse patentaanvragen, steeg van 4,9 procent in 2000 tot 11,1 procent in 2012.

Overig