Zoekresultaten

121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
121 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 1 van 5

Labour Market Policy Database, 2013 definitief

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy...

Cijfers

Labour market policy database 2013

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat....

Cijfers

Jongeren 'buiten beeld' 2013

Het rapport beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk,...

Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2010 verder opgelopen

De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse...

Artikelen

Tijdsbesteding van jongeren 2010

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) cijfers berekend over de tijdsbesteding van jongeren in 2010...

Cijfers

Integratiebarometer VluchtelingenWerk 2008; Belangrijkste uitkomsten en toelichting

Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek het kwantitatieve deel van de Integratiebarometer Vluchtelingen voor...

Cijfers

Aantal gestarte banen vanuit uitkering of NUG-periode naar gemeente, 2009 en 2010

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, uitgesplitst naar gemeente. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers
Artikelen

Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaalde opleiding, 2011

Maatwerktabel over ambachtsberoepen in 2011, uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaalde opleiding. De gegevens zijn beschikbaar (Ambachtsberoepen naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding,...

Cijfers

Ouderen in de WW of WGA: werkhervatting en achtergrondkenmerken, 2006-2009   -  Onderzoek in het kader van de evaluatie van de IOW

Kenmerken van de potentiële populatie voor de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2009 en 2010

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector in 2009 en 2010. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers

Ontslagaanvragen via het UWV in 2011

Maatwerktabel over ontslagaanvragen via het UWV in 2011, uitgesplitst naar grootteklasse. Gegevens op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cijfers

Aan het werk met re-integratieondersteuning (driemeting)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning, driemeting (definitieve cijfers)

Rapport en tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen

CBS stopt met Enquête Werkgelegenheid en Lonen

Vanaf het derde kwartaal van 2006 hoeven 80 duizend bedrijven geen gegevens meer aan het CBS te leveren voor de Enquête Werkgelegenheid en Lonen. Het gaat vooral om bedrijven in het midden- en...

Artikelen

Tabel lonen en voltijds-/deeltijdbanen, 2013

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’...

Cijfers

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen

Maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009-2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 12 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011

Tabellenset over ambachtsberoepen in 2011, uitgesplitst naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.

Cijfers

Arbeidsmarktprognoses, nader voorlopige cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tabellen samengesteld over het aantal banen van werknemers naar regio en economische...

Cijfers

Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland van geregistreerde werkzoekenden UWV (GWU), 2020

Cijfers