Werkloosheid opnieuw toegenomen

  • Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent
  • In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij
  • Ook toename van het aantal WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juni met 4 duizend is toegenomen tot 382 duizend.

Werkloosheid afgelopen half jaar met ruim 100 duizend gestegen

De werkloosheid is in juni opgelopen tot 8,5 procent. Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100 duizend meer werklozen. De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11 duizend werklozen per maand bij.

Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7 duizend. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep. Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2 duizend werklozen per maand bij.

In juni kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking; in mei was dat 6,6 procent.

Verdere toename WW-uitkeringen onder 45-plussers

Juni 2013 telde 382 duizend lopende WW-uitkeringen, 1 procent meer dan in mei. In het afgelopen half jaar steeg het aantal WW-uitkeringen met 12 procent.

Het aantal WW-uitkeringen van 45-plussers nam vergeleken met een maand geleden toe met bijna 2 procent. Ook ten opzichte van een half jaar geleden was de stijging onder deze groep het grootst, ruim 13 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal lopende uitkeringen licht sinds maart. In juni nam het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren met 3 procent af.

Vooral in de sectoren zorg/welzijn en handel steeg het aantal lopende WW-uitkeringen.

In juni werden 43 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en werden er 39 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan bijna de helft vanwege werkhervatting.


De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.