Data en bronnen

De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals is gemaakt met cijfers uit allerlei bronnen. Op deze pagina staat informatie over de bronnen en literatuur die zijn gebruikt. Ook kunnen hier de spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2024 worden gedownload.

Sluitingsdatum

De indicatoren in de 2024-editie van de monitor zijn geüpdatet tot 24 maart 2024. Dit betekent dat in de tijd tussen deze datum en de publicatie van de monitor op 15 mei 2024 (Verantwoordingsdag) voor een aantal indicatoren nieuwe cijfers beschikbaar zijn gekomen die niet meer verwerkt konden worden.

De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals wordt uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer en bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (inclusief bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat respectievelijk Buitenlandse Zaken). De uitkomsten worden conform het communicatiebeleid van het CBS gepubliceerd. Daarnaast worden resultaten onder embargo gedeeld met de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën ten behoeve van hun verantwoordingspublicaties.

Data

De tabellen die hieronder staan bevatten de metadata en cijfers van de indicatoren die in de dashboards en visualisaties van de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals worden gepresenteerd. Het CBS stelt bij de monitor ook lange tijdreeksen van de indicatoren beschikbaar. Deze tabellen bevatten – waar mogelijk – tijdreeksen vanaf 1995.

Tabellen Brede-welvaarttrends
Tabellen Verdeling brede welvaart
Tabellen SDG's
Statistische Bijlagen SDGs 2024
Indicatoren
De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2024 bevat 304 unieke indicatoren. De drie dimensies (‘hier en nu’, ‘later’, en ‘elders’) zijn beschreven met 60 unieke indicatoren. De Sustainable Development Goals met 282 indicatoren, en schokbestendigheid met 35 indicatoren.

Internationale vergelijking is mogelijk bij 182 unieke indicatoren. De indicatoren hebben grotendeels betrekking op 2023 en 2022. De tijdigheid is als volgt: 155 indicatoren eindjaar 2023 (51%); 122 indicatoren eindjaar 2022 (40%); 19 indicatoren eindjaar 2021 (6%); 6 indicatoren eindjaar 2020 (2%); en 2 indicatoren eindjaar 2019 (1%).

Voetnoten bij de dashboards

In de dashboards komen voetnoten voor die toelichting geven bij de cijfers. Hieronder staat de betekenis van deze voetnoten:

  • A. Het CBS heeft voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening.
  • B. Bij deze indicator zijn binnen de periode 2016 t/m 2023 niet genoeg vergelijkbare datapunten beschikbaar om een trend te kunnen berekenen.
  • C. Datakwaliteit onvoldoende voor trendbepaling.
  • D. Eerste voorlopige uitkomsten uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen (NKR).
  • E. Niet geschikt voor positiebepaling.
  • F. De Boekmanstichting heeft voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening.
  • G. Deze cijfers zijn voor prijsverandering gecorrigeerd met behulp van een nieuwe, experimentele methode. De cijfers zijn nog voorlopig.

Bronnen

De indicatoren in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals komen uit een grote hoeveelheid bronnen. Heeft u vragen over de MBW & SDG’s of over een specifieke indicator? Neem dan contact op met het CBS.

Literatuur

Akkermans, M., en Kloosterman, R., 2022, Gediscrimineerd gevoeld? Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Beuningen, J. van, 2018, Woning en woonomgeving gerelateerd aan tevredenheid met het leven. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Beuningen, J. van, C. Jol en L. Moonen, 2015, De Persoonlijke Welzijnsindex. De ontwikkeling van een index voor subjectief welzijn. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Beuningen, J. van, en M. Akkermans, 2020, Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013–2019. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Beuningen, J. van, K. van der Houwen en L. Moonen, 2014, Measuring well-being. An analysis of different response scales. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Bruneau, M., et al., 2003, A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra, 19(4), 733–752.

CBSa, Statline: Bevolking; onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

CBSb, Statline: Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

CBS, 2016a, Gezondheid, relaties en werk belangrijker voor geluk dan geld. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2016b, Meten van SDG’s: een eerste beeld voor Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2018a, Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2018b, Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2018c, Meer mensen vinden milieu sterk vervuild. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019a, Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019b, Armoede en sociale uitsluiting 2019. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019c, Huurders minder tevreden met woning. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019d, Woontevredenheid; kenmerken woningen, regio’s. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2019e, Vertrouwen in Europa en politiek stijgt. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2020, Materiële welvaart in Nederland 2020. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire

CBS, 2021a, Vijf jaar implementatie SDG’s in Nederland, 2016–2020. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2021b, Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2021: een toelichting. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, Heerlen, Bonaire.

CBS, 2021c, Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken.

CBS 2022, Aandeel woonlasten in inkomen gedaald in 2021, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire

CBS, 2023a, Regionale Monitor Brede Welvaart 2023. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2023b, Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2023c, Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2023d, Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2024a, Arbeidsmarkt in cijfers. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS, 2024b, Veiligheidsmonitor 2023. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Clark, Helen, 2011, ‘Avoiding the resource curse: Managing extractive industries for Human Development’, Keynote Speech by Helen Clark, UNDP Administrator at the International Conference on ‘Avoiding the Resource Curse: Managing Extractive Industries for Human Development (Ulaanbaatar, 2011).

Diener, E en E. Suh, 1997, Measuring Quality of Life: Economic, Social and Subjective Indicators. Social Indicators Research, 40 (1–2), blz. 189–216.

Hoekstra, R., 2019, Replacing GDP by 2030: Towards a Common Language for the Well-being and Sustainability Community. Cambridge University Press.

Kemp, R et al., 2016, The humanization of the economy through social innovations, paper gepresenteerd tijdens de SPRU50, Brighton.

Lamet, W. en K. Wittebrood, 2009, Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Langenberg, H. en J.P. Smits, 2015, Invoer uit LDC’s: geworteld in koloniale tijden? Internationaliseringsmonitor, 2015-4. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, Heerlen, Bonaire.

Luiijf, Eric & Nieuwenhuijs, Albert & Klaver, Marieke & Eeten, Michel & Cruz, eds., 2010, Empirical findings on European critical infrastructure dependencies. International Journal of System of Systems Engineering. 2. 3. 10.1504/IJSSE.2010.035378.

Luiijf, Eric & H.Burger, & Klaver, Marieke, 2002, Critical Infrastructure Protection in The Netherlands: A Quick-scan. In U.E. Gattiker (Ed.), EICAR 2002 Conference Best Paper Proceedings (ISBN: 87-987271-2-5) 19 pages. Copenhagen: EICAR (2003).

Myers, S. S. (2017). Planetary health: protecting human health on a rapidly changing planet. The Lancet, 390(10114), 2860-2868.

OECD, 2014, Guidelines for Resilience Systems Analysis. OECD Publishing: Paris.

OECD, 2017a, OECD Guidelines on Measuring Trust. OECD Publishing, Parijs.

OECD, 2017b, How’s life? 2017: Measuring Well-being. OECD Publishing, Parijs.

PBL, 2021, Grote opgaven in een beperkte ruimte: ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendige leefomgeving. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing.

Rockström, J., et al., 2009, Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society, 14(2).

Rockström, J., et al. (2023). Safe and just Earth system boundaries. Nature, 619(7968), 102-111.

Rose, A., 2007, Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards, 7(4), 383–398.

Rose, A., 2016, ‘Measuring Economic Resilience to Disasters: An Overview’, RGC (2016). Resource Guide on Resilience. Lausanne: EPFL International Risk Governance Center. v29-07-2016.

Sachs, J. and A. Warner, 1995, ‘Natural Resource Abundance and Economic Growth’. NBER Working Paper (5398)

Schmeets, H., en J. Arends, 2020, Vrijwilligerswerk en welzijn. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Schmeets, H., 2018a, Participatie op de kaart. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Schmeets, H., 2018b, Vertrouwen op de kaart. Statistische Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Schmeets, H., en J. Exel, 2020, Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme. CBS, statistische trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

SCP, 2018, Alle ballen in de lucht. Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

SCP, 2022, Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey integratie migranten (SIM2020). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Steffen, W., et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), 1259855.

Stiglitz, J. E., A. Sen en J.-P. Fitoussi, 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Parijs.

UNECE, 2014, Conference of European Statisticians (CES) Recommendations on Measuring Sustainable Development. United Nations, New York/Genève.

Venables, Anthony J., 2016. ‘Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?’. Journal of Economic Perspectives. 30 (1): 161–184.

VN, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2014 (A/Res/70/1). New York: United Nations.

VN, 2019, The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development, Global Sustainable Development Report 2019. New York: United Nations.
Vogel, R., Luiijff, E., Maas, N., Dijkema, G. P., & Zielstra, A., 2014, Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur.: Actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur. TNO: Delft.

Wang-Erlandsson, L., et al. (2022). A planetary boundary for green water. Nature Reviews Earth & Environment, 3(6), 380-392.

WCED, 1987, Our Common Future. World Commission on Environment and development, Oxford.

WHO, 2018, How air pollution is destroying our health. World Health Organization. (geraadpleegd op 4-2-2020).