Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland

Omslag rapport Meten van SDGs
CBS heeft een eerste meting uitgevoerd hoe Nederland ervoor staat met de SDGs. De aanleiding is de VN-publicatie van een lijst van voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te monitoren. Het globale beeld dat uit de tot nu toe beschikbare cijfers naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland, maar dat er ook belangrijke zorgpunten zijn. Benadrukt moet worden dat er binnen elke SDG zowel positieve als minder positieve punten aan te wijzen zijn, en dat het beeld kan wisselen afhankelijk van de toegepaste indicator.

Bij dit eerste beeld worden een aantal kanttekeningen geplaatst. Ten eerste blijkt voor Nederland slechts een derde van de SDG-doelindicatoren direct meetbaar. Voor deze publicatie zijn daarnaast een aantal aanvullende en alternatieve indicatoren toegepast. Veel SDG-indicatoren zullen nog ontwikkeld moeten worden. Hier ligt dus nog een grote opgave voor Nederland. Belangrijk daarbij is de nationale strategie van de SDGs in Nederland, die nog in ontwikkeling is. Voor veel SDG (sub)doelen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen. Deze ambities zullen mede bepalen welke indicatoren als eerste ontwikkeld worden.

Ten tweede is een beeld dat geschetst wordt op basis van de SDGs geen volledig beeld van hoe Nederland er qua duurzaamheid werkelijk voor staat. De SDGs maken afruilrelaties tussen economie, milieu en samenleving niet zichtbaar. Er lijkt in de SDGs minder aandacht voor ‘later’: wat betekent ons handelen in het hier en nu voor onze kinderen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop een land beslag legt op de hulpbronnen van andere landen, ‘elders’.

Met de voorliggende SDG-publicatie wil CBS mede aanzet geven voor discussie tussen beleidsmakers, onderzoekers en partners uit maatschappij en bedrijfsleven over hoe een nationale SDG-rapportage kan worden vormgegeven en over waar Nederland nu staat in het meten van SDG-indicatoren.