Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Internetgebruik, totaal en 65- tot 75-jarigen, EU, 2010
 2. Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007
 3. Aantal gestarte banen vanuit uitkering of NUG-periode naar gemeente, 2009 en 2010
 4. Controlegroep Programma Groeiversneller, aantallen bedrijven 2009
 5. Onderwijsniveau  ouders en dat van hun kind (15- tot 27-jarige niet-onderwijsvolgende jongeren, 2001-2009)
 6. Jongeren in aanraking met de politie naar startkwalificatiebezit
 7. Gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen naar postcodegebied, 2006-2009
 8. Uitgaven universitair masterdiploma
 9. Aantal bedrijven naar SBI 2008, 2000-2005
 10. Dynamiek bedrijven 2010
 11. Verdeling van vestigingen over sectoren en aandeel van de banen naar grootteklasse van de vestiging
 12. Bestelauto's in de bouw
 13. Levering van biomassa voor binnenlands productie van hernieuwbare energie
 14. Bedrijfsopleidingen, kerncijfers 2010
 15. Arbeidsmarktpositie na 3 maanden,  2e naar 3e kwartaal 2008-2011
 16. Uitgaven AOW-uitkeringen, 2000-2011 1e halfjaar
 17. Regelmatig overwerken, 2010
 18. Kaliumbalans 1970-2010
 19. Fosforbalans 1970-2010
 20. Stikstofbalans 1970-2010
 21. Kinderopvang per wijk in Dordrecht, 2010
 22. Pro- en lwoo-leerlingen die uitstromen uit het onderwijs naar arbeidsmarktpositie, 2007-2009
 23. Kerncijfers wijken en buurten 2012
 24. Kerncijfers wijken en buurten 1995-2003
 25. Kerncijfers wijken en buurten 2011
 26. Kerncijfers wijken en buurten 2010
 27. Kerncijfers wijken en buurten 2009
 28. Kerncijfers wijken en buurten 2008
 29. Kerncijfers wijken en buurten 2007
 30. Kerncijfers wijken en buurten 2006
 31. Kerncijfers wijken en buurten 2005
 32. Kerncijfers wijken en buurten 2004
 33. Kerncijfers wijken en buurten 2004-2015
 34. Aidspatiënten en sterfte aan aids
 35. EU-landen en de Internationale handel met Japan
 36. Bestelauto's betrokken bij verkeersongevallen
 37. Milieutechnologie, patentaanvragen 2000-2008
 38. Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2009
 39. Inkomens huishoudens in Haarlem, Beverwijk, Heemstede en Bloemendaal, 2009
 40. Verkeerspresaties autobussen
 41. Kinderopvang per wijk en buurt in Lelystad, 2010
 42. Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008
 43. Mate van onder- en overgewicht bij 20-plussers en mate van overgewicht bij kinderen (2 tot 19 jaar), 2010
 44. Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA
 45. Begeleide verplaatsingen van kinderen van 4 tot 12 jaar naar achtergrondkenmerken, 2010
 46. Werkzame ICT'ers naar achtergrondkenmerken, 1998-2010
 47. Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan het mbo per woongemeente, 2005/'06-2010/'11*
 48. Uitbreiding van de Europese Unie 2004 en 2007: extra analyses over uitkeringen
 49. Resultaten van aanvragen bankleningen door MKB-ondernemers, 2007 en 2010
 50. Drainage en beregening landbouwgrond, 2003-2010
 51. Gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen naar postcodegebied, 2008
 52. Woningen met een energielabel
 53. Labour Market Policy database
 54. Gebruik van veiligheidssoftware en negatieve ervaringen met computervirussen en spam, EU, 2010
 55. Geestelijke gezondheid en arbeidsmarkt in 2001-2003 en 2007-2009 (gemiddelden) (Engelstalig)
 56. Nederlandse export in Europa
 57. Het ontmoeten van partners
 58. Gemiddelde leeftijd van bestelauto's, 2009
 59. Ziekteverzuim 1e kwartaal 2008 t/m 2e kwartaal 2011
 60. Kinderopvang per deelgemeente en wijk in de gemeente Groningen
 61. Opleiding agrarische bedrijfshoofden
 62. Uitgaven en inkomsten van de overheid voor openbare orde en veiligheid
 63. Kenmerken van werknemers in sectoren in Nederland, 1999-2008
 64. Uitgaven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 65. Het belang van de cumelasector voor het platteland (extra werkzaamheden)
 66. Coffeeshops naar afstand tot scholen voor voortgezet onderwijs, 2010
 67. Mobiliteit van universitair personeel 2006-2008
 68. Aan het werk met re-integratieondersteuning, driemeting (definitieve cijfers)
 69. Verhuizingen Drechtsteden, 2009
 70. Kinderopvang per wijk in Den Haag, 2007-2010
 71. Internationaal wegvervoer van en naar Duitsland en België naar goederensoort en regio
 72. Uurlonen per beroep naar leeftijd 2008
 73. Mensen van 18 jaar en ouder met een bepaalde voorkeurshand, 2007/2009
 74. Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 2)
 75. Leerlingenverloop per onderwijssoort en Cito-score van schooljaar 2005-2006 tot en met 2009-2010
 76. Verkeersoverlast
 77. Nationale Landschappen, ontwikkeling bebouwd- en agrarisch terrein 2006-2008
 78. Onvrijwillig ontslag
 79. Werknemers van 15 tot 65 jaar met een baan van 12 uur of meer per week naar arbeidsrelatie en leeftijd
 80. Deeltijd-WW-uitkeringen, april 2009 - juni 2011
 81. Goederen in koelcontainers, 2007/2010
 82. Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van de EU naar sector, januari 2011-maart 2011
 83. Bodemgebruiksrekening 2006-2008
 84. 2011-voorlopige-cijfers-akkerbouwareaal-2011
 85. Dodelijke bedrijfsongevallen, werknemers en zelfstandigen, 1996-2009
 86. Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 1)
 87. Kinderopvang per wijk in Amsterdam, 2010
 88. Opleidingniveau van paren
 89. Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie, seizoengecorrigeerd, kwartaalgemiddelden, 1e kwartaal 2011
 90. Wegvervoer vanuit Nederland, 2005 en 2009
 91. Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit
 92. Beroepsbevolking van niet-gepromoveerde en gepromoveerde academici tussen 15 en 65 jaar naar achtergrondkenmerken, 2007/2010
 93. Personenauto's per periode naar technische kenmerken; Referentieklasse en brandstofsoort
 94. Kinderopvang per wijk en buurt in Enschede, 2010
 95. Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, 2010
 96. Overheidssaldo en overheidsschuld EU-landen
 97. Regionale innovatie in Nederland, Community Innovation Survey 2004, 2006, 2008
 98. Personen met een baan of AO-uitkering in Breda naar buurt en achtergrondkenmerken, 2009
 99. Kinderopvang per gemeente, 2010
 100. Verkochte woningen ouder dan tien jaar met energielabel
 101. Rapportcijfers en oordeel over woonbuurt
 102. Aantal schoolverlaters uit schooljaar 2004/'05 zonder en met een baan, in het eerste (2005), tweede (2006), derde (2007) en vierde jaar (2008) na schoolverlaten, 15 tot 23 jaar
 103. Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken, overige stadswijken en overig Nederland
 104. Meningen over dubbele nationaliteiten naar geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst en stemgedrag
 105. Kinderopvangtoeslag 2007-2010*
 106. Huishoudens met kinderopvangtoeslag, 2009*
 107. Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente, 2006-2009
 108. Meningen MKB inzake geld lenen
 109. Vormgevers in Nederland; gemiddelden over 2007-2009
 110. Land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten
 111. Inkomenspositie
 112. Draaglast en draagkracht van ouderen per gemeente, 2008
 113. Uitvoer diensten door EU-landen
 114. Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006, naar geboorteland ouders
 115. Evaluatie Europees Sociaal Fonds (ESF); Deelname aan het mbo van ESF-deelnemers uit actie C
 116. Ouderen in de WW of WGA: werkhervatting en achtergrondkenmerken, 2006-2009   -  Onderzoek in het kader van de evaluatie van de IOW
 117. Kinderopvang per gemeente, 2007-2009
 118. Arbeidsmarktgegevens, 2006 en 2008
 119. Maatwerktabellen Waarde van vermogen, 2010
 120. Controlegroep Programma Groeiversneller, ontwikkelingen van omzet en werknemers 2009 (Uitbreiding)
 121. Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007
 122. Kinderopvang per buurt in Schouwen-Duiveland, nader voorlopige cijfers 2007-2009
 123. Urban Audit IV - Nederlandse steden in Europees perspectief
 124. Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2009
 125. Banen en uurlonen in Nederland naar sector en opleidingsniveau 1995 - 2008 (Engelstalig)
 126. Uitvoer en wederuitvoer per product(groep), 2009
 127. Arbeidsmarktsituatie van allochtonen
 128. Abortussen bij in Nederland wonende vrouwen naar leeftijd, 1990-2009
 129. Provinciale begrotingen; baten en lasten op de functie vervoer
 130. Bevolking naar inkomenspositie 2000-2009
 131. Baten en lasten op de functies landwegen en verkeer en vervoer
 132. Provinciale begrotingen; baten en lasten op de functie Jeugdhulpverlening
 133. Banen van werknemers in 2008 en 2009
 134. Tabellen voor Education at a Glance 2010
 135. Beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht volgens ILO definitie, 1969-2009
 136. Controlegroep Programma Groeiversneller, ontwikkelingen van omzet en werknemers 2009
 137. Personenauto's naar brandstofsoort en referentieklasse, 2010
 138. Arbeidsmarktpositie van (her)instromers hoger onderwijs, 2009/'10*
 139. Kinderopvang per wijk in Utrecht, nader voorlopige cijfers 2009
 140. Gemiddeld persoonlijk primair inkomen van tweeverdieners naar kenmerken van de meestverdienende partner, 2009*
 141. Moeders met werk naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2009
 142. Cabotagevervoer in Nederland en in de Europese Unie
 143. Ingestroomd in de WW, en dan? WW instroom en werkhervatting naar leeftijd in 1999-2007
 144. Banen en zelfstandigen in de culturele sector in 2004 en 2008
 145. Rendement en uitval hoger onderwijs naar diverse achtergrondkenmerken
 146. Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen, 1987-2009
 147. Contacten leggen via internet, 2010
 148. Koopkrachtontwikkeling tien meest voorkomende beroepen
 149. Arbeidsmarktperspectieven van personen zonder baan van 45 tot 65 jaar, 2008
 150. Aandeel bedrijven getroffen door ICT-beveiligingsincidenten
 151. Integratiebarometer vluchtelingenwerk, Update arbeidsmarktsituatie 2009 en 2010