Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Kinderopvang per wijk in Deventer en Nijmegen, nader voorlopige cijfers 2009
 2. Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006
 3. Doorstromers binnen mbo zonder diploma, 2008/'09 - 2009/'10*
 4. Goederenvervoer over de weg
 5. Naturalisaties
 6. Tarief provinciale opcenten
 7. Inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen
 8. Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009
 9. Aandeel stijgers en dalers in omzet t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak
 10. Evaluatie ESF; Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009
 11. Aantal banen in december 2009 naar economische activiteit en grootteklasse van het bedrijf
 12. Top tien beroepen naar geslacht, 1993 en 2009
 13. Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren naar bedrijfstak
 14. Biologische landbouw, 2009
 15. Kenmerken van gratiebeslissingen, 2008
 16. Kinderopvang per buurt in Nijmegen, 2007 en 2008
 17. Afwijking inkomensniveau per gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde, 2008
 18. Tijdsbesteding van jongeren 2010
 19. Migranten met motief gezinsmigratie, 2007
 20. Ondernemingen in de zorgsector naar winstgevendheid, 2009
 21. Aandeel bloeddonors onder personen van 18 tot 70 jaar, naar geslacht, leeftijd, gezondheid, opleiding en leefstijl, 2007/2009
 22. In- en uitvoerwaarde van in Nederland gevestigde bedrijven
 23. Melding en aangifte delicten, 2009
 24. Leden van vakverenigingen naar leeftijd en geslacht, 1973-2010
 25. Ondernemingen met een milieutechnologiepatentaanvraag of milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of het Nederlands Octrooicentrum, 2000-2006
 26. Voortijdig schoolverlaters verdacht van misdrijf in Nederland naar woongemeente (G4) en onderwijssoort
 27. Cursusdeelnemers naar cursuskenmerken, 2007
 28. Relatieve prijsniveaus op Saba en St. Eustatius ten opzichte van Bonaire
 29. Bijstandsdebiteurenstatistiek
 30. Labour market policy database
 31. Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland
 32. Verhuizingen en inkomens gemeente Almelo
 33. Moeders met werk of een uitkering in 2009
 34. Oordeel over het functioneren van de politie in de eigen buurt
 35. Migratie provincie Zeeland 1998-2008
 36. Personen in huishoudens en huishoudens naar hoogte van inkomen t.o.v. beleidsmatig minimum, 2000-2009*
 37. Deelname aan levenslang leren (25 tot 65 jaar) en participatiegraad, naar (woon-)provincie 2003-2009*
 38. Vormgevers in Nederland, 2006/2008
 39. Overgang van bijstand naar werk 2008-2009
 40. Tijdsbesteding van jongeren; historische reeks 2004 - 2009
 41. Uitgaven en inkomsten van het Rijk voor buitenlands beleid
 42. Huishoudens met kinderopvangtoeslag, 2006-2008
 43. Doorstroom gediplomeerden vmbo, havo, vwo en mbo-4 naar profiel en sector, 2007/'08-2008/'09*
 44. Niet-westerse allochtonen in Noord-Brabant
 45. Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009
 46. Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2006 en 2007)
 47. Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2008 en 2009)
 48. Bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie in Nederland
 49. Personen van 25 tot 65 jaar die hun gezondheid als minder dan goed ervaren, naar beroepsniveau en arbeidspositie, 2004/2008
 50. Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen Landbouwtelling 2010
 51. Personen met uitkeringen sociale zekerheid
 52. Onveiligheidsgevoelens naar stedelijkheid
 53. Personen met een IOAZ-uitkering, 2006-2008
 54. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, 2007 en 2008
 55. Branden in gebouwen voor groepshuisvesting
 56. WW- en bijstandsuitkeringen naar nationaliteit (EU-lidstaten plus toetredende en kandidaat-lidstaten), 2009
 57. Kerncijfers detailhandel, 2008
 58. Medisch geschoolden, 1999-2007
 59. Bijgeplaatste warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte en buitenluchtwarmte, 2008 en 2009
 60. Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 2007-2008
 61. Besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997
 62. Kredietverlening private sector
 63. Arbeidsdeelname ouderparen met minderjarige kinderen, 2002-2009
 64. Faillissementen in de landbouw, 2011
 65. Tijdsbesteding van jongeren 2009
 66. WIA-uitkeringen, 2006 t/m april 2010
 67. Slachtofferschap seksuele delicten, vrouwen 2009
 68. Scholieren voortgezet onderwijs met betaald werk (1 uur of meer per week), 2008
 69. Nederlandse uitvoer naar bestemming, landen waarnaar ons land voor meer dan 1 mld euro uitvoert, 2009
 70. Economische gegevens grote (niet-financiële) ondernemingen, per kwartaal
 71. Tabel met bedrijfseconomische resultaten grote ondernemingen (Kwartaal II 2008 t/m Kwartaal I 2010)
 72. Aandeel CUMI-leerlingen in het voortgezet onderwijs, schooljaar 2008/'09
 73. Arbeidsgehandicapten (15 tot 65 jaar) naar binding met de arbeidsmarkt, 2009
 74. Kinderopvang per wijk in negen Nederlandse gemeenten, nader voorlopige cijfers 2007 en 2008
 75. Kinderopvangtoeslag, 2007-2009
 76. Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten, 2001, 2005 en 2009
 77. Huishoudens met een huurwoning en huurtoeslag, 2008
 78. Verkeersdoden, autobestuurders en aandeel autobestuurders onder alle verkeersdoden naar leeftijd, 2000-2009
 79. Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie
 80. Uurlonen van werknemers
 81. Arbeidsmigratie
 82. Huishoudens met hypotheekrenteaftrek, 2008
 83. Studieduur vmbo en havo in G4 en Rotterdam, brugklascohort 2003/'04
 84. Woningen met een energielabel naar eigendom en provincie, 2009
 85. Slagingspercentages havo en vwo naar gemeente, 2008/'09*
 86. Moeders met werk naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2006, 2007 en 2008
 87. Sociaal-economische kenmerken van Chinezen in Nederland
 88. Detaillering banengroei in de bedrijfstak openbaar bestuur
 89. Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008
 90. Werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit, januari 2006-december 2009
 91. Personen met een startende bijstandsuitkering in 2008
 92. Arbeidspotentieel zonder arbeidsgerelateerde inkomsten in 2007
 93. Bruto-eindverbruik van duurzame energie in Nederland (volgens Europese richtlijn)
 94. Aantal bedrijven met dieren per grootteklasse op land- en tuinbouwbedrijven, 2000-2009
 95. Aantal verdachten naar herkomst, voorlopige cijfers 2008
 96. Ontwikkeling aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs per gemeente, 2003/'04 - 2008/'09*
 97. IOAZ- en BBZ-uitkeringen en zelfstandigen in 2007, 2008 en 2009
 98. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, 2007
 99. Sportdeelname Nederlandse bevolking (6-79 jaar), 2007
 100. Niet-beroepsmatige hulp
 101. Arbeidsmarktprognoses, nader voorlopige cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008
 102. Moeders met werk of een uitkering in 2006, 2007 en 2008
 103. Witte vlek op pensioengebied, voorlopige cijfers 2008
 104. Kinderopvang per wijk in Amsterdam, voorlopige cijfers 2008
 105. Financiering R&D-uitgaven met eigen personeel naar sector, 2007
 106. R&D-uitgaven met eigen personeel en R&D-personeel naar sector van uitvoering, gereviseerde cijfers 2007 en 2008
 107. Emigratie van autochtonen, 1995-2009
 108. Mbo schoolverlaters schooljaar 2006/2007 en 2007/2008
 109. Aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw
 110. Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2006 en eerste halfjaar 2007)
 111. Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2008 en eerste halfjaar 2009)
 112. Inkomstenbronnen van ouderen (ultimo 2003 en 2005 en naar inkomstenbron één en twee jaar later)
 113. Huishoudens naar besteedbaar huishoudinkomen en type woning in Ede en Scherpenzeel, 2007
 114. Bedrijfsleven; methodebreuk netto-omzet 2005-2006, per branche
 115. De mate waarin werkenden meer uren willen werken, 2002/2008
 116. Voortijdig schoolverlaters en Halt of Slachtofferhulp, 2006-2008
 117. Personen en bewoonde adressen in de politieregio Rotterdam-Rijnmond
 118. Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, 2007-2009
 119. Voortijdig schoolverlaters en cito-scores, 2006/'07 en 2007/'08*
 120. Doorstroom binnen het voortgezet onderwijs vanuit leerjaar 2 naar leerjaar 3 en vanuit leerjaar 3 naar leerjaar 4, 2006/'07-2007/'08 en 2007/'08-2008/'09*
 121. Aantal bedrijfshoofden op boerderijen per grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000
 122. Arbeidsparticipatie van ouderen in 2008
 123. Maatwerktabellen Potentieel vrijwillige inburgeraars
 124. Aantal banen in december 2008 naar economische activiteit en grootteklasse van het bedrijf
 125. Begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen
 126. Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, 2001-2009-III
 127. Positie na drie maanden van zelfstandigen zonder personeel (uitstroom), 2008-I - 2009-II
 128. Personen met AOW en aanvullende pensioen, 2008
 129. Omzetontwikkeling bouwnijverheid naar bedrijfsgrootte, november 2009
 130. Ingeschrevenen in het hoger onderwijs naar nationaliteit
 131. Bromfietspark
 132. Ingeschrevenen hoger onderwijs naar studierichting per nationaliteit, 2008/'09*
 133. Gedetailleerde gegevens over energie-effiency in het kader van het ODYSSEE-project
 134. Inzet van aardgas en elektriciteitsproductie uit aardgas door installaties zonder warmtekrachtkoppeling, 1998-2008
 135. Werkende moeders in 2006 en 2007
 136. Deeltijd-WW-uitkeringen, april-november 2009
 137. Jaarkilometrage, leeftijd en leeggewicht van particuliere personenauto's naar leeftijd van de eigenaar, 2008