Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Wanbetalers zorgverzekering 2014 naar aanvullende achtergrondkenmerken
 2. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, eerste kwartaal 2015
 3. Tabellen bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek, eerste halfjaar 2015
 4. Maatschappelijke participatie naar kerkelijke gezindte en bezoek religieuze diensten, 2012/2014
 5. Online aankopen, 2015
 6. Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 2014-2015
 7. Internationale handel van goederen
 8. Tabel met bedrijfseconomische resultaten grote ondernemingen
 9. Aankomende en vertrekkende passagiers op luchthavens naar type luchtvaartmaatschappij en luchthavens
 10. Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2015 q2
 11. Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015
 12. Bestedingen van huishoudens per bestedingscategorie, alle huishoudens, 2012 - 2013
 13. Banen van werknemers naar wekelijkse arbeidsduur en uurloon, 2006-2014
 14. Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd
 15. Zonnestroom naar sector, 2014
 16. Kindermishandeling 2014, voorlopige cijfers
 17. Kindermishandeling 2011, voorlopige cijfers
 18. Kindermishandeling 2012, voorlopige cijfers
 19. Kindermishandeling 2013, voorlopige cijfers
 20. Maatwerk voor brancheverenigingen: Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2015
 21. Economische groei naar COROP-gebied en provincie
 22. Inkomen Caribisch Nederland 2011-2013
 23. Aantal wanbetalers met een bestuursrechtelijke premie naar huishoudenspositie per gemeente
 24. Maatwerk voor brancheverenigingen, NVLG
 25. Vermogensbestanddelen van de top-0,1% hoogste vermogens, per 1 januari 2011-2014*
 26. Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, per 1 januari 2006-2014*
 27. Vermogen van huishoudens, totaal en top-1% hoogste vermogens, per 1 januari 2006-2014*
 28. Migrantenmonitor, 2013-2014
 29. Export van goederen (in euro's) naar bedrijfsgrootte, zeggenschap, sector en handelsland per provincie
 30. Stapeling sociaal domein, 1e kwartaal 2015
 31. Personen in huishoudens naar samenstelling en grootte per grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten, 2000-2014
 32. Verhuisde jongeren, 2014-2015
 33. Aandeel belangrijkste handelspartner VS in de totale goederenhandel VS
 34. Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2014
 35. Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per stadsgewest, 1 januari 2000-2014
 36. Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2014
 37. Maatwerk voor branchevereniging? UNETO-VNI
 38. Koopkracht en inkomen werkend Nederland
 39. Vooronderzoek Financiële Gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg voor Langdurig Zorggebruikers
 40. Internationale handel naar land per provincie, 2008-2014
 41. Internationale handel naar goederengroep per provincie, 2008-2014
 42. Schatting extra feestdagenomzet 2015 (maatwerk)
 43. Internationale goederenhandel per provincie, 2008-2014
 44. Kindermishandeling en huiselijk geweld, eerste halfjaar 2015
 45. Maatwerktabel verdeling inkomen en vermogen Nederlandse huishoudens, 1 januari 2013
 46. Uitval van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014
 47. Import van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2011 t/m 2014
 48. Personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014
 49. Besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode, 2013
 50. Jongeren 'buiten beeld' 2013
 51. Inkomens Caribisch Nederland, 2012
 52. Financiële kengetallen zorginstellingen per sector, 2014
 53. Slachtofferschap-criminaliteit-en-veiligheidsbeleving-naar-regionale-politie-eenheid
 54. Kinderen tot 12 jaar per gemeente, 2015
 55. Cultuur in beeld, 2015
 56. Georganiseerde activiteiten bibliotheken 2014
 57. Maatwerktabel jaarlonen voltijd- en deeltijdbanen
 58. Jongeren en sociale media, 2015
 59. Werkdruk naar beroepssegment, werknemers van 15 tot 75 jaar, 2014
 60. Land- en tuinbouwbedrijven met een 65-plusser als bedrijfshoofd, 2014
 61. Gesloten jeugdhulp op peildatum 30-6-2015
 62. Onderwijs en arbeidsmarktpositie 2008-2010 studiejaar 2007-2008
 63. Korte onderzoeksbeschrijving MKB & Ondernemerschap - Vacatures
 64. Omzetontwikkeling VHG 2011-2015
 65. Openstaande, ontstane en vervulde vacatures, seizoensgecorrigeerd, 3e kwartaal 2015.
 66. Stagiaires in de culturele sector, 2009-2013.
 67. Maatwerktabel over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij culturele BIS instellingen en rijkscultuurfondsen (2010-2013).
 68. Eczeem en psoriasis, 2010-2014
 69. Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015
 70. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2015
 71. Maatwerk voor brancheverenigingen: Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2015
 72. Maatwerk voor brancheverenigingen: Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2015
 73. Maatwerk voor brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2015
 74. Garanties decentrale overheden, naar type, per overheidslaag, 2011
 75. Branchevereniging VHG jaarrapportage 2015
 76. Maatwerk voor de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)
 77. Kenmerken van drie ICT beroepsgroepen in 2014.
 78. Kerncijfers postcodegebieden, 2014-2012
 79. Uitbreiding van de Monitor materiaalstromen (alleen Engelstalig)
 80. Tevredenheid met het leven en met andere aspecten in Nederland en de EU, 2013
 81. Regionale cijfers over stromen in de sociale zekerheid, 2010-2013.
 82. BIG instroom 2011-2013
 83. BIG pensioenuitstroom 2011-2013
 84. BIG uitstroom 2011-2013
 85. Tevredenheid met en zorgen over financiële situatie, 2014
 86. Welzijn van mannen en vrouwen, 2014
 87. Leegstand van monumentale woningen, 2012 en 2013.
 88. Syriërs in Nederland, 1 oktober 2015
 89. Rokers die een stoppoging deden, 2014
 90. Niveaus internationale handel in goederen na teruglegging methodebreuk 2014-2015
 91. Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag; o.b.v. Kernprognose 2015-2060
 92. Relatieve prijsniveaus van consumptieve bestedingen Caribisch Nederland
 93. De Nederlandse sporteconomie, 2006-2012
 94. Maatwerktabel Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie, per 1 januari
 95. Bedrijven met website, 2012-2015
 96. Bedrijven en gebruik sociale media, 2012-2015
 97. Veiligheid op internet, bezorgdheid en incidenten, 2015
 98. Bestedingen aan duurzaam voedsel, 2013 en 2014
 99. Maatwerk huishoudens met fiscale aftrek voor eigen woning 2000-2014
 100. Maatwerk beperking fiscale aftrek voor eigen woning
 101. Verkeersprestaties autobussen, 2001-2014
 102. Park autobussen, 2002-2015
 103. Verkeersprestaties en jaarkilometrages bromfietsen en motorfietsen
 104. 2015 schatkistbankieren maatwerk
 105. Maatwerktabel auto's van de zaak
 106. Korte onderzoeksomschrijving: MKB & Ondernemerschap - Bedrijvendynamiek; startende bedrijven
 107. Korte onderzoeksomschrijving: MKB & Ondernemerschap - Bedrijvendynamiek; werkgevers
 108. Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2014
 109. Personen met een loonkostensubsidie en/of WIW/ID-baan 2005-2013, per gemeente
 110. Huishoudens met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014
 111. Personen met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014
 112. Wanbetalers zorgverzekering 2014 naar gemeente
 113. Wanbetalers zorgverzekering 2014 naar achtergrondkenmerken
 114. Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van internationale studenten
 115. Meningen-van-het-electoraat-over-referendum-2012.3
 116. Meningen-van-het-electoraat-over-referendum-2012.2
 117. Mogelijke transformaties op de woningmarkt
 118. Aandeel bijstandsontvangers ultimo jaar dat in het daaropvolgende jaar werk vindt, naar gemeente
 119. Sociaal en institutioneel vertrouwen, 2012/2014
 120. Maatwerktabel ontwikkelingen in de formele kinderopvang 2007-2014
 121. Faillissementen in de landbouw, per kwartaal
 122. Bijstandsaanvragen statistiek, eerste halfjaar 2015
 123. Tabellenbijlage NEV 2015
 124. Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015 1e halfjaar.
 125. Verdeling van personen naar sociaaleconomische categorie en herkomst
 126. Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de leerjaren 2 en 4 per GGD-regio, schooljaar 2014/2015 (voorlopige cijfers)
 127. Verdeling van opvoed- en zorgtaken tussen man en vrouw, naar verdeling betaald werk
 128. Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal
 129. Monitor topsectoren 2015
 130. Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2014
 131. Deelnames aan energieregelingen naar topsector en bedrijfstak, 2014
 132. Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013
 133. Tabel lonen en voltijds-/deeltijdbanen, 2013
 134. Particuliere huishoudens naar bruto huishoudensinkomen per postcodegebied, 2012
 135. Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren glastuinbouw, 2014
 136. Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcodegebied, 2012
 137. Exportwaarde babymelkpoeder, 2012-2015
 138. Personen in de Wsnp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013.
 139. Labour Market Policy Database, 2014 voorlopig
 140. Labour Market Policy Database, 2013 definitief
 141. Omgang in buurt en contact met buren per gemeente met meer dan 70 duizend inwoners, 2014
 142. Eenzaamheid naar geslacht en leeftijd, 2014
 143. Verkoop nieuwe personenauto's naar brandstof
 144. Verdachten van misdrijven tegen wie een proces verbaal van misdrijf is opgemaakt
 145. Duurzame ontwikkeling Nederland
 146. Domeinen van duurzaamheid Nederland
 147. Duurzame ontwikkeling EU
 148. Domeinen van duurzaamheid Europese Unie
 149. Wegvoertuigen en verplaatsingen in gemeente Dordrecht.
 150. Regionale huishoudinkomensverdeling in de provincie Overijssel naar gemeente en wijkniveau.
 151. Aandeel werknemers die in de afgelopen 12 maanden gepest zijn op het werk naar SBI 2008, 2014
 152. Inkomen Caribisch Nederland 2011 en 2012
 153. Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen, 2013
 154. Netto bijstand van een alleenstaande (inkomensgrens economische zelfstandigheid)
 155. Gesubsidieerde rechtsbijstand door Het Juridisch Loket, april-juni 2015
 156. Gebruik Wmo-voorzieningen per gemeente, 1e kwartaal 2015
 157. Reisbestedingen Nederlanders in VS, tweede kwartaal 2015
 158. Aantal verstandelijk gehandicapten naar wijkkenmerken, 2013
 159. Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen naar postcodegebied, 2012
 160. Overzicht indicatoren Verdeelmodel I-deel
 161. Studentenhuisvesting en zorgwoningen
 162. Cijfers maatstaven Participatiewet
 163. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, tweede halfjaar 2014
 164. Personen naar hoogte inkomen in Box1, 2014 (voorlopige cijfers)
 165. Import en export van tweedehands personenauto's, 2006-2014
 166. Gereden ritten door Nederlandse wegtransporteurs naar buitenlandse bestemming, 2014
 167. Aandeel van huishoudens met de maximale huurverhoging op 1 jul
 168. Zelfdodingen naar leeftijd en regio, 2010-2014
 169. Korte onderzoeksbeschrijving MKB & Ondernemerschap - Internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken.
 170. Korte omschrijving onderzoek: MKB & Ondernemerschap - persoonskenmerken van ondernemers.
 171. Landelijke indicatoren jeugdzorg en perspectief van begonnen jeugdhulptrajecten naar gemeenten
 172. Zorgkosten naar leeftijd, 2013
 173. Overgang van bijstand naar werk per gemeente, 2014
 174. Beëindigde bijstandsuitkeringen van personen tot 27 jaar naar arbeidsmarktregio, 2014
 175. Incassoratio vorderingen BDFS
 176. Gemiddelde producentenprijzen, 2014
 177. Maatwerk voor branchevereniging FHI
 178. Supplementary pension table for the Netherlands
 179. Beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen, 2013
 180. Aandeel bijstandsontvangers met een baan naar duur bijstand, honderdduizend-plus gemeenten, eind 2014
 181. Moord en doodslag naar verschillende kenmerken, 2010/2014*
 182. Aantal vestigingen per gemeente in 2015
 183. Aantal ingeschreven werkzoekenden bij UWV naar geslacht en leeftijd, 1990-2014
 184. Gereden ritten door Nederlandse wegtransporteurs naar, via en in België, 2014
 185. Vogels en zoogdieren met een veranderde status ten opzichte van de laatste Rode Lijst
 186. Aantal vacatures per provincie, per kwartaal
 187. Werkloosheidsduur per kwartaal
 188. SDDS-NAG
 189. Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2014
 190. Jeugdreclassering 1e en 2e kwartaal 2015
 191. Jeugdreclassering tweede kwartaal 2015
 192. Jeugdreclassering eerste kwartaal 2015
 193. SRG-Uitstroom 2014
 194. Personen met algemene bijstand naar leeftijd en gemeente, 2013-2014
 195. Kenmerken van huishoudens in Nederland op 1 januari 2014
 196. Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2011/'12
 197. Arbeidsmarktpositie gediplomeerde mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12
 198. Arbeidsmarktpositie en lonen mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12
 199. Arbeidsmarktpositie en lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12
 200. Jongeren met jeugdzorg van 18-23 jaar in Rotterdam, 2011- 2013
 201. Standen en stromen van bijstandsuitkeringen per gemeente, 1999-2014
 202. Weidevogels, 1990-2014
 203. Immigranten en tijdelijke arbeidsmigranten
 204. Aantal oude personenauto's per gemeente, 2015
 205. Arbeidsmarktpositie voortijdig schoolverlaters uit het vo en mbo uit schooljaar 2010/'11; per regio
 206. Arbeidsmarktpositie voortijdig schoolverlaters uit het mbo uit schooljaar 2010/'11; per instelling
 207. Gereden ritten door Nederlandse wegtransporteurs naar, via en in Frankrijk, 2014
 208. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.
 209. Beroepeninformatie per sector in 2013-2014
 210. Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname, 2011-2014
 211. Verdeling van inkomen en vermogen in Nederland, 1 januari 2013
 212. Drugsgebruik onder bevolking van 15 tot en met 64 jaar, 2014
 213. Kenmerken van huishoudens in 14 gemeenten, 2014
 214. Zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet naar leeftijd en huishoudensinkomen 2012
 215. Aantal huishoudens naar type huishouden en verzamelinkomen, 2012
 216. Loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, 2013
 217. Bestedingen Nederlandse huishoudens, 2012-2013
 218. Bijdrage aan de inflatie per productgroep
 219. Inflatie en prijsontwikkeling onderliggende clusters
 220. MKB in aanbestedingen, 2012 en 2014
 221. Regionale innovatie in Nederland, Community Innovation Survey 2010, 2012
 222. Donorregistraties per gemeente, 1 januari 2014
 223. IBO-aantallen en starters
 224. IBO-stroomcijfers
 225. IBO-inkomen
 226. IBP-persoonskenmerken en inkomen
 227. Oppervlakte akkerbouwgewassen, 2015*
 228. Common indicators ESF 2014. Een inventarisatie van de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020.
 229. Gefietste afstand in kilometers van Nederlanders, 2014
 230. Sporters, 2014
 231. In- en uitvoerwaarde naar Zwitserland
 232. Gebruik van sociale netwerken, 2014
 233. Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en type systeem
 234. NR: Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel
 235. Eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, naar herkomstgroepering en woongemeente, 1-1-2015
 236. Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2015
 237. Deelleveringen Verdeelmodel WWB, I-deel 2014/2015
 238. Re-integratievoorzieningen, eerste halfjaar 2014
 239. Re-integratievoorzieningen, tweede halfjaar 2013
 240. Re-integratievoorzieningen, eerste halfjaar 2013
 241. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12
 242. Opleidingsniveau van bijstandsgerechtigden, 2011
 243. Consumentenprijsindex voor het verkoopkanaal supermarkten
 244. Maatwerk voor branchevereniging FEDA
 245. Arbeidsdeelname van technici, 2011-2014
 246. Jongeren met jeugdzorg naar zorgvorm en herkomstgroepering, 2011-2013
 247. Beeldende kunst musea, 2013
 248. Aantal Wajonguitkeringen
 249. Gevaarlijke stoffen 2008-2013
 250. Werklozen en ontmoedigden naar soort uitkering, 2003-2013
 251. Arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland, 2014
 252. Regionale verschillen in gebruik van AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012
 253. Regionale huishoudinkomensverdeling in de provincie Overijssel naar gemeente en wijkniveau
 254. Huishoudens in Caribisch Nederland, 2014
 255. Inkomen Caribisch Nederland, 2011
 256. Leegstaande woningen 2013: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?
 257. Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*
 258. Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte
 259. Invoer ruwe aardolie per land, 2008-2014
 260. Kinderen naar postcode 5 niveau, 2015
 261. Investeringen naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, 2011 en 2012
 262. Mutaties in de woningvoorraad, 2013
 263. Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen in de gemeente Amstelveen, 2012
 264. Verkeersprestaties, 1990-2014
 265. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2013
 266. Maatwerk regionaal
 267. Maatwerk peuters
 268. Maatwerk sociale samenhang
 269. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 (voorlopige cijfers)
 270. Religie en kerkbezoek naar gemeente 2010-2014
 271. Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, per 1 januari
 272. Personen naar combinaties van inkomstenbronnen
 273. De omvang van de sector Agrarisch en Groen en schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds, 2013
 274. Verkeersdoden 2000-2014 (xls)
 275. Werknemers met een baan op of onder het wettelijk minimum loon, 2013
 276. Urban Audit 2014 - Nederlandse steden in Europees perspectief
 277. Regionale economische groei, 2011-2014
 278. Maatwerk voor brancheverenigingen
 279. Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012
 280. Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: Speelt regionale herkomst een rol?
 281. Internationalisering en R&D in het Nederlands midden- en kleinbedrijf
 282. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013
 283. De arbeidsmarktpositie van deelnemers na een project of een aansluitend traject van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 2007-2011 (herziene versie)
 284. Toerisme in Caribisch Nederland, 2014
 285. Cohort vmbo basisberoepsopleiding met leerjaar 3 in 2007, naar situatie in 2011
 286. Uitstroom uit het praktijkonderwijs naar arbeidsmarktpositie, 2009-2012
 287. Cohort vmbo basisberoepsopleiding met leerjaar 3 in 2008, naar situatie in 2012
 288. Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet
 289. Eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, naar herkomstgroepering en woongemeente, 2014
 290. SRG-uitstroom 2014-1
 291. Kernindicatoren naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, raming 2013
 292. Huishoudens met kinderen van 0-12 jaar naar kinderopvangtoeslag, deeltijdfactor en bruto huishoudensinkomen, 2007-2013
 293. Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2012
 294. Prestatiebeloningen van werknemers naar bedrijfstak, 2010-2013
 295. Autobezit in Amsterdam naar leeftijdsklasse
 296. Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China
 297. Internettoegang en -activiteiten, 2005-2014
 298. Over- en onderfinanciering Zvw-gefinancierde tweedelijns GGZ aan jongeren, 2011
 299. Vrijwilligerswerk naar provincie, 2012/2013
 300. Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's, 2013*
 301. Levensverwachting in Caribisch Nederland (2)
 302. Kinderen in de gemeente Haarlemmermeer naar huishoudensinkomen en opleidingsniveau van de ouders, 2012
 303. Suïcides in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013