Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. 2013-Stikstofbalans-2012
 2. 2013-Fosforbalans-2012
 3. 2013-Kaliumbalans-2012
 4. Niet-bekostigd onderwijs naar soort opleiding, 2003-2012
 5. Uitstroom uit het mbo, 2005-2006
 6. Uitstroom uit het mbo, 2007-2008
 7. Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar kenmerken van opleidingen, 2003-2012
 8. Uitstroom uit het mbo, 2008-2009
 9. Uitstroom uit het mbo, 2006-2007
 10. Uitstroom uit het mbo, 2009-2010
 11. Uitstroom uit het mbo, 2004-2005
 12. Aantal houtketels >18  kW voor warmte bij bedrijven, naar vermogensklasse en sector, 2012
 13. Onttrokken grondwater in open systemen voor warmte/koudeopslag naar sector, 2012
 14. Bijgeplaatst, uit gebruik genomen en opgesteld vermogen van houtketels > 18 kW voor warmte
 15. Kerkelijkheid en kerkbezoek, 1997-2012
 16. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Soest, 2011
 17. Levering van biomassa voor binnenlands productie van hernieuwbare energie
 18. Aandeel gelukkigen uitgesplitst naar kwaliteit en frequentie van sociale contacten, 2012
 19. Export EU-landen naar grote groeimarkten en kenmerken grote groeimarkten, 2012
 20. Werknemers naar sector en aantal werknemers per bedrijf op 31 december 2011
 21. Ondernemersaftrek, 2008-2012
 22. Niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) naar niveau en richting van de hoogst behaalde opleiding
 23. Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2012
 24. Tabellen kinderen in Tel 2011 en 2012
 25. Werknemers naar sector en grootteklasse van het bedrijf
 26. Internetgebruik ouderen 2005-2013
 27. Uitgaven bijzondere bijstand naar hoofdkostensoort, 2012
 28. Huishoudens met bijzondere bijstand in 2011
 29. Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland, 2010
 30. Pseudo-eindheffing hoog loon naar bedrijfstak 2012, definitieve cijfers
 31. Verkeersprestaties speciale voertuigen, 1990-2012
 32. Opleidingsniveau, sociale regelingen en verdachten per 4-digit postcodegebied, 2011-2012
 33. Zelfdodingen naar persoonskenmerken, 2002-2011
 34. Opleidingsniveau van verdachten van anti-homogeweld in de periode 2009-augustus 2013
 35. Personen in de werkzame beroepsbevolking met een tweede baan, 2002-2012
 36. Local business units in top sectors per region and their international orientation, 2011
 37. Aan het werk met re-integratieondersteuning, Vijfmeting, fase 3
 38. Location Quotient of top sectors per COROP region, 2011
 39. Internetapparatuur in huishoudens, 2013
 40. Werknemersbanen met regeling auto van de zaak, 2011
 41. Bijstandsdebiteuren en -fraude statistiek (BDFS), incassoratio 2011 en 2012
 42. Mening werknemers over arbeidsvoorwaarden, 2012
 43. Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011
 44. Bedrijven met teelt van zoete kersen en teeltoppervlakten per provincie, 2013*
 45. Zonnestroom 2012, naar sector
 46. Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2012
 47. Aangehouden verdachten naar nationaliteit in 2008, 2010 en 2012
 48. Bedrijven met melkkoeien en fokstieren
 49. Gasten en overnachtingen COROP Haarlem 2012-2013
 50. Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens schooljaar 2008/'09
 51. Verkeersprestaties bussen, 1990-2012
 52. Labour market policy database 2012
 53. Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2009-2012)
 54. Internationale handel, 2011
 55. Niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) naar soort positie in de werkkring, 2002-2012
 56. Bodemgebruiksrekening, 2008-2010
 57. Demografische ontwikkelingen op de woningmarkt
 58. Pseudo-eindheffing hoog loon naar bedrijfstak 2012, voorlopige cijfers
 59. Bedrijven met melkkoeien per grootteklasse
 60. 2013-parade-van-pen-2012-mw
 61. Overledenen door zelfdoding naar leeftijd en herkomstgroepering, 2003-2012
 62. Slachtoffers aan- en verkoopfraude bij online aankopen
 63. Werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit, januari 2007-maart 2013
 64. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 65. Jongeren met een baan tegen het minimum(jeugd)loon
 66. Gebruik WBSO naar regio en topsector, 2012
 67. Gemiddelde inkomsten van medisch specialisten die zowel zelfstandig als in loondienst werken, 2006-2010
 68. Brandstofverbruik en CO2-uitstoot van personenauto's, 2011*
 69. Verplaatsing bedrijfsactiviteiten naar het buitenland
 70. Identiteitsfraude 2012
 71. Economische Indicatoren voor SEO Monitor Techniek
 72. Actualisatie Outcomemonitor 2013
 73. Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10
 74. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10
 75. Arbeidsmarktpositie gediplomeerde mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10
 76. Verdeling winstmarges eenmanszaken per bedrijfstak
 77. Beroepeninformatie per sector
 78. Grenswaarden financiële kengetallen zorginstellingen per sector, 2012*
 79. Arbeidsdeelname en arbeidsduur van vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst en generatie, 2012
 80. Aandeel bijstandsontvangers ultimo jaar dat in het daaropvolgende jaar werk vindt, naar gemeente 2007-2012
 81. Uitkomsten Gezondheidsmonitor 2012
 82. Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2011
 83. Gemiddelde huurstijging per segment
 84. Aantal exporteurs
 85. Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2012
 86. Beroepeninformatie per sector
 87. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in 8 clusters van gemeenten in de provincie Groningen, 2011
 88. Werknemers in de sector welzijn per subsector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010
 89. Inkomens huishoudens in Gorinchem, 2010
 90. Aan het werk met re-integratie ondersteuning
 91. Overgewicht en ervaren gezondheid onder jongeren, 2010/2012
 92. (Half)wezen naar gemiddelde leeftijd bij verlies ouder en woonsituatie
 93. Arbeids- en financiële gegevens; vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks (SBI 1085), 2010-2011
 94. Verwijtbare bijstandsvorderingen naar gemeente, januari-december 2012
 95. Park en import van vrachtauto's en trekkers
 96. Onverzekerden ziektekosten, eind 2012
 97. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in Nederland, 2011
 98. Cyberpesten en internetgebruik
 99. Verhuizingen Eemsdelta
 100. Huishoudens naar huishoudensinkomen in twintig gemeenten in Limburg, 31 december 2011
 101. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland, 2012
 102. Werkloosheid hoogopgeleiden 25 tot 35 jaar naar onderwijsrichting
 103. Gebruik van (mobiel) internet in EU, 2012
 104. Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011
 105. Urban Audit V - Nederlandse steden in Europees perspectief
 106. Kinderopvang per wijk in Almere, 2012
 107. Kwaliteitscheck adressenbestand personen met de Regeling Hoogopgeleiden, juni 2013
 108. Kinderopvang per wijk en buurt in Utrecht, 2012
 109. Kinderopvang per wijk en buurt in Deventer, 2012
 110. Kinderopvang per wijk in Amsterdam, 2012
 111. Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012
 112. Personen met gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar combinaties van functies, 2011
 113. Werknemers van 15 jaar en ouder naar baan-, uitkerings- en persoonskenmerken op 15 november 2011
 114. Pilot resultaatmeting van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
 115. Producentenprijzen industrie afzet binnenland; samengestelde branches (SBI 2008) 2010 = 100
 116. Methodenbreuktabel per branche (SBI-2008), PS
 117. Handel met Kroatië
 118. Onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en respectloos gedrag naar seksuele geaardheid
 119. Kinderopvangtoeslag, 2007-2012*
 120. Nederlandse invoer van goederen uit China
 121. Arbeidspositie vaders en moeders naar huishoudsituatie en leeftijd jongste kind
 122. Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland, 2009-2011
 123. Aantal verkeersdoden en aantal verkeersdoden per 100 000 inwoners per gemeente van ongeval, 2005-2012
 124. Uitgaven per diploma
 125. Bevolkingsgroei vier grote gemeenten, naar buurt, 2002-2012
 126. Aantal bedrijven op Bonaire, 2011
 127. WIK- en VUT-uitkeringen, 1998-2012
 128. Inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners, nadere specificatie
 129. Ziekenhuisopnamen naar diagnose en GGD-regio, 2011
 130. Banen van werknemers in de schoonmaaksector, 2009, 2010 en 2011
 131. Schoolcarrières van Rotterdamse jongeren, 2007-2011
 132. Bedrijven met ICT-vacatures, 2011
 133. Forenzen naar woongemeente, eind 2011
 134. Mening over politieke kwesties, bevolking van 18 jaar en ouder
 135. Hypotheeksoorten, schuld en WOZ-waarde naar leeftijd hoofdkostwinner, 2012
 136. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2011
 137. Internetgebruik personen vanaf 12 jaar
 138. Bruto uitgekeerde bedragen aan AOW-uitkering
 139. Moeders met werk of uitkering, 2010 en 2011
 140. Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte 2008-2012*
 141. Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaalde opleiding, 2011
 142. Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2008-2012*
 143. Internetbankieren
 144. Verhuizingen stadsregio Amsterdam
 145. Verantwoordelijkheid leefbaarheid
 146. Huishoudens naar inkomen en huurhoogte, 2010
 147. Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2010
 148. Verkeersdoden 2006-2012
 149. Diversiteit in cijfers, 2011. Banen naar sector en regio met verschillende kenmerken van werknemers.
 150. Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW), Caribisch Nederland
 151. Inkomens van AOW-gerechtigden met partnertoeslag
 152. Nota Ontheffing en Reden vermindering in de bijstand
 153. Bonussen van werknemers, per arbeidsjaar en per baan, 2011
 154. Aantal vestigingen in het basisonderwijs per gemeente, 2011
 155. Minderjarige kinderen met risico op armoede 2011
 156. Inflatie in de eurozone, jan-feb 2013
 157. Aan het werk met re-integratie ondersteuning
 158. Huishoudens met onderwaarde eigen woning naar provincie, 1 januari 2011
 159. Honderdplussers in de bevolking van Nederland, 1 januari 2013
 160. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio; bedrijfsgrootte en sector (SBI 2008), december 2011
 161. Bouwvergunningen in de landbouw, 2000-2012
 162. Banen van werknemers naar jaarloon inclusief bijzondere beloning naar bedrijfstak en loonklassen, 2011
 163. Psychisch medicijngebruik in de aandachtswijken.
 164. Migrantenmonitor, fase 2
 165. Kilometerklassen personenauto's 2011
 166. Research & Development 2011; nader voorlopige cijfers over personeel en uitgaven
 167. Bijlage bij De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen (Bevolkingstrends, februari 2013)
 168. Invoer maïs, 2011 en 2012*
 169. Vlindertrends
 170. Hoogst behaalde opleidingsniveau naar leeftijd en geslacht
 171. Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen
 172. Toegankelijkheid hoger onderwijs
 173. Prijsindex bestaande koopwoningen (2010=100)
 174. Exportwaarde grootste exportbestemmingen van Nederland, 2012
 175. Aantal eenouders tussen 20 en 65 jaar met bijstand
 176. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen en asielzoekers, 1998-2011
 177. Kinderen naar stedelijkheid, wel/niet G4 en wel/niet VINEX
 178. Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)
 179. Bijlage bij Regionale verschillen in sterfte verklaard (Bevolkingstrends, februari 2013)
 180. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2010 en 2011
 181. Personen met AOW en aanvullend pensioen, 2011*
 182. Resultaten Nationaal Kiezersonderzoek 2012
 183. House Price Index Nederland en EU
 184. Banen van werknemers naar bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2011
 185. Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2008-2011, correctie
 186. Onttrokken grondwater in open systemen voor warmte/koudeopslag naar sector
 187. Levering van biomassa voor binnenlands productie van hernieuwbare energie
 188. Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2011
 189. Vluchtelingen in Nederland: Relatie tussen arbeidsmarktpositie en achtergrondkenmerken 2011
 190. Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters 2008-2009
 191. Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters 2007-2008
 192. Aantal  bedrijven met bedrijfshoofden naar leeftijdklasse
 193. Kenmerken woonvoorraad 2012
 194. Regionale gegevens over economie, arbeidsmarkt en bevolking, 1990-2011 (Engelstalig)
 195. Eerstejaars in het hbo naar opleidingsfase vanaf 2007/08
 196. Een onderzoek naar zwartwerk onder uitkeringsgerechtigden en de totale bevolking in 2010
 197. Geëxporteerde ziektewetuitkeringen in december 2010 en december 2011
 198. Kinderopvangtoeslag, 2007-2011*
 199. Mening over financiering kinderopvang (begin 2012) en kinderopvangtoeslag (2007-2011*)
 200. Top van buurten naar diversiteit van de detailhandel, onderverdeeld in food en non-food sector, 1996, 2004, 2008 en 2012