Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Bestedingen van alleenstaande mannen en vrouwen, 2008
 2. Maatwerktabellen kunstenaars met een WWIK-uitkering in 2007 en 2008
 3. Maatwerktabellen mobiliteit van universitair personeel 2003-2006
 4. Houtkachels bij bedrijven, groter dan 100 kW, eind 2008, uitgesplitst naar provincie
 5. Elektriciteitsproductie uit biogas op landbouwbedrijven naar provincie in 2008
 6. Brugklasleerlingen van 2004/'05 met en zonder diploma voortgezet onderwijs, naar onderwijspositie in het mbo in 2008/'09
 7. Opleidingsniveau en stedelijkheid 1998-2008
 8. Voortijdig schoolverlaters in het vo en mbo naar land van herkomst, 2004/'05-2007/'08
 9. Landbouwbedrijven met geiten, per gemeente en per provincie, 2009
 10. Integratiebarometer VluchtelingenWerk 2008; Belangrijkste uitkomsten en toelichting
 11. Anw-uitkeringen
 12. Dienstverband van flexibele werknemers na drie maanden naar leeftijd, tweede kwartaal 2008 en 2009
 13. Instromers in de WW in 2007 naar type baan voor instroom
 14. Warmte/koudeopslag naar sector in aandeel vermeden verbruik van fossiele primaire energie (update tabel 6.2.3 Duurzame Energie in Nederland 2008)
 15. Warmte/koudeopslag per provincie in 2008 (update tabel 6.2.2 Duurzame Energie in Nederland 2008)
 16. Woningen met een energielabel naar eigendom, 1 juli 2009
 17. Careers of Doctorate Holders
 18. Migratie provincie Fryslân, 1998-2007
 19. Maatwerktabellen voor de IntegratieBarometer 2009 van VluchtelingenWerk Nederland
 20. Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs
 21. Bewoning van recreatiewoningen, 1-1-2008
 22. Verhuizingen en inkomens gemeente Ridderkerk
 23. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WIA 2006-2008
 24. Door willen/kunnen werken naar opleidingsniveau, werknemers in Nederland, 15-64 jaar, 2008
 25. Voorlopige uitkomsten R&D-uitgaven en R&D-personeel naar sector, gereviseerde reeks
 26. Internationale goederenhandel per sector
 27. Aantal goederenhandelaren
 28. Woningen met een energielabel, 1 juli 2009
 29. Duitsers van de eerste generatie in Nederland naar deelstaat, 1 januari 2009
 30. Logiesaccommodaties gecertificeerd met Eco- of Green Key-label en gepaard gaande capaciteit
 31. Moeders van levendgeborenen in Zuid-west Nederland.
 32. Baan-baan mobiliteit naar bedrijfstak
 33. Maatwerk Horeca in de innovatie-enquête
 34. Mobiliteit van werknemers
 35. Afbouw gesubsidieerde arbeid 2008
 36. Uitstroom van werkzame naar werkloze beroepsbevolking per bedrijfstak
 37. Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en onderwijssoort, 2003/'04 - 2008/'09
 38. Slagingspercentages examens vo naar onderwijssoort en herkomstgroepering, 2005/'06 - 2008/'09
 39. Waarde aandeel Nederlandse scheepsbouw in EU-27
 40. Aantal werkzame personen in Nederlandse scheepsbouw
 41. Wegvervoer; totaal goederenvervoer door Nederlandse ondernemingen, 2008
 42. Opleidingsniveau ouders van studenten hoger onderwijs
 43. Economische gegevens grote (niet-financiële) ondernemingen
 44. Opkomsttijden brandweer naar type brand, 2008
 45. Uitstroom naar werk vanuit de bijstand 2008, ten behoeve van de Kernkaart
 46. Deelname post-initieel onderwijs naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd, 2008*
 47. Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, 2003 - 2008, SBI '93
 48. Kunstenaars in Nederland, extra tabellen
 49. Personen die met pensioen zijn gegaan, 2006
 50. Werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit, juni 2009
 51. Indicatoren Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten, 2007-2008
 52. CVZ AVI klassen
 53. Bodemgebruiksrekening 2003-2006
 54. Bruikbaarheid attribuut verloonde uren voor koppeling met uren kinderopvang
 55. Slachtofferschap bij verdachten, 2005-2007
 56. Bijgeplaatste standaard en combiwarmtepompen in woningen in 2008, uitgesplitst naar type warmtebron
 57. Overleden 10-19 jarigen door zelfdoding per woonprovincie, 2000-2008
 58. Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, 2e kwartaal 2009
 59. Aantal 16-jarigen in de vier grote steden naar herkomstgroepering
 60. Mbo-deelnemers naar opleidingsniveau en herkomstgroepering, 2005/'06 - 2008/'09*
 61. Aantal huishoudens met en zonder uitkering naar type huishouden en COROP-gebied, eind 2008
 62. Personen met emigratieplannen
 63. Zakelijke overnachtingen in hotels, januari 2007-mei 2009
 64. Bijverdiensten en gewerkte uren studenten hoger onderwijs, 2008
 65. Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008
 66. Afstand tot oprit hoofdverkeersweg, 2007
 67. Cannabisgebruik onder jongeren van 15 tot 25 jaar, 2007/2008
 68. Kerncijfers detailhandel 2007 en 2006 (bijgesteld)
 69. Arbeidsmobiliteit van onderwijspersoneel 2004-2008
 70. Slachtoffers van moord en doodslag 2008
 71. Dynamiek in de WW
 72. Verkeersprestaties bestelauto's, 1990-2008
 73. Verkeersprestaties personenauto's, 1990-2008
 74. Specificatie van transacties van niet-financiële vennootschappen naar eigendom, 2007
 75. Voorlopige uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen, 2009
 76. Trendbeoordeling en biotoopindeling van 44 soorten libellen
 77. Update Outcomemonitor 40-Wijkenaanpak
 78. Aandeel vrouwen in hogere (management)functies en inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen in de EU-27
 79. Ziekteverzuimpercentages en onnauwkeurigheidsmarges naar bedrijfssector en -tak, 1e kwartaal 2009
 80. Internationale handel (lopende prijzen), 1969-2008
 81. Internationale handel Nederland, 1969-2008
 82. Lange vakanties en vakantie-uitgaven in de EU-27, 2007
 83. Invoer van spijkerbroeken
 84. Aantal gasten en overnachtingen in Groot Amsterdam en Agglomeratie Haarlem, januari 2008-maart 2009
 85. Overheidsuitgaven voor onderwijs, EU
 86. Kans op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
 87. Subjectieve en objectieve kans op inbraak, 2008
 88. Aantal vorderingen en openstaand saldo bijstandsdebiteuren per gemeente, eind 2008
 89. Arealen asperges per landbouwgebied, 1980-2008
 90. Leerlingen, vestigingen en vestigingsgrootte basisonderwijs en aantal 4-11-jarigen naar provincie
 91. Urban audit III - Vergelijking van steden
 92. Ziekteverzuim onder werknemers naar combinatie van werkdruk, autonomie en sociale steun, 2008
 93. Akkerbouwbedrijven met agrotoerisme
 94. Haalbaarheidsonderzoek regionalisering CIS-enquête
 95. Afstand tot huisartsenpraktijken en huisartsenposten per persoon per gemeente, 2007
 96. Vermogen van particuliere huishoudens, 2006
 97. Bedrijfsgrootte op boerderijen met een mannelijk bedrijfshoofd, met of zonder partner, 2008
 98. Betalingsoverdrachten vier grootste groepen niet-westerse allochtonen
 99. Maatwerktabellen kinderopvang
 100. Organisatiegraad van werknemers 1995-2008
 101. Werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit, februari 2009
 102. Aantal verkochte tweedehandsbedrijfsauto's
 103. Slachtofferschap en aangifte van fietsdiefstal, 2008
 104. Gemeenten Outcomemonitor
 105. Diverse cijfers op buurtniveau over 2006
 106. Verkeersdoden 2008
 107. Kinderen in gemeenten naar herkomstgroepering en leeftijd
 108. Tijdreeks aandeel duurzame energie volgens de finale energiemethode 1990-2008
 109. Areaal en opbrengst biologische akkerbouwgewassen, 2008
 110. Europese uitvoergegevens, 2008
 111. Aantal huisjes op de huisjesterreinen per provincie, per grootteklasse en per toeristengebied, 1 januari 2009
 112. Kernvariabelen resultatenrekening topondernemingen
 113. Mbo-gediplomeerden uit 2004/'05 met werk eind september 2005, naar RPA, diplomasector en bedrijfstak
 114. Mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2004/'05; arbeidsmarktpositie eind september 2005
 115. Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/'07
 116. Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning  (uitbreiding cijfers 2007 en voorlopige cijfers eerste halfjaar 2008)
 117. Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers)
 118. Verhuizingen van personen tussen Twentse gemeenten, 2007
 119. Personenauto's per gemeente, naar leeftijd eigenaar, 2008
 120. Oost-Europese werknemers in het vierde kwartaal 2008
 121. Halfjaarcijfers Sluitende Aanpak 2008
 122. Verkeersprestaties trekkers en vrachtauto's
 123. Arbeidssituatie moeders, 2001-2008
 124. Ontvangers en kinderen met kinderopvangtoeslag, 2007-2008
 125. Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006
 126. Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom
 127. Arbeidsparticipatie en werkwillendheid van ouderen (50-64 jaar) in 2007
 128. Verandering nettoschuldpositie gesubsidieerd onderwijs, 1999-2007*
 129. Bevallingen naar plek en thuisbevallingen naar opleidingsniveau, 1997-2008
 130. Bedrijven met vernieuwende activiteiten (innovatoren), 2004-2006*
 131. R&D verricht met eigen personeel; uitgaven
 132. Huishoudens met kinderopvangtoeslag naar soort opvang en arbeidsduur
 133. Aangegeven delicten, 2005/2008
 134. Arbeidsparticipatie Almere 2006
 135. Pot- en containerteelt boomkwekerij, 2006, 2007 en 2008
 136. Niet werkend werkzoekende jongeren
 137. Door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort en provincie, 2007
 138. Voortijdig schoolverlaters met een baan naar provincie
 139. Voortijdig schoolverlaters naar provincie en grote gemeenten
 140. In Nederland over zee aangevoerde goederen, totaal en in containers naar goederengroep- en goederenhoofdstuk NSTR, april 2007*
 141. Kerncijfers detailhandel 2006
 142. Opleiding bedrijfsopvolgers in de landbouw
 143. Kinderen per buurt maatwerktabel COS Rotterdam
 144. Personen met tandimplantaten, 2007/2008
 145. Sterftekansen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, 1997/2005