Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Personen met een bijstandsuitkering, in- en uitstroom en saldo naar leeftijd en geboorteland
 2. Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2016
 3. Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers
 4. Sterfte naar geslacht, leeftijd en jaarbedrag uit loon, winst en pensioen, 2008-2013
 5. Bijstandsuitkering naar regio, 30 juni 2016
 6. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2016
 7. Omzetontwikkeling VHG 2011-2016
 8. Warmte/koude-opslag projecten bij woningen, 2015
 9. Zonnestroom naar sector, 2015
 10. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2015
 11. Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2015
 12. Samenloop werk en bijstand
 13. Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in de Randstad
 14. Ongecorrigeerde beloningsverschillen
 15. Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2013-2015
 16. Bevolkingsprognose20162060
 17. ENVAQUA rapport december 2016
 18. FEDA rapport december 2016
 19. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 1
 20. Brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q3 2016
 21. Wanbetalers zorgverzekering 2015, naar gemeente
 22. Derde Generatie (tot 50 jaar), 1 januari 2016
 23. Doelgroepenanalyse MijnPensioenOverzicht.nl
 24. Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers
 25. Scenario’s voor verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugdwet
 26. Sterfgevallen naar gemeente van overlijden
 27. Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012
 28. Aantal melkveebedrijven per grootteklasse, 2000-2016*
 29. Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013
 30. Monitor duurzame agro-grondstoffen 2013
 31. Personen met een bijstandsuitkering, instroom naar leeftijd en geboorteland
 32. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2016
 33. Gerealiseerde lasten gemeenten PGB, Wmo en Jeugdwet ‘15
 34. Indicatoren kindsituatie naar gemeente, postcode-4-gebied en wijk
 35. Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015
 36. Omzet horeca Zuid-Limburg en Heerlen
 37. Omvang en schadelasten van sector Agrarisch en Groen, 2014-2015
 38. Re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2e kwartaal 2016
 39. Bevolking naar leeftijd en geboorteland 2000-2015
 40. Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2014
 41. Totaal afgelegde kilometers van Motor- en bromfietsen
 42. Tabellenset Jaarrapport Integratie 2016
 43. Omzet van bedrijven in de regio Eindhoven
 44. Slachtoffer geweest? Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken
 45. Arbeidsmarktkenmerken na uitstroom vso en pro 2009-2013
 46. Stromen vanuit vso, pro en vmbo 2009-2012
 47. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2011-2012 swv
 48. Traditionele en nieuwe energiesectoren 2013-2014
 49. Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van internationale studenten
 50. Leerlingen in het basis- en in het speciaal onderwijs 2015-2016
 51. Cultuur in Beeld 2016
 52. Werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen
 53. Beroepeninformatie per sector, 2014-2015
 54. Gemiddelde bevolking naar stadsgewest 2000-2015
 55. Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit 2000-2015
 56. Gemiddelde bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015
 57. Inkomsten uit werk en toch een laag inkomen, 2013
 58. Jeugdreclassering 2e kw. 2016, nader voorlopige cijfers
 59. Jeugdreclassering 3e kw. 2016, voorlopige cijfers
 60. Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers seizoensgecorrigeerd
 61. Bestedingen aan duurzaam voedsel, 2014 en 2015
 62. Het bezit van DAB+ op het niveau van huishoudens
 63. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2012-2015
 64. Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding
 65. Geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt, 2010-2015
 66. Telecommunicatie en elektrotechniek, Eindhoven, 2007-2016
 67. Geboortejaren leerlingen van enkele basisscholen
 68. Personenauto’s voor de gemeente Alphen aan den Rijn
 69. Verdieping witte vlekken op pensioengebied, 2013
 70. Banen van werknemers in groenten en fruit, 2015
 71. Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs
 72. Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016
 73. Woningvoorraad op postcode 5 niveau, 2011-2015
 74. Tabellen bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, tweede kwartaal 2016
 75. Maatwerktabellen Bijstandsaanvragen, jan-aug 2016
 76. Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg
 77. Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015
 78. Transformaties op de woningmarkt, 2012-2015
 79. Geslachtsneutrale levensverwachting
 80. Vergunninghouders in getransformeerde woningen 2014-2015
 81. Verkeersprestaties motorvoertuigen naar voertuigkenmerken
 82. Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf
 83. Kenmerken van zzp’ers naar regio
 84. Publieke en private onderwijsuitgaven 2014 en 2015
 85. Armoedemonitor gemeente 's-Hertogenbosch, 2013
 86. Woonkenmerken, 65-plus huishoudens
 87. Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2016 q2
 88. Maatwerk brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2015
 89. Omzet van bedrijven in de regio Katwijk aan Zee
 90. Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2015
 91. Arbeidsinkomensquote: alternatieve definitie
 92. Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2015
 93. Toerisme in Caribisch Nederland 2015
 94. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, schooljaren 2010-2012
 95. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 96. Bijstandsuitkeringen en re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2009-2014
 97. Stedelijkheid, WOZ en uitkeringen per postcode, 2014
 98. Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013
 99. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 100. Aantal particuliere huishoudens met kinderen van 2,5 tot 4 jaar naar kinderopvangtoeslag
 101. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 102. Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2015
 103. Monitor topsectoren 2016
 104. Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013-2014
 105. Verleende bouwvergunningen 2012-2015
 106. Tabellen bijstandsuitkeringen, derde kwartaal 2016
 107. Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen
 108. Labour Market Policy Database, 2015 voorlopig
 109. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2016
 110. Labour Market Policy Database, 2014 definitief
 111. Bevolking; groepering naar stadsgewest, 1 januari
 112. Bevolking; naar grootstedelijke agglomeratie, 1 januari
 113. Suïcide voor geselecteerde GGZ-regio’s in 2015
 114. Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2015
 115. Maatwerk voor brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q2 2016
 116. FEDA rapport september 2016
 117. Waterstromen in de Nederlandse economie
 118. Nationaliteitswijziging en emigratie
 119. ENVAQUA rapport september 2016
 120. Kwartaalmonitor VHG tweede kwartaal 2016
 121. Aantallen familiebedrijven in Nederland, 2015
 122. Dominante buurtcode 2016 bij postcode en huisnummer combinatie
 123. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016
 124. KHN Jaarrapportage 2015
 125. Werknemers - gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof
 126. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters
 127. PBK naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten
 128. Door- en uitstroom van mbo deelnemers 2012/'13
 129. Kenmerken van WNT-instellingen in 2015
 130. BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders
 131. Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte
 132. Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort
 133. Exportaandeel Limburg.
 134. Huishoudens in grootstedelijke agglomeraties
 135. Prijsindex binnenvaart
 136. Huishoudens in stadsgewesten, 1 januari
 137. Kinderopvang naar 102 gemeenten en provincie, 2015
 138. Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2015 (1)
 139. Omzet en werknemers van opgravings- en restauratiebedrijven
 140. Ontwikkeling jeugdige verdachten per maand
 141. Woonwerkverplaatsingen in Nederland in 2014-2015
 142. Kinderen in formele kinderopvang in gemeente Almere, 2015
 143. Bevolking en sterfte 2006-2015, naar leeftijd geslacht en buurt
 144. Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen, 2e kw 2016
 145. Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel
 146. Agrifood export in Noord-Brabant en Gelderland
 147. Agrifood-gerelateerde export van Regio FoodValley
 148. WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven 2007 en 2016.
 149. Woningvoorraad naar gemeente, wijk en buurt 2011-2015
 150. Instroom en uitstroom in het onderwijs
 151. Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015
 152. Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per regio, 2015
 153. Kinderen in bijstandsgezinnen
 154. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 155. Jeugdreclassering eerste kwartaal 2016, nader voorlopige cijfers
 156. Jeugdreclassering tweede kwartaal 2016, voorlopige cijfers
 157. Tabellen SRG-Uitstroom, 2015
 158. Studenten en personen in zorginstellingen, 2015
 159. Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015
 160. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 161. Bevolkingsvariant 2016 - 2060
 162. Personen met een lopende re-integratievoorziening, ultimo 2015
 163. Kosten Wmo arrangementen, 2015
 164. Instroom en uitstroom Wmo arrangementen, 2015
 165. Personen met een bijstandsuitkering naar geboorteland
 166. FEDA rapport juli 2016
 167. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 168. Studerenden per wijk en buurt van school en wonen, 2015
 169. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, eerste kwartaal 2016
 170. Tabellen bijstandsuitkeringen, tweede kwartaal 2016
 171. Kerncijfers wijken en buurten 2016
 172. Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014
 173. Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/'14
 174. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2013/'14
 175. Bevolkingsontwikkeling 2000-2014
 176. Verplaatsingen in Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2015
 177. Kenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014
 178. Verdeling lonen van werknemersbanen Caribisch Nederland
 179. Kerncijfers wijken en buurten 2015
 180. Kerncijfers wijken en buurten 2014
 181. Kerncijfers wijken en buurten 2013
 182. Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014
 183. Asielzoekers in het onderwijs
 184. Inkoopvolume van de Nederlandse overheid
 185. Personen met een WW-uitkering in Rotterdam, 2014-2015
 186. Verkeersdoden, 1996-2015
 187. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2015
 188. Startende banen na re-integratie per gemeente
 189. Goederenhandel agro complex Gelderland
 190. Goederenexport Noord-Brabant en Limburg
 191. Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie
 192. Goederenhandel naar handelsland per provincie
 193. Goederenhandel naar goederensoort per provincie
 194. Bijstellingen institutionele beleggers 2008-2015
 195. SEH contacten gebaseerd op het DIS, 2012*
 196. Meldingen van wateroverlast bij de brandweer, 2013
 197. Gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter, 2012 en 2015
 198. Aantal Vestigingen per gemeente 2016
 199. Kinderopvang en werksituatie, 2013-2015
 200. Exportwaarde uien 2005-2015
 201. Teeltoppervlakte akkerbouwgewassen, 2015 en 2016*
 202. Brancheverenigingen: VNFKD jaarrapportage 2015
 203. Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015
 204. Brancheverenigingen; OSB 2015
 205. Banen naar sectorindeling en grootteklasse, 2015
 206. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014
 207. Bevolkings- en sterftecijfers 2008-2013
 208. Inkomen, arbeid, vermogen, en verhuistransities
 209. Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig
 210. Maatwerk voor brancheverenigingen - Kwartaalmonitor VHG eerste kwartaal 2016
 211. Omzetontwikkeling VHG 2011-2016
 212. ESF Monitor 2014-2020, verslagjaren 2014 en 2015
 213. Onderwijsuitgaven aan secundair onderwijs, 2010-2014
 214. Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2014
 215. Tabellen bijstandsuitkeringen, eerste kwartaal 2016
 216. Aantal bedrijven met werknemers Caribisch Nederland
 217. De rol van het MKB in de Nederlandse economie
 218. Verloop van het aantal jeugdzorgtrajecten in 2015
 219. CBS Kwartaalmonitor OEV 2016Q1
 220. Witte vlekken op pensioengebied, 2013
 221. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 222. Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten.
 223. Kernindicatoren Integratie 2016
 224. Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2015
 225. Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling naar regio
 226. Kinderopvang en inkomen, 2012-2014
 227. Tijdsbesteding aan klussen en tuinieren, 2012/2014
 228. Miljonairshuishoudens in Nederland 2006-2014
 229. Jeugdzorg in de grote steden naar herkomst, 2012-2015
 230. Gemeentelijke wijzigingen per 1 januari 2016.
 231. Overheid & Economie
 232. Rijbewijsbezit
 233. Particuliere huishoudens inkomen vermogen
 234. Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner
 235. 0-meting Sociaal Domein Zoetermeer, 2014
 236. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, definitieve cijfers
 237. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2015, definitieve cijfers
 238. Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015, definitieve cijfers
 239. Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015, definitieve cijfers
 240. Wanbetalers zorgverzekering naar buurten in Rotterdam
 241. Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem
 242. Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar sector
 243. maatwerk-verkennend-onderzoek-naar-vves-2015
 244. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015
 245. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 246. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2011-2015
 247. Warmtepompen buitenluchtwarmte, 2011-2015
 248. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2016, voorlopige cijfers
 249. Huishoudensgegevens Caribisch Nederland
 250. Opgelegde sancties (rechter) en beslissingen (OM)
 251. Deelnemers reïntegratievoorzieningen
 252. Bevolking naar stadsgewest 2000-2015
 253. Bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015
 254. Buurt, wijk en gemeente 2015 voor postcode huisnummer
 255. Samenloop van OTS en voogdij met jeugdhulp, 2015
 256. Kindermishandeling en huiselijk geweld 2e halfjaar 2015
 257. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2015
 258. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2014
 259. Aantal inwoners in de nabijheid van voorzieningen naar regio, 2012 en 2013. (Herziene versie)
 260. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2013
 261. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2012
 262. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2011
 263. Overledenen op 31 december stadsgewest
 264. Overledenen; grootstedelijke agglomeratie
 265. Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen
 266. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2010 en 2013 (herziene versie)
 267. Burn-outklachten van zelfstandig ondernemers
 268. Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage
 269. Leegstandsmonitor Overijssel tabellenset 2016
 270. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2013
 271. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2012
 272. Arbeidsmarktpositie na deelname aan ESF-project
 273. Toegankelijkheid hoger onderwijs
 274. Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs
 275. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 276. Aardgascentrales in Nederland
 277. Woningkenmerken-tijdreeks
 278. Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote
 279. Begrote lasten per gemeente, 2016
 280. Woninggrootte van huishoudens
 281. Woningtypen van huishoudens, 2015
 282. Eigen woningbezit van huishoudens
 283. Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2015 q4
 284. Aangevoerde luchtvracht naar land van herkomst en goederensoort
 285. Eenzaamheid leeftijd huishoudenspositie 2015
 286. Kritische materialen in afvalwater en slib
 287. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2015
 288. Aantal particuliere huishoudens met inkomen en met kinderen tot en met 4 jaar, 2013
 289. Aantal werknemers en werkgevers in de sector uitgeverijen op 1 oktober 2015.
 290. In- en uitvoer van totaal diensten in Oekraïne
 291. Personen in particuliere huishoudens naar economische zelfstandigheid, 2010 en 2013
 292. Aantal banen, loonsommen en premies zorg- en werknemersverzekeringen naar sector op Caribisch Nederland, 2011-2014
 293. Kerngegevens Kunst-/Cultuurconnectie 1991-2014
 294. Bijstandsaanvragenstatistiek, januari t/m december 2015
 295. Startende ondernemers naar sector, 2007/2014
 296. Aantal vorderingen vanwege het verzwijgen van zwarte inkomsten, eind derde kwartaal 2015
 297. AOW-uitkeringen aan mensen woonachtig in Bulgarije, 31 december 2015
 298. Inkomen van zelfstandigen zonder personeel per gemeente, 2013
 299. Aantal vestigingen met goederenexport en aandeel in totaal aantal vestigingen per gemeente, 2008-2014
 300. Aantal vestigingen van stoppende en startende bedrijven per gemeente, 2014
 301. Samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002
 302. Verleende bouwvergunningen in de landbouw, 2000-2015
 303. Betrekkingen tussen Nederland en Indonesië
 304. Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder (31 december), regio, 2000 - 2014
 305. Maatwerk voor brancheverenigingen: OEV jaarrapportage 2015
 306. Kwartaalmonitor OEV, vierde kwartaal 2015
 307. Omzetontwikkeling en aandelen omzetdalers, -gelijkblijvers en -stijgers OEV 2011-2015
 308. Grensoverschrijdend vervoer
 309. Aantal verkopen van woningen op Bonaire naar buurt, 2011-2015
 310. Maatwerktabel Eindheffing VUT-regelingen en Pseudo-eindheffing vertrekvergoeding, 2009-2015
 311. Aandeel bijstandsontvangers met langdurige bijstand, ultimo juni 2015
 312. Jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2016
 313. Bodemgebruiksrekening 2010-2012
 314. Gebruikstitels landbouwgrond, 2012 tot en met 2015*
 315. Doorlooptijden onderzoeken kindermishandeling, 1e halfjaar van 2015
 316. Standaardopbrengst land- en tuinbouwbedrijven per gemeente in 2011 en 2015
 317. Aantal land- en tuinbouwbedrijven per gemeente, 2011 en 2015
 318. Aantal nieuwe vestigers per gemeente vanuit de G4 tussen 30 september 2014 en 30 september 2015
 319. Bekendheid van digitale radio via DAB+ en bezit van benodigde apparatuur, 2012-2015
 320. Bevolkingsontwikkeling; per maand en jaar naar grootstedelijke agglomeratie (GA), 2002-2015
 321. Bevolkingsontwikkeling; per maand en jaar naar stadsgewest (SG), 2002-2015
 322. Personen met een beperking of chronische aandoening, 2012
 323. Aantal melkkoeien per gemeente in 2010 en 2015
 324. Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron, 2012-2013 en 2013-2014
 325. Inkomen in 2014 van afgestudeerden in het hoger onderwijs in schooljaar 2010/'11.
 326. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2013 - 2014
 327. Mening Nederlanders over euthanasie naar persoonskenmerken, 2014
 328. Mening Nederlanders over euthanasie, 2008-2014
 329. Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015
 330. Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015
 331. Shortsea shipping naar regio en verschijningsvorm, 2014
 332. Gesubsidieerde Rechtsbijstand door Het Juridisch Loket jun-dec 2015
 333. Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage
 334. Nederlandse landbouwhandel met Duitsland, Belgie, Frankrijk  en Verenigd Koninkrijk
 335. In 2014 en 2015 gevestigde immigranten, 1 januari 2016
 336. Aantal jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering naar jeugdzorgregio, 2011-2014
 337. Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1990-2014
 338. Aandeel startende ondernemers per nationaliteit, 2014
 339. Inkomen Caribisch Nederland 2011-2013*
 340. Gemiddelde toeslagen en voordelen van kindregelingen voor huishoudens met minderjarige kinderen, 2013
 341. Vervoerd gewicht over de weg vanuit en naar Nederland, 2006-2014
 342. Maatwerktabel - aantal arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim
 343. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2015
 344. Bijstandsaanvragenstatistiek januari t/m november 2015
 345. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, tweede halfjaar 2015
 346. Woningvoorraad op 1 januari 2015 naar eigendom en woningtype op buurtniveau
 347. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2012
 348. Huishoudens in Zaanstad naar inkomen, type woning en huishoudenssamenstelling, 2013
 349. Huishoudens in Epe, Hattem en Heerde naar inkomen, type woning en huishoudenssamenstelling, 2013
 350. Huishoudens in Ede en Scherpenzeel naar inkomen, type woning en huishoudenssamenstelling, 2013
 351. Voertuigbezit in 't Gooi, 1 januari 2014
 352. BIG-instroom 2003-2013
 353. BIG-uitstroom 2003-2013
 354. Post-initieel onderwijs en LLL, 2003-2012
 355. Deelname aan sociale netwerken, 2012 en 2015
 356. Aantal-faillissementen-in-de-landbouw-bosbouw-en- visserij
 357. Instroom wmo-voorzieningen, eerste halfjaar 2015
 358. Personen met een lopende re-integratievoorziening naar uitkeringspositie, per gemeente, eerste kwartaal 2015
 359. Maatwerk City Index Amsterdam
 360. Migratie naar herkomstgroepering, 2015
 361. Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2015
 362. Aantal leerlingen in vo lj2 en 4naar enkele gemeenten
 363. Maatwerk SZW bedrijfsgrootte
 364. Aandeel kinderen waarbij kindermishandeling is geconstateerd, per regio, 2014*
 365. Personen met een exportuitkering in Marokko, 2013-2014
 366. Reisbestedingen door Nederlandse toeristen in Egypte, 2012-2015
 367. Ontwikkeling aantal vluchten van Nederland naar Tunesië, Turkije en Egypte, 2013-2015
 368. Kenmerken van huishoudens in de gemeente Dronten, 1 januari 2014
 369. Geboortejaren van leerlingen en hun ouders, 2003/'04 tot en met 2014/'15
 370. Veronderstellingen over asielmigratie voor de bevolkingsprognose 2015-2060
 371. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 372. Niet-onderwijsvolgende werkzame personen met een baan
 373. Loonkloof bij duizend grootste bedrijven
 374. Aanschafkosten van zonnepanelen met Energie-investeringsaftrekregeling
 375. Kunst- en cultuureducatie naar soort activiteit, 2015
 376. Bevolking per postcode naar leeftijd, 2015
 377. Maatwerktabel loonsom in loonklasse Wettelijk Minimum Loon (WML) van werknemers op Caribisch Nederland, 2011-2014
 378. Verkoop van nieuwe personenauto's naar land van herkomst, 2007 - 2015
 379. Inflatie en prijsontwikkeling onderliggende clusters
 380. Indexcijfers cao 2010-2015
 381. Bijdrage aan de inflatie
 382. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2015