Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Bevolking van 18 jaar en ouder naar kerkelijkheid en kerkbezoek, 1997/1999 - 2010/2011
 2. Migrantenmonitor, fase 1
 3. Tabellenset Jaarrapport Integratie 2012
 4. Zonnestroom 2011, naar sector
 5. Moeders met jonge kinderen: binding arbeidsmarkt, kwartaalcijfers 2012
 6. Top-10 gemeenten, meeste bedrijven met nertsen, 2012*
 7. Financiering eigen woningbezit, hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen
 8. Woningvoorraad BAG 2012-1
 9. Inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners
 10. Economische gegevens topsectoren per provincie, 2010
 11. Uitval personenauto's, 2006-2011
 12. Persoonskenmerken van 12-minners per gemeente in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011
 13. Aantal verplaatsingen van autobestuurders, autopassagiers en OV-reizigers in en buiten de spits, 2011
 14. Personenautopark 2006-2011
 15. Vluchtelingen in Nederland: Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011.
 16. Gebruik van sociale media door bedrijven (10 of meer werkzame personen), januari 2012
 17. Aantal overleden kinderen aan kanker naar type, leeftijd en geslacht, 2002-2011
 18. Raming kerncijfers Elektriciteitssector
 19. Demografische kenmerken van de Nederlandse bevolking, 2011-2012
 20. Gemiddeld inkomen per persoon naar regio, 2009 en 2010
 21. Fosforbalans 1970-2011
 22. Kaliumbalans 1970-2011
 23. Stikstofbalans 1970-2011
 24. Vertrouwen in pensioenfondsen, begin 2012
 25. Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010
 26. Oordeel over de politie
 27. Werknemers naar sector en grootteklasse van het bedrijf
 28. Resultaat fysio- en oefentherapeutenpraktijken, 2008-2010
 29. Niet-bekostigd onderwijs: verdeling naar soorten van opleidingen
 30. Niet-bekostigd onderwijs: deelnemers naar kenmerken van opleidingen
 31. Financiering eigen woningbezit; hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen
 32. Conjunctuurenquête Nederland, 4e kwartaal 2012
 33. Vluchtelingen in Nederland: een update van cijfers over de arbeidsmarkt- en uitkeringspositie van vluchtelingen in 2011
 34. Roken onder jongeren, 2010/2011
 35. Volume- en prijsontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, 1998-2010
 36. Aandeel bedrijven met een bedrijfsopvolger bij landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder, 2012
 37. Regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa
 38. Uitgaven aan vaste lasten van huishoudens, 2010
 39. Slachtoffers moord en doodslag naar pleegprovincie, 2007-2011
 40. Slachtoffers van moord en doodslag, 1997-2011
 41. Kinderopvang per wijk en buurt in Groningen, 2011
 42. Bijlage bij Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011
 43. Ziekenhuisopnamen naar diagnose en GGD-regio, 2009 en 2010
 44. Respectloze behandeling naar kenmerken
 45. Voertuigkilometers personenauto's, 2008-2011
 46. Aandeel werklozen dat in de afgelopen 4 weken naar werk heeft gezocht, naar manier van zoeken, 2011
 47. Gemiddelde WOZ-waarde naar eigendom, 2011
 48. Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010
 49. Personen naar hoogte van het persoonlijk bruto-inkomen, 2011 (voorlopige cijfers)
 50. Gezinsmigratie 2001-2010
 51. Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA
 52. Milieutechnologie, patentaanvragen 2000-2009
 53. Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2004-2010)
 54. Arbeidsmarktpositie afgestudeerden in het Hoger Onderwijs, ultimo 2003 en 2007. Cohorten 1994, 1998, 2002 en 2006
 55. Slachtofferschap en angstgevoelens
 56. Regionale innovatie in Nederland, Community Innovation Survey 2010
 57. Maatwerk: Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners
 58. Labour Market Policy database
 59. Persoonskenmerken van 12-minners in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011
 60. Woningen naar bewoning en eigendom per gemeente
 61. Werkzame personen in logistieke beroepen
 62. Monitor bouwsector (eerste meting)
 63. Tabel met bedrijfseconomische resultaten grote ondernemingen
 64. Een onderzoek naar zwartwerk onder uitkeringsgerechtigden en de totale bevolking in 2011
 65. Verplaatsingen van autobestuurders naar vertrektijd, 2011
 66. Verbruik van houtige biomassa voor centrale én decentrale productie van elektriciteit.
 67. Overgang van bijstand naar werk 2011
 68. Gemiddelde rapportcijfer voor huisarts, specialist, tandarts en fysiotherapeut, 2011
 69. Leegstand 2010
 70. Bijlage bij BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau
 71. Bewoonde en niet-bewoonde woningen , 2011
 72. Ontwikkeling Nederlandse export naar eurolanden en niet-eurolanden
 73. Onbenut arbeidsaanbod in Nederland en Europa, 2011
 74. Onbenut arbeidsaanbod in de Europese Unie
 75. Inkomsten en uitgaven AWBZ, 2002-2011
 76. Huishoudens met fiscale aftrek voor de eigen woning, 2000-2011*
 77. Bijlage bij Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn
 78. Personen met re-integratietrajecten
 79. Nederlandse uitkeringen naar herkomst en woonland
 80. Maatwerktabel: keukens, textielsupermarkten, postorderbedrijven en internetwinkels
 81. Relatie tussen gezondheidsbeleving en de kans op werk
 82. Geboorten onder meisjes jonger dan 20 jaar naar herkomstgroep, 2001-2011
 83. Gemiddelde autoleasetarieven 2010
 84. Motorvoertuigen naar gemeenten en bouwjaren (stand 1-1-2012)
 85. Een tabel met verkeersdoden naar ongevalsprovincie 2011
 86. Motorvoertuigen per postcode naar technische kenmerken (stand 1-1-2012)
 87. Concentratie van de export, import en totale handel van de EU-landen, 2011
 88. Gemiddelde WOZ-waarde boerderijen, 2007-2012
 89. Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit
 90. Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011
 91. Opleidingsniveau postcodegebied 2518 en 3206
 92. Bijlage bij Hulp en steun van familie, vrienden en kennisen
 93. Prognose AOW-leeftijd volgens het wetsvoorstel
 94. Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2011
 95. Kinderopvang per wijk in Amsterdam, 2011
 96. Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011
 97. Kinderopvang per wijk en buurt in Deventer, 2011
 98. Arbeidsmarktsituatie van allochtonen 2008-2012 1e kwartaal
 99. Grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven
 100. Vroege raming areaal akkerbouw- en tuinbouwgewassen, 2012
 101. Hemelsbrede afstand tussen woon- en werkgemeente naar opleidingsniveau
 102. Succesvolle bedrijven
 103. Bedrijven met melkkoeien en beweiding, per gemeente
 104. Bewoonde huurwoningen naar eigendom en inkomen bewoners, wijken en buurten (2011)
 105. Gemiddelde baten en lasten van huisarts-ondernemers in 2006 en 2009, exclusief startende/stoppende ondernemers in verslagjaar en apotheekhoudende huisartsen
 106. Bewoonde huurwoningen naar eigendom en inkomen bewoners per gemeente, 1 januari 2011
 107. Gepensioneerden naar leeftijd, eind september 2000-2011
 108. Pensioenaanspraken van personen; vervangingspercentages en vermogen, 2008
 109. Bijlage bij Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen
 110. Eerstejaars lerarenopleidingen naar vakgebied
 111. Bijlage bij De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid
 112. Bijzondere bijstand, 2010 en 2011
 113. Bestedingen; overeenkomsten en verschillen tussen alleenstaande mannen en vrouwen
 114. Een tabel met allochtoongegevens
 115. Een tabel met huishoudensgegevens
 116. Een tabel met bevolkingsaantallen in 5-jaarsleeftijdscategorieen
 117. Grote veehouderijbedrijven, 2011
 118. Bijlage bij Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)
 119. Personenauto's van natuurlijke personen naar technische kenmerken en leeftijd(auto) bij aankoop, 1-1-2012
 120. Immigratie van Grieken naar migratiemotief, 1995-2010
 121. Maatwerktabellen over sterfte in 2006-2010
 122. Organisatiegraad van werknemers 1995-2011
 123. Import, export en bruto binnenlands product (EMU lidstaten), 2011
 124. Werkzaamheden boerinnen op melkveebedrijven, 2011
 125. Jongeren (15 tot 25 jaar) met ongezonde gewoonten en overgewicht, naar achtergrondkenmerken, 2007/2009 / Determinanten van het behalen van een startkwalificatie na vier jaar, schoolgaande jongeren (15 tot 25 jaar) met een laag onderwijsniveau in 2001/2005
 126. Online winkelen in Nederland en EU
 127. 7.2 Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte
 128. 6.3.2 Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte
 129. Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010
 130. Personen naar hoogte van het inkomen in box-I, 2010**
 131. Banen naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 2010
 132. Bedrijfsinvesteringen 2010
 133. Verhuizingen Stadsregio Amsterdam
 134. Nulmeting monitor topsectoren: Uitkomsten fase 1
 135. Land- en tuinbouwbedrijven met neveninkomsten, 2010
 136. Meningen over het afstaan en ontvangen van donororganen