Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Houtketels >18  kW naar vermogensklasse en sector, eind 2013
 2. Houtketels > 18kW per sector, 2012 en 2013
 3. Zonnestroom naar sector, 2013
 4. Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam, 1 januari 2014
 5. Import en uitval van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2006 t/m 2013
 6. Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2014
 7. Inkomen Caribisch Nederland 2011*
 8. Kernindicatoren naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, 2011 en 2012
 9. Internationale handel in goederen naar bedrijfsgrootte, 2011 en 2012
 10. Kindgebonden budget en kinderbijslag van huishoudens met minderjarige kinderen, 2013*
 11. Toerisme Caribisch Nederland 2012 - juni 2014
 12. Oordeel over veiligheid in de 40 aandachtswijken
 13. Musea: personeel naar provincie, 2013
 14. Bruto uurlonen per opleidingsniveau, ultimo september 2008, 2010 en 2012
 15. Banen van werknemers in december naar provincie, 2012 en 2013
 16. Regionale economische groei, 2011-2013
 17. Totale invoer, totale invoer mobiele telefoons en smartphones
 18. Jeugdzorg in Rotterdam, 2012 en 2013
 19. Goederenvervoer zeevaart
 20. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Wijdemeren, 2012
 21. Kwaliteit van leven, hulpbronnen en Nederland in de wereld, cijfers EU
 22. Kwaliteit van leven, hulpbronnen en nederland in de wereld, cijfers Nederland
 23. Zelfdodingen
 24. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp, 2012
 25. Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2013
 26. Arbeidsmarktpositie gepromoveerden, 2013
 27. Goederen geladen in Nederland naar afstandsklasse, 2012
 28. Verbruik aardgas in de metallurgische industrie naar verbruikschijf energiebelasting, 2011
 29. Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2010-2013)
 30. Schatting extra feestdagenomzet
 31. Netto bijstand van een alleenstaande (inkomensgrens economische zelfstandigheid)
 32. Trend geweld tegen 65-plussers versus de totale Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder
 33. Uitvoerwaarde van landbouwmachines en machines voor de voedingsindustrie, jan-jun 2014
 34. Ziekteverzuim van werknemers naar sector, vestigingsgrootte en opleidingsniveau, 2005-2013
 35. Aan het werk met re-integratie zesmeting fase 3
 36. Tabellenset Jaarrapport Integratie 2014
 37. Overslag per gemeente in 2011, 2012 en 2013
 38. Kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal, 2013
 39. Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012
 40. Vervaardiging machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
 41. Aantal personenauto's in Dokkum, 2005, 2010 en 2014
 42. Werknemers in de werkzame beroepsbevolking met een tweede baan
 43. Aantal gestopte eenmanszaken, eerste halfjaar
 44. Aantal vliegtuigbewegingen van lesverkeer op nationale luchthavens
 45. Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2013
 46. Cloud computing
 47. Kinderopvang in 63 gemeenten, 2013
 48. Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2013
 49. Kinderopvang in Breda, 2012
 50. Kinderopvang in Breda, 2011
 51. Kinderopvang in Emmen, 2011
 52. Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen
 53. Belangrijkste handelspartners
 54. Gezinsvormers 2006-2011
 55. Aantal personenauto's bij 65-plussers per gemeente, 1 januari 2005, 2008 en 2014
 56. Drainage van landbouwgrond per gemeente, 2012
 57. Aantal werknemers per bedrijfstak, 2010 1e kwartaal-2014 2e kwartaal
 58. Factsheet bij economische missie naar Japan, oktober 2014.
 59. Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA, 2012 en 2013
 60. Labour market policy database 2013
 61. Werknemersbanen met regeling auto van de zaak, 2008-2012
 62. Mate van inkomensongelijkheid in stadsdelen, wijken en buurten in de gemeente Zwolle
 63. Beëindigde werkloosheidsuitkeringen naar leeftijd en reden beëindiging, augustus 2014
 64. Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en sociale samenhang naar regio
 65. Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11
 66. Arbeidsmarktpositie gediplomeerden mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11
 67. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11
 68. Lonen mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11
 69. Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, naar regio, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11
 70. Door- en uitstroom uit het mbo, per opleiding, 2010/'11
 71. Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, naar regio
 72. Lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11
 73. Crisisheffing (Pseudo-eindheffing hoog loon) naar bedrijfstak, 2012 en 2013
 74. Detailhandel naar COROP en grootteklasse in Limburg en Oost-Noord-Brabant, 2014
 75. Bevolking naar gemeente, wijk en buurt in 2013 en 2011
 76. Aandeel bijstandsontvangers ultimo jaar dat in het daaropvolgende jaar werk vindt, naar gemeente, 2007-2013
 77. Mensen die een baan vonden naar arbeidsmarktregio, aandeel afkomstig uit andere regio, 2011/2013
 78. Aandeel elektronische en papieren facturen, 2012
 79. Topsectoren in 2010-2013, raming van enkele macro-economische kerncijfers 2013
 80. Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2013
 81. Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011
 82. Gebruik Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) per topsector, 2011
 83. Inflatie volgens verschillende reeksen
 84. Huishoudens naar vermogensgroep (exclusief eigen woning) per inkomensgroep, 1 januari 2012*
 85. Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie, per 1 januari
 86. Werknemers met meer dan één baan en loonsom in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije som, Caribisch Nederland, 2011-2013
 87. Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt
 88. Ziekenhuisopnamen naar diagnose en (GGD-)regio, 2012
 89. Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2013
 90. Huishoudens met zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget per inkomensgroep, 2013*
 91. Kerkelijkheid en kerkbezoek, 2010/2013
 92. Innovatie bij bedrijven, 2010-2012
 93. Banen van werknemers naar wekelijkse arbeidsduur en uurloon, 2006-2012
 94. Cijfers maatstaven Participatiewet
 95. Inkomens huishoudens in Hattem, Heerde en Epe, 2011
 96. Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2012
 97. Huishoudens met kinderen van 0-12 jaar naar kinderopvangtoeslag en bruto huishoudensinkomen, 2007-2012
 98. Verleende bouwvergunningen in de landbouw
 99. UItstroom uit het mbo, 2010-2011
 100. Faillissementen in de landbouw, eerste 8 maanden 2014
 101. Gemiddelde huurstijging per 1 juli 2014 naar marktsegmenten
 102. Besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997
 103. Overgang van bijstand naar werk, 2013
 104. Aantal personenauto's per duizend inwoners, naar leeftijd, 2001-2014
 105. Aantal personenauto's per duizend inwoners, naar stedelijkheid en gemeenten, 2014
 106. Opbouw exportwaarde van de geboycotte goederen, 2013
 107. Aandeel exporteurs en aandeel exportwaarde boycotgoederen
 108. Aan het werk met re-integratieondersteuning
 109. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 en 2012-2013
 110. Financiële-verhoudingswet, inwoners in landelijk gebied op basis van BAG per provincie, 2013
 111. Nederlandse uitvoer, uitvoer naar Rusland en uitvoer boycotgoederen naar Rusland
 112. Jaarcijfers stromen in de sociale zekerheid, 2006-2011
 113. Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar enkele landen en productgroepen, 2002-2013
 114. Kinderopvang in een aantal wijken en buurten in Friesland en Groningen, 2010-2012
 115. Economische groei en internationale handel opkomende markten, 1996-2013
 116. Sterfte naar leeftijd en jaarbedrag uit loon en winst, 2007-2011
 117. Standen en stromen van werknemers in de WIA, 2006-2013
 118. Musea; personeel naar provincie, 2011
 119. Landbouwexport (incl. de export van de aan landbouw gerelateerde producten), 2009-2013
 120. Aantal snelgroeiende bedrijven 2003-2012
 121. Meest eenzijdige importrelaties, 2013
 122. Jongeren met AWBZ indicatie; zorg met en zonder verblijf, per gemeente, 2011 en 2012
 123. Jongeren met Zvw gefinancierde tweedelijns GGZ; zorg met en zonder verblijf, per gemeente, 2011
 124. Handel met Argentinië
 125. Woningdelen volwassen kinderen met ouders op leeftijd
 126. Internationale handel in diensten, eerste kwartaal 2014*
 127. Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2013
 128. Export landbouw gerelateerde producten naar Verenigd Koninkrijk, waarde en aantallen exporteurs, 2009-2013
 129. Regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden- , Oost- en Zuid-Europa (update)
 130. Sociale overlast naar stedelijkheid
 131. Inkomen van 65-plushuishoudens
 132. Regionale vermogensverdeling, 2011
 133. Werkzame beroepsbevolking naar beroep (ISCO 2008), 1996-2013
 134. Wijze waarop partners elkaar hebben ontmoet, naar periode waarin zij zijn gaan samenwonen
 135. Bedrijven met de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapten, 2010- 2012
 136. Maatwerktabellen regionale inkomensverdeling 1931
 137. Financiële-verhoudingswet, ruimtelijke eenheden op basis van BAG per gemeente, 2014 voorlopig
 138. Arbeidsmarktpositie en inkomsten van mbo-, hbo- en wo-gediplomeerden uit schooljaar 2005/'06
 139. Woningvoorraad op postcodeniveau, 2013
 140. Verkeersprestaties; kilometers naar voertuigtype
 141. Toerisme Caribisch Nederland 2012
 142. Personen van 65 jaar en ouder met aanvullend pensioen
 143. Samenloop van regelingen en voorzieningen in Meppel per wijk en buurt, 2011
 144. Woningvoorraad op postcodeniveau, 2012
 145. Informatie en vermaak via internet in de afgelopen 3 maanden per leeftijdsklasse, 2013
 146. Prijzen motorbrandstoffen grensstreek
 147. Aantal vestigingen per gemeente volgens methodiek uit de reeks 2006-2010
 148. Financiële belemmeringen tweede kwartaal 2014
 149. Aandeel vrouwen in Europees Parlement (2014) en nationaal parlement (2013) EU-landen
 150. Prestaties van Nederland en de EU in vergelijking met elkaar en in vergelijking met de doelstellingen voor 2020
 151. Wanbetalers zorgverzekering per 4-cijfer-postcodegebied, 2013
 152. Aantal thuiswonende kinderen per huishouden in Nederlandse gemeenten in 2012
 153. Kenmerken ouders van levendgeborenen in 2012
 154. Achtergrondkenmerken van personen met indicatie vertrokken onbekend waarheen (VOW) in 2012
 155. Samenloop van regelingen en voorzieningen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per buurt, 2011
 156. Maatwerktabellen watergebruik / wateronttrekking door bedrijven en huishoudens 1976-2011
 157. Wegvervoer, aandeel vervoerd gewicht per goederensoort; 2012
 158. Internetvaardigheden van personen van 16 tot 75 jaar in Nederland en in de Europese Unie, 2010 en 2013
 159. Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar inkomens- en vermogensklasse per gemeente, 2011
 160. Inboedel van huishoudens
 161. Verkeersdoden 2007-2013
 162. Leerlingen in speciaal onderwijs naar schoolgemeenten 2011-2012
 163. Afzet afgedekte zonnewarmtesystemen naar sector en type systeem, 2013*
 164. Verbruik elektriciteit en aardgas per sector naar verbruikschijf energiebelasting, 2011
 165. Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers, 2011*
 166. Schoolcarrières van Rotterdamse jongeren, 2007-2011 (uitbreiding op eerder onderzoek)
 167. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2012
 168. Mutaties in de woningvoorraad, 1 januari 2012
 169. Spoorgoederenvervoer naar regio laden, regio lossen en goederensoort, 2012
 170. Huishoudens naar vermogensklasse, 2006-2012
 171. Aandeel jongeren (t/m 18 jaar) dat jeugdzorg ontvangt, per gemeente, 2012*
 172. Werkgelegenheid door export, 2012
 173. Vermogensverdeling huishoudens, 2006-2012*
 174. Wanbetalers naar enkele achtergondkenmerken, 2013
 175. Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011 (herziene versie)
 176. Samenloop van regelingen en voorzieningen in Haarlem, 2011
 177. De omvang van de sector Agrarisch en Groen en schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds
 178. Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI 2008), 2012 voorlopig
 179. Personen van 15 tot 65 jaar naar (persoonlijke) uitkeringssoort naar financiële situatie van het huishouden, 2010/2012
 180. Aandeel paren waarbij de vrouw meer uren per week werkt dan haar partner, beide 15 tot 65 jaar, 2002-2012
 181. Aandeel vrouwelijke hoofdkostwinners bij paren, beide 15 tot 65 jaar, naar huishoudenstype, 2002 en 2012
 182. Gebruikers van Wmo-zorg en/of Zzv-zorg en financiële ruimte, 2010
 183. Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte, 2008-2013*
 184. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2012
 185. Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2008-2013*
 186. Verkenning zelfstandigen in 2011
 187. Na een project of een aansluitend traject: Wat is de arbeidsmarktpositie van deelnemers na ESF?, Resultaatmeting van het Europees Sociaal Fonds
 188. Detailhandel per SBI; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2011
 189. Detailhandel per SBI; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2010
 190. Detailhandel per SBI; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2009
 191. Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven, belangrijkste bedrijfstakken 2013
 192. Aandeel moeders, aandeel gehuwden en woonsituatie 30-jarige vrouwen
 193. Maatwerktabellen over sterfte in 2007-2011
 194. Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie
 195. Afstanden van postcodes (4 cijfers) tot de grensovergang, berekend over de weg
 196. Urban Audit 2013 - Nederlandse steden in Europees perspectief
 197. Loonverdeling jongeren op 1 oktober 2011
 198. Extra uitsplitsing Migrantenmonitor 2011-2012
 199. Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/2012
 200. Verhuizingen binnen, naar en vanuit 56 gemeenten in Nederland, naar type huishouden en huishoudensinkomen
 201. Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2011
 202. Toeristische sector per gemeente, 2013
 203. BAG-gegevens van aan Woningregister gekoppelde verblijfsobjecten
 204. Buitenlandse investeringen door het MKB
 205. Buitenlandse handel door het MKB
 206. Import en export door het MKB uitgesplitst naar sector
 207. Ontwikkeling winkels per inwoner naar gemeente en omvang van gemeente, 2008-2013
 208. Gebruik van overheidswebsites
 209. Goederenvervoer naar vervoerwijze, productgroep, land van laden of lossen en regio in Nederland
 210. Groei en opheffing van bedrijfsvestigingen in gemeenten
 211. Samenloop van regelingen en voorzieningen per wijk voor 29 gemeenten in 2011
 212. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2008 - 2012
 213. Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; 2010 = 100
 214. Kenmerken woningvoorraad 2013
 215. Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio, 2008-2013
 216. Financiële kengetallen Care-instellingen en zorgzwaarte 2012
 217. Personen met gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar combinaties van functies, 2012
 218. Kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagopvang, per 31 december
 219. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2010
 220. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2009
 221. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2008
 222. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2007
 223. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2006
 224. Werknemers met een partner die bij hetzelfde bedrijf werkt naar bedrijfstak, 14-2-2012
 225. Bezoekersaantallen per soort museum, 1997-2011
 226. Musea naar provincie, 2011
 227. Woningen in verkoop 2013
 228. Kernprognose 2013-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd
 229. Opleidingsniveau bedrijfshoofd/bedrijfsleider op land- en tuinbouwbedrijven
 230. Verkeersprestaties en jaarkilometrages bromfietsen en motorfietsen
 231. Producentenprijzen samengestelde branches
 232. Ontslagaanvragen via het UWV in 2011
 233. Langdurige aandoeningen en psychische gezondheidsklachten, naar mate van overgewicht, 2010/2012
 234. Migrantenmonitor 2011-2012
 235. Domeinen van duurzaamheid Nederland
 236. Domeinen van duurzaamheid EU
 237. Tevredenheid naar leeftijd en opleidingsniveau 2012
 238. Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Bunschoten, 2011
 239. Consumentenprijsindex Bonaire vanaf 1973
 240. Schulden van huishoudens met een WWB-uitkering, ultimo 2010
 241. Aantal bedrijven met installatie voor opwekking van hernieuwbare energie volgens Landbouwtelling, 2010 en 2013