Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Verandering in bedekking ruigtekruid in agrarisch gebied
 2. Stroomschema's stikstof, fosfor en kalium 2004-2006
 3. Banen en zelfstandigen; maatwerktabellen E,til
 4. Gasverbruik huishoudens
 5. Buurten met winkels naar diversiteit van detailhandel, 1996, 2004 en 2008
 6. Leidinggevenden in de werkzame beroepsbevolking, 2007
 7. Aantal kinderen dat behoort tot een huishouden dat in de periode 2005-2007 minstens één maand afhankelijk was van de bijstand
 8. Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007
 9. Kerncijfers Brandweerstatistiek 2007
 10. Huiselijk geweld: van slachtofferschap tot slachtofferhulp
 11. Arbeidsmarktpositie van niet-onderwijsvolgenden 2006
 12. Beëindigde loonkostensubsidies in 2007
 13. Startende banen in 2007 met of zonder re-integratieondersteuning
 14. Herkomstgroepering kinderen per buurt in de G31
 15. Gevoelens van onveiligheid en overlast, 2008
 16. WW'ers, bijstandsgerechtigden of NUG'ers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 17. Fysieke en psychische gezondheid van ouderen (50-80 jaar) naar inkomen, 2004/2006
 18. Herkomst per viercijferig postcodegebied
 19. Volume van de opslagcapaciteit voor dunne mest
 20. Fysieke en psychische gezondheid van ouderen
 21. Werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit
 22. Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject, 2005-2007.
 23. Wijndruiventeelt, 2003-2007
 24. Voorlopige cijfers Sluitende aanpak 2007
 25. Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein, 2006 en 2007*
 26. Moeilijk rondkomen naar ervaren gezondheid en inkomensniveau
 27. Warmte/koudeopslag; in bedrijf zijnde projecten met een vergunning van de provincie
 28. Warmte/koudeopslag; open systemen zonder vergunning van de provincie
 29. Studievoortgang van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs
 30. Uitgaven aan particulier onderwijs
 31. Uitgaven aan bijzondere bijstand, 2004-2007
 32. Groente en fruit per oppervlakteklasse, 1995-2007
 33. Oppervlakte landbouwgrond in pacht en eigendom, 1970-2007
 34. Consumptie van frisdranken, mineraalwater en vruchtensappen, per Nederlander
 35. Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming
 36. Personeelskosten per werknemer naar buitenlands belang en industrietak
 37. Herziene versie: Geregistreerde misdrijven in de 25 grootste gemeenten van 2007
 38. Geregistreerde misdrijven in de 25 grootste gemeenten van 2007
 39. Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, 2006*
 40. Specificatie van transacties van niet-financiële vennootschappen naar eigendom, 2006
 41. Onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer, 2008
 42. Inkomensklassen van personen in 2005 naar inkomenspositie ouders in 1995
 43. Cannabisgebruik, 2007