Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:thuiszorg
18 resultaten voor keyword:thuiszorg

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Online vacaturedata als bron voor een vacaturestatistiek met detailinformatie voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Mogelijkheden om met behulp van textminingtechnieken meer te weten te...

Publicaties

Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verliesgevend in 2016

Artikelen

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening i.h.k. van de Wmo 2015

Artikelen

Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend in 2015

Het aantal verlieslijdende organisaties in de langdurige zorg is in 2015 toegenomen

Artikelen

Steeds meer ondernemers in Nederland

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in...

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2011 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Zorg zonder verblijf naar welvaart bij ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Hoe lager het inkomen of het vermogen, hoe meer mensen zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg) krijgen. Dat geldt met name voor het ontvangen van huishoudelijke...

Artikelen

Cao-loonstijging in derde kwartaal stabiel

De cao-lonen waren in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2009. Dat is vrijwel dezelfde stijging als in het tweede kwartaal.

Artikelen

Meer en efficiëntere ouderenzorg

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nam tussen 2001 en 2007 met gemiddeld 1,4 procent per jaar toe. De groei van de arbeidsproductiviteit is volledig gerealiseerd na 2004 toen de groei...

Artikelen

Huishoudelijke hulp in Wmo leidt tot verliezen

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 lijden meer instellingen in de ouderen- en thuiszorg verlies. Dat geldt vooral voor instellingen die huishoudelijke hulp...

Artikelen

Meer zorg voor ouderen met een lage sociaaleconomische status

Hoe lager het inkomen of de opleiding is, hoe meer 50-plussers gebruik maken van zorg zonder verblijf, voorheen thuiszorg genoemd. Dit verschil geldt ook voor ziekenhuisopnamen, maar minder sterk.

Artikelen

Zorgelijk

eYe 3, maart 2008

Artikelen

Oudere krijgt steeds meer zorg

De hoeveelheid geleverde zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. Per oudere neemt dus de zorg toe.

Artikelen
Artikelen