Thuiszorg 2005: minder cliënten, meer uren zorg

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in 2005 AWBZ-gefinancierde thuiszorg heeft ontvangen, is ten opzichte van 2004 met ruim 12 duizend (2 procent) afgenomen tot 596 duizend personen. Ondanks deze afname is het aantal thuiszorguren in 2005 met 1 procent gestegen.

Afname betreft voornamelijk vrouwen tot 85 jaar

De afname van het aantal personen met thuiszorg in 2005 doet zich voornamelijk voor bij vrouwen tot 85 jaar. Onder personen van 85 jaar of ouder stijgt het aantal personen, mannen én vrouwen, dat thuiszorg krijgt. Dit is mede het gevolg van het feit dat mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen.
Vanaf 90 jaar neemt het aandeel van de bevolking met thuiszorg af. Een groot deel van deze ouderen ontvangt zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Aandeel van de bevolking dat thuiszorg ontvangt naar leeftijd

Aandeel van de bevolking dat thuiszorg ontvangt naar leeftijd

Stijging aantal uren thuiszorg per persoon zet door

Ondanks de afname van het aantal personen dat thuiszorg krijgt, is het totale aantal uren thuiszorg in 2005 met 1 procent toegenomen.
Het gemiddelde aantal uren thuiszorg per persoon nam in 2005 met 5 uur toe tot 152 uur, een stijging van 3,2 procent. In 1999 kregen cliënten nog gemiddeld 122 uren zorg. Het toenemende aantal uren thuiszorg is mede het gevolg van de extramuralisering. De gemiddelde zorgbehoefte van cliënten met thuiszorg neemt hierdoor toe.

Gemiddeld aantal uren thuiszorg per persoon naar leeftijd

Gemiddeld aantal uren thuiszorg per persoon naar leeftijd

Daling na stijging

De afname van het aantal cliënten dat thuiszorg ontvangt in 2005 is opvallend. In de periode 1999–2004 steeg het aantal personen van 18 jaar of ouder met AWBZ-gefinancierde thuiszorg nog met 22 procent.
De daling is mogelijk van tijdelijke aard. Voorlopige cijfers van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) duiden erop dat het aantal personen met thuiszorg in 2006 weer iets toeneemt.

Mirthe de Groot

Maatwerktabel: Aantal personen met AWBZ-gefinancieerde thuiszorg en aantal thuiszorguren