Meer en efficiëntere ouderenzorg

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nam tussen 2001 en 2007 met gemiddeld 1,4 procent per jaar toe. De groei van de arbeidsproductiviteit is volledig gerealiseerd na 2004 toen de groei van het arbeidsvolume achterbleef bij die van het zorgvolume. De werkenden in de ouderenzorg leverden echter niet zozeer meer uren zorg, maar wel zwaardere vormen van zorg.

In periode 2001-2004 groeide zorg en arbeid even hard

In de periode 2001-2004 groeiden zorgvolume en arbeidsvolume ongeveer even snel, waardoor de arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nagenoeg stabiel bleef. De groei van zorg- en arbeidsvolume in deze periode is grotendeels toe te schrijven aan de inzet van extra middelen om wachtlijsten weg te werken.

Arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg

Arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg

Zwaardere zorg

Na 2004 groeide het zorgvolume harder dan het arbeidsvolume waardoor de arbeidsproductiviteit toenam. De groei van de hoeveelheid geleverde zorg wordt niet zozeer verklaard door een toename van het aantal patiënten of het aantal geleverde zorguren, maar vooral doordat de ontvangers van ouderenzorg steeds ‘zwaardere’ vormen van zorg krijgen.

Zo is tussen 2004 en 2007 het aantal bewoners in de verpleeg- en verzorgingshuizen afgenomen, terwijl de totale hoeveelheid geleverde zorg met gemiddeld 3,4 procent per persoon per jaar toenam. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat binnen de instellingen steeds meer specialistische en aanvullende zorg is geleverd aan cliënten met bijvoorbeeld reuma, Korsakov of een andere hoge zorgvraag.

Ontwikkeling van zorgvolume en ontvangers ouderenzorg

Ontwikkeling van zorgvolume en ontvangers ouderenzorg

Voor ontvangers van thuiszorg is de gemiddelde hoeveelheid zorg per persoon per jaar zelfs met 5,6 procent toegenomen in de periode 2004-2007. Niet alleen kregen de ontvangers van thuiszorg gemiddeld meer uren zorg per persoon per dag, maar ook hier is de trend dat cliënten relatief meer zwaardere vormen van zorg aan huis ontvangen dan eerder. Dit hangt samen met de wens van veel ouderen om langer thuis te blijven wonen.

Jeroen van den Tillaart

Bron: Gezondheid en Zorg in Cijfers 2009, hoofdstuk 4