Zoekresultaten

257 resultaten voor keyword:overheid
257 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 2 van 11

Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe

De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam...

Artikelen

Overheidssaldo verslechtert, maar minder dan in andere West-Europese landen

In 2020 heeft de coronacrisis een bres in de overheidsfinanciën van Europese landen geslagen. De Nederlandse overheidsfinanciën zijn echter minder verslechterd dan die van ons omringende landen.

Artikelen

Gebruik overheidssites verder toegenomen

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. De sites werden vooral...

Artikelen

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Publicaties

Lokale overheid sterk afhankelijk van Rijksfinanciering

De lokale overheid is in Nederland voor bijna drie kwart van de inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. In 2019 bestond 27 procent van de inkomsten van de lokale overheid uit eigen inkomsten,...

Artikelen

Schuld Rijksoverheid steeg in de eerste helft van 2020 met 48 miljard euro

De schuld van de Rijksoverheid is vanaf februari dit jaar met 61 miljard euro gestegen naar 385 miljard euro eind juni.

Artikelen

Nieuwe regelgeving geeft richting aan de rol van het CBS

Nieuwe regelgeving geeft richting aan de rol van het CBS

Artikelen

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Artikelen

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Terugloop defensiepersoneel neemt af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in...

Artikelen

Sociale fondsen in tijden van hoog- en laagconjunctuur

Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.

Artikelen

Inkomsten uit sociale premies 6,1 miljard hoger in 2018

De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018.

Artikelen

Meer geld naar volksgezondheid en sociale bescherming

De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Aan het eind van deze periode ging er vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming, en minder naar...

Artikelen

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar bouwjaar aardgas elektriciteit bouwjaar branche dienstensector

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Opbrengst btw groeit in 50 jaar tot meer dan 50 miljard

Op 1 januari 2019 was het 50 jaar geleden dat de btw in Nederland werd ingevoerd. In deze periode steeg de opbrengst van 2,6 miljard euro naar circa 53 miljard euro per jaar.

Artikelen

Eigen vermogen provincies stijgt met 0,8 miljard

In 2017 hadden de provincies gezamenlijk 6,1 miljard aan baten tegen 5,3 miljard euro aan lasten. Het overschot van 0,8 miljard euro komt ten goede aan het eigen vermogen van provincies.

Artikelen

Begrotingsoverschot halverwege 2018 naar 1,9% van bbp

De overheid hield in de eerste helft van 2018 ruim 5 miljard euro meer over dan in de eerste helft van vorig jaar. Het begrotingsoverschot steeg daarmee op jaarbasis, gemeten vanaf het derde kwartaal...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2017

Overzicht van de overheidsfinanciën in 2017.

Artikelen

Informatiebeveiliging permanent op de agenda

Veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie, data, software en diensten tussen lidstaten en Eurostat en lidstaten onderling heeft een hoge prioriteit

Artikelen

Wat rekent het CBS tot de sector overheid?

Het CBS bakent voor de statistieken van de overheidsfinanciën de sector overheid af volgens Europese richtlijnen.

Artikelen

Data veilig delen

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers