Terugloop defensiepersoneel neemt af

© ANP
In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in 2017 kleiner dan in de twee jaren daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar defensiepersoneel, bekostigd door het ministerie van Defensie.
In het onderzoek zijn de personeelsstromen bij Defensie tussen 2015 en 2017 onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de werksituatie van instromers in het jaar voordat zij instroomden, en bij uitstromers naar de werksituatie aan het eind van het jaar waarin zij uitstroomden. Cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De netto-uitstroom was in 2015 met ruim 1,5 duizend personen het grootst. In 2017 was het verschil tussen de in- en uitstoom afgenomen tot ruim 300 personen.

In 2017 telde Defensie bijna 54 duizend personeelsleden. Twee derde van hen is militair. Burgers maken 27 procent uit van het personeelsbestand; zij werken bijvoorbeeld op het ministerie als beleidsmedewerker. De overige 8 procent is reservist, en wordt vooral ingezet als er extra personeel nodig is.

In- en uitstroom defensiepersoneel
JaarInstroomUitstroom
201533904920
201635404420
201742104540

Grootste groep instromend burgerpersoneel bestaat uit oud-militairen

Instroom van burgerpersoneel kwam in bijna 4 op de 10 gevallen vanuit Defensie zelf; dit waren voornamelijk militairen die een burgerfunctie gingen vervullen. Daarnaast stroomde een deel van het burgerpersoneel in vanuit een opleiding.

Het grootste deel van de militairen (54 procent) die in 2017 instroomden bij Defensie, kwam vanuit een opleiding. Een op de drie militairen maakte de overstap vanuit een baan in de marktsector. Driekwart van deze laatste groep kwam vanuit de sector handel, vervoer en horeca of uit de zakelijke dienstverlening.

Herkomst van instroom defensiepersoneel, 2017 1)
HerkomstMilitairen (%)Burgerpersoneel (%)
Opleiding5420
Marktsector3427
Geen inkomen 52
Uitkering27
Defensie238
Zelfstandig ondernemer24
Overheid (excl. Defensie)15
Overig1011
1) De som van de categorieën is meer dan 100 procent, doordat een persoon kan instromen vanuit meerdere banen.

Meer dan helft vertrekkende militairen naar marktsector

Van de militairen die Defensie in 2017 hebben verlaten, is 51 procent terecht gekomen in de marktsector. Rekening houdend met de grootte van de sectoren kwamen militairen relatief vaak in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening terecht. Voor het burgerpersoneel was het pensioen de grootste uitstroompost.

Bijna 10 procent van zowel militairen als het burgerpersoneel kwam bij een andere tak van de overheid terecht na vertrek bij Defensie. Burgerpersoneel komt het vaakst terecht bij de rijksoverheid. De meeste militairen die uitstroomden naar de overheid gingen bij de politie werken. Van de totale groep uitstromende militairen kwam iets minder dan 4 procent terecht bij de politie.

Bestemming van uitstroom defensiepersoneel, 2017 1)
BestemmingMilitairen (%)Burgerpersoneel (%)
Marktsector5111
Pensioen1834
Opleiding138
Overheid (excl. Defensie) 1010
Geen inkomen84
Uitkering721
Zelfstandig ondernemer59
Emigratie21
Overig619
1) De som van de categorieën is meer dan 100 procent, doordat een persoon kan uitstromen naar meerdere banen.

Aandeel vrouwen onder instromers relatief groot

Het aandeel vrouwen dat in 2017 instroomde bij Defensie was met bijna 20 procent groter dan het aandeel vrouwen onder het zittende personeel (14 procent). Daarnaast was onder instromers het aandeel dat jonger is dan 35 jaar dubbel zo groot als onder het zittend personeel. Ook uitstromend personeel was relatief jong vergeleken met het zittend personeel.

De verdeling naar migratieachtergrond was voor zittend, instromend en uitstromend personeel ongeveer gelijk. Ruim 85 procent had een Nederlandse achtergrond. Om voor Defensie te kunnen werken moet iemand in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Kenmerken van defensiepersoneel, 2017
KenmerkenUitstromend personeel (%)Instromend personeel (%)Zittend personeel (%)
Geslacht
Man878186
Vrouw131914
Leeftijd
Jonger dan 35 jaar558140
35 jaar of ouder451660
Herkomst
Nederlandse achtergrond868787
Westerse migratieachtergrond978
Niet-westerse migratieachtergrond565