Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Referenties

CBS (2019) De nieuwe onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs.

CBS (2021). Risico op armoede bij huishoudens. In Armoede en uitsluiting 2021.

CBS. (2022a). Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021.

CBS (2022b). Onderwijs. In Integratie en Samenleven 2022.

CBS (2023). Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

Adriaens, H., Elshout, M. & Elshout, S. (2022). Personeelstekorten primair onderwijs. Peildatum 1 oktober 2022. Tilburg: Centerdata.

Badou, M. & Day, M. (2021). Kansengelijkheid in het onderwijs. Verkennend onderzoek naar factoren die samenhangen met onderwijs(on)gelijkheid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Borghans, L., Golsteyn, B.H.H. & Zölitz, U. (2015). School quality and the development of cognitive skills between age four and six.

Chetty, R. & Hendren, N. (2018). The impact of neighborhoods on intergenerational mobility I: childhood exposure effects. The Quarterly Journal of Economics, Volume 133, Issue 3, August 2018, 1107–1162.

Cooper, K., & Stewart K. (2021). Does Household Income Affect children’s Outcomes? A Systematic Review of the Evidence. Child Ind Res 14, 981–1005.

Driessen, G.W.J.M (2001). Ethnicity, forms of capital, and educational achievement. International Review of Education 47, 513-538.

Engle, P.L. & Black, M.M. (2008). The effect of poverty on child development and educational outcomes.

Evans, S.E., Davies, C. & DiLillo, D. (2008). Exposure to domestic violence: a meta-analysis of child and adolescent outcomes. Agression and violent behavior, volume 13, issue 2; 131-140.

Fry, D., Fang, C. , Elliott, S., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L. & McCluskey, G. (2018). The relationships between violence in childhood and educational outcomes: a global systematic review and meta-analyses. Child abuse & Neglect 2018, Volume 75: 6-28.

GGD Rotterdam-Rijnmond (2017). De beschermende werking van een stabiele gezinssituatie.

Holt, S., Buckley, H. & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child abuse and neglect 2008, 32: 797-810.

Inspectie van het onderwijs (2019). De staat van het onderwijs 2019.

Inspectie van het onderwijs (2022). De staat van het onderwijs 2022.

Jaffee, S.R. (2017). Child maltreatment and risk for psychopathology in childhood and adulthood. Annu. Rev. Clin. Psychol. 2017. 13:525–51.

Kloprogge, J. en de Wit, W. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid na 2015. Literatuurstudie t.b.v. expertbijeenkomst OAB september 2015. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Masarik, A.S. & Conger, R.D. (2017). Stress and child development: a review of the family stress model. Current opinion in psychology 2017, 13 : 85-90.

Mensah, F.K. & Kiernan, K.E. (2010). Parents’ mental health and children’s cognitive and social development. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 45, 1023-1035.

Mesman, J. (2010). Oud geleerd, jong gedaan. Investeren in ouders bevordert de onderwijskansen van jonge kinderen. Leiden: Universiteit Leiden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (z.d.). Over het programma Gelijke Kansen.

Muilwijk-Vriend, S., Ter Weel, B. & Webbink, D. (2019). Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien. ESB.

Mulder, L., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, L. & Kuiper, E. (2014). De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen: oorzaken en aanpak. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Omlo, J., Talman, J., Grubben, L., de Ruig, L. & van Doorn, L. (2021). Kansrijk armoedebeleid voor kinderen. Portretten van kinderen en knelpunten en kansen voor een integraal beleid. De Beleidsonderzoekers.

Onderwijsraad (2023). Schaarste schuurt. Een verkenning naar het omgaan met aanhoudende lerarentekorten. Den Haag: Onderwijsraad.

Pharos (2023). Werken aan welbevinden op school bij kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen: tips en handvatten.

Poehlmann-Tynan, J. & Turney, K. (2020). A developmental perspective on children with incarcerated parents. Child development perspectives, vol 15, issue 1: 3-11.

Prevoo, T. & ter Weel, B. (2014). The effect of family disruption on children’s personality development: evidence from British longitudinal data. IZA.

Roseboom, T. (2020). Gelijk goed beginnen. Succesvol bouwen aan de basis voor gezondere generaties.

Sociaal-Economische Raad (2021). Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen.

Solis, J.M., Shadur, J.M., Burns, A.R. & Hussong A.M. (2012). Understanding the diverse needs of children whose parents abuse substancesCurrent Drug Abuse Reviews 2012, 5: 135-147.

Strathearn, L., Giannotti, M., Mills, R., Kisely, S., Najman, J. & Abajobir, A. (2020). Long-term cognitive, psychological, and health outcomes associated with child abuse and neglect. Pediatrics (2020) 146 (4): e20200438.

Ten Brummelhuis, A. & Kruiter, J. (2022). Gelijke Kansen. Themabeschrijving voor de Kennisagenda voor het onderwijs. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Timmermans M., van Heerwaarden, Y., Pijpers, F. & Carmiggelt, B. (2015). Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Van Noije, L., Verbeek-Ouddijk, D. & de Haan, J. (2021). Kwesties voor het kiezen 2021. Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van Peer, C. (2007). De impact van een (echt) scheiding op kinderen en ex-partners. Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Van Spijker, F., van der Houwen, K. & van Gaalen, R. (2017). Invloed ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs. ESB.

Veer, I., van den Hof, M., Roseboom, T. & van Gaalen, R. (2023). Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start. Ouderlijke hulpbronnen in de eerste duizend dagen tot en met de basisschoolperiode. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verstraten, P., Visser, D. & Zumbuehl, M. (2021). Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem. Economisch en Sociaal Beleid (ESB).

Vu, N.L., Jouriles, E.N., McDonald, R. & Rosenfield, D. (2016). Children’s exposure to intimate partner violence: A meta-analysis of longitudinal associations with child adjustment problems. Clinical Psychology Review 2016, volume 47: 25-33.

Zumbuehl, M. & Dillingh, R. (2020). Ongelijkheid van het jonge kind. Den Haag: Centraal Planbureau.