Auteur: Dr. B. Klijs

Monitor online platformen 2021

Cijfermatig inzicht in de kenmerken en ontwikkeling van online platformen in Nederland

Over deze publicatie

Online platformen zijn websites of apps die bemiddelen in de uitwisseling van goederen, diensten of informatie. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Marktplaats en Werkspot. In korte tijd hebben online platformen een belangrijke positie verworven in economie en maatschappij. Ze hebben de manier waarop we werken, winkelen, communiceren, boodschappen doen, of eten bestellen sterk veranderd.

De opkomst van online platformen biedt kansen, maar geeft ook uitdagingen. Om de kansen te benutten en de uitdagingen in banen te leiden zijn cijfers over de stand van zaken rond platformen essentieel. De monitor online platformen geeft deze cijfers. In deze versie van de monitor wordt ingegaan op de ontwikkeling over de afgelopen jaren van de omzet, het aantal werkzame personen, en de verkoop van bedrijven via online platformen. Het gebruik van coronasteunmaatregelen door online platformen komt aan bod. Ook wordt ingegaan op een drietal specifieke typen online platformen, namelijk arbeidsbemiddelingsplatformen, free services, en commerciële platformen.

De omzetcijfers zijn afkomstig uit de CBS-enquête ‘ICT-gebruik bij bedrijven’. In 2023 heeft hierbij voor het berekenen van de omzet een methodeverandering plaatsgevonden die met terugwerkende kracht is doorgevoerd. De omzetcijfers kunnen hierdoor inmiddels licht verschillen ten opzichte van de cijfers die in eerdere jaren gepubliceerd zijn, zoals bijvoorbeeld in deze publicatie.