Auteur: Lian Kösters, Wendy Smits
Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

Bijlage I - Interviewleidraad kwalitatieve interviews

Introductie

 • Kennismaken; daarbij vragen naar de functie/rol van te interviewen persoon, geschiedenis van het bedrijf (o.a. rondom personeel)
 • Uitleggen doel van het gesprek: oriënterend  ten behoeve van op te zetten werkgeversonderzoek/vignettenstudie naar inzet flexibel personeel; anonimiteit benadrukken;
 • Uitleggen van belang van geluidsopname (later nog eens precies na kunnen luisteren wat iemand zegt, meer kunnen concentreren op gesprek en minder op aantekeningen maken) laten tekenen voor toestemming geluidsopname, kopie geven aan gesprekspartner, (indien geen toestemming gaat interview gewoon door, maar dan veel uitgebreidere aantekeningen maken).

Omvang flexibele schil bedrijf

 • We zouden graag een idee willen krijgen van de samenstelling van het personeelsbestand (zowel op de eigen ‘payroll’ van het bedrijf als ingehuurd evt via externe partij) van uw bedrijf/het bedrijf waar u voor werkt. Kunt u aangeven hoeveel personen er werkzaam zijn bij het bedrijf op dit moment?
 • Kunt u voor de volgende contractsoorten de aantallen op dit moment aangeven?:
  – Werknemers met een vast contract op de eigen ‘payroll’
  – Werknemers met een tijdelijk contract op de eigen ‘payroll’
  – Werknemers met een oproepcontract op de eigen ‘payroll’
  – inhuur ‘uitzendkracht’
  – inhuur ‘gedetacheerd’
  – inhuur ‘zzp’
  – inhuur ‘payroll’
  – inhuur overige, nl.?
 • Verandert deze samenstelling (sterk) door het jaar heen?
 • Wordt er binnen het bedrijf onderscheid gemaakt tussen een vaste kerngroep van personeel en een flexibele schil?
 • Zo ja, welk deel van het personeelsbestand behoort naar uw idee tot de flexibele schil van het bedrijf?
 • Is er binnen het bedrijf behoefte aan een flexibele schil?
 • Moet de flexibele schil een bepaalde omvang hebben en zo ja, waarom?

Verantwoordelijkheden contractvormen bij vraag naar arbeid in het bedrijf

We willen graag een beeld krijgen van wat er gebeurt wanneer er vraag naar arbeid (evt een vacature) ontstaat in het bedrijf:

 • Is er sprake van bedrijfsbeleid voor de inzet  van vaste dan wel verschillende vormen van flexibele arbeid?
 • Wie in de organisatie bepaalt de contractvorm?
 • Hebben ‘beslissers’ de keuze over alle soorten contractvormen of is er een scheiding tussen bijvb ‘op de payroll’ en externe inhuur (beslisboom)?

Eigenschappen van contractvormen

NL kent een veelheid aan contractvormen omdat deze kenmerkende eigenschappen hebben die veelal andere doelen dienen. Kunt u voor de verschillende contractvormen de voor u/uw bedrijf kenmerkende eigenschappen noemen? Welke kenmerken zijn doorslaggevend bij de keuze voor de ene dan wel de andere contractvorm?

 • Werknemers met een vast contract op de eigen ‘payroll’
 • Werknemers met een tijdelijk contract op de eigen ‘payroll’
 • Werknemers met een oproepcontract op de eigen ‘payroll’
 • inhuur ‘uitzendkracht’
 • inhuur ‘gedetacheerd’
 • inhuur ‘zzp’
 • inhuur ‘payroll’
 • inhuur overige, nl.?

Functies waarvoor zzp’ers worden ingehuurd?

Specifiek willen we het nog kort hebben over de zzp’er:

 • Kunt u een omschrijving geven van één/enkele functie(s) waarvoor u/uw bedrijf (recentelijk) een zzp’er heeft ingehuurd?
 • Kunt u een omschrijving geven van één/enkele functies waarvoor in uw bedrijf nooit een zzp’er ingehuurd zal worden?

Rol van COVID-19 maatregelen

De coronacrisis en de daaruit volgende maatregelen hebben verschillende effecten (gehad) op de arbeidsmarkt:

 • Kunt u aangeven in hoeverre uw bedrijf hiermee te maken heeft gehad?
 • In hoeverre is het bedrijfsbeleid rondom contractvormen (als dit er al is) veranderd als gevolg van COVID-19?
 • Worden er een andere afwegingen gemaakt mbt de contractvorm?

Nogmaals benaderen: motieven voor inhuur flex/zzp

Mogen we u binnenkort via email/telefonisch nogmaals benaderen om een aantal test vragen die ontwikkeld gaan worden op basis van deze interviews aan u voor te leggen? Het gaat dan alleen om feedback, de antwoorden worden niet gebruikt.

Overig

 • Vragen of onderwerpen die niet aan bod zijn geweest en wel van belang zijn?