Samenvatting

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 laat zien hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), van de volgende generaties (‘later’) en van mensen in andere landen (‘elders’) en hoe de brede welvaart is verdeeld onder bevolkingsgroepen. Thema’s binnen de brede welvaart worden beschreven vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als laatste onderzoekt de Monitor of onze natuur, samenleving en economie sterk genoeg zijn om een volgende grote schok op te vangen.

Inleiding
Brede welvaart ‘hier en nu’
Brede welvaart ‘later
Brede welvaart ‘elders’
Verdeling van de brede welvaart
De Sustainable Development Goals

Inleiding

In 2021 was de coronacrisis nog volop actueel, met grote gevolgen voor de volksgezondheid en de zorgsector. In 2020 en 2021 overleden bijna 40 duizend mensen aan COVID-19. Werden eerst vooral maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan om zo de gezondheidszorg niet over te belasten, naarmate de pandemie voortduurde kwam er meer en meer oog voor de economische impact van de maatregelen. Met een groei van vijf procent herstelde de Nederlandse economie in 2021 opmerkelijk snel van de coronarecessie. Ondanks meerdere lockdowns was de omvang van het bbp per saldo één procent groter dan in het pre-coronajaar 2019.

De pandemie trekt nog steeds een grote wissel op de bevolking: de trend voor psychische gezondheid daalde al, en in 2021 liep het deel van de Nederlanders dat als psychisch gezond gezien wordt met 3,2 procentpunt verder terug tot 84,9 procent. Maatregelen als de lockdowns en avondklok beperkten het aantal contacten tussen mensen en verhoogden de risico's op kansenongelijkheid, eenzaamheid en psychische problemen. Vooral in de laatste maanden van 2021 was er meer aandacht voor sociaal-maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de maatregelen. Steeds nadrukkelijker klonk de roep om te komen tot een bewust afwegingskader, met ook meer oog voor de langere termijn. Op de langere termijn staat de samenleving ook voor andere fundamentele keuzes waarin de brede welvaart centraal staat. De maatschappelijke uitdagingen zijn nauw met elkaar verbonden: klimaat en energie, stikstof en natuurbehoud, woningbouw, armoedebestrijding en sociale inclusie, innovatie en concurrentiekracht. Voor veel van deze onderwerpen zijn ambitieuze doelen geformuleerd, vaak binnen de agenda van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties (VN) is vastgesteld voor de periode 2015-2030. Ook in Nederland geldt deze agenda als een van de belangrijkste beleidskaders.

Ieder jaar, op Verantwoordingsdag, publiceert het CBS op verzoek van het Kabinet de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s. Deze monitor laat niet alleen zien hoe het met de brede welvaart en de kwaliteit van leven ‘hier en nu’ is gesteld en hoe deze welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen, maar kijkt ook naar de effecten van dit welvaartsstreven op volgende generaties (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’). Bij de meting van de brede welvaart volgt het CBS de aanbevelingen en het raamwerk van het CES-meetsysteem van de UNECE.

Brede welvaart ‘hier en nu’

De huidige brede welvaart in Nederland wordt beschreven aan de hand van acht thema’s: subjectief welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

De brede welvaart ‘hier en nu’ heeft zich in de trendperiode (2014-2021) overwegend positief ontwikkeld. Dit is te zien in het wiel met de brede-welvaarttrends. De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend in 2014-2021. De buitenste ring geeft de verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bbp per hoofd van de bevolking dient in de wielen als referentievariabele.

Uitleg wielen brede-welvaarttrends

De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2014–2021). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op in het midden.

Brede-welvaarttrends (BWT): hier en nu
BredeWelvaartTrendsHier en Nu+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,2%ptSubjectief welzijnTevredenheid methet levenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 23NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,5%ptSubjectief welzijnErvaren regie overhet eigen levenPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20193e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,3%Materiële welvaartMediaan besteedbaarinkomenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20205e van 26PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,6%Materiële welvaartIndividueleconsumptiePositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,5%GezondheidGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,1%GezondheidGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptGezondheidOvergewicht Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptArbeid en vrije tijdLangdurigewerkloosheidPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptArbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20211e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,4%ptArbeid en vrije tijdHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20219e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metvrije tijdPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20216e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-66,8%Arbeid en vrije tijdTijdverlies door filesen vertragingMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metwerk (werknemers)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20217e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,4%ptWonenKwaliteit vanwoningenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202115e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptWonenTevredenheid metwoningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,4%ptSamenlevingContact met familie,vrienden of burenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 23NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,7%SamenlevingInspraak enverantwoordingsplichtPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20202e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,6%ptSamenlevingVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%ptSamenlevingVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%ptSamenlevingOntwikkeling normenen waardenMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,9%ptSamenlevingVrijwilligerswerk Positie in EU in 2015Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20211e van 27NegatiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,1%ptVeiligheidVaak onveilig voelenin de buurtMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptVeiligheidSlachtofferschap vanmisdaadPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202114e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptMilieuBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,8%ptMilieuKwaliteit vanzwemwater binnenwaterenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202117e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptMilieuStikstofdepositie enlandnatuurMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%MilieuStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptMilieuMilieuproblemen Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 25NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829Positie in EUDe balken geven de positie aan van Neder-land in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingSubjectiefwelzijnMateriëleWelvaartWonenVeiligheidGezondheidArbeid en vrije tijdMilieuSamenleving01 Bruto binnenlands product / 02 Tevredenheid met het leven / 03 Ervaren regie over het eigen leven / 04 Mediaan besteedbaar inkomen / 05 Individuele consumptie / 06 Gezonde levensverwachting mannen / 07 Gezonde levensverwachting vrouwen / 08 Overgewicht / 09 Langdurige werkloosheid / 10 Nettoarbeidsparticipatie / 11 Hoogopgeleide bevolking / 12 Tevredenheid met vrije tijd / 13 Tijdverlies door files en vertraging / 14 Tevredenheid met werk (werknemers) / 15 Kwaliteit van woningen / 16 Tevredenheid met woning / 17 Contact met familie, vrienden of buren / 18 Inspraak en verantwoordingsplicht / 19 Vertrouwen in instituties / 20 Vertrouwen in mensen / 21 Ontwikkeling normen en waarden / 22 Vrijwilligerswerk / 23 Vaak onveilig voelen in de buurt / 24 Slachtofferschap van misdaad / 25 Beheerde landnatuur in NNN / 26 Kwaliteit van zwemwater binnenwateren / 27 Stikstofdepositie en landnatuur / 28 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) / 29 Milieuproblemen Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)LegendaOnvoldoende data(kwaliteit)

Trends en posities

 • Tien van de 28 indicatoren in dit wiel ontwikkelen zich in de richting van een toename van de brede welvaart (groen vakje in de binnenste ring). Bij zes van deze tien indicatoren behoort Nederland ook nog eens tot de koplopers binnen de EU-27: mediaan besteedbaar inkomen, langdurige werkloosheid, nettoarbeidsparticipatie, tevredenheid met werk (werknemers), vertrouwen in instituties en vertrouwen in mensen. (Zie de staafjes onderin de figuur).
 • Bij twee indicatoren in het wiel neemt de welvaart af (trend kleurt rood): contact met familie, vrienden of buren en vrijwilligerswerk. Nederland heeft hier wel een zeer hoge positie in vergelijking met de andere EU-landen.
 • Bij de thema’s subjectief welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, veiligheid en milieu stijgt de welvaart (groen), of blijven de trends neutraal (grijs).
 • Bij het thema samenleving is het beeld gemengd: twee trends wijzen op een achteruitgang van de brede welvaart.
 • Bij vijf indicatoren is de trend omgeslagen. De voorheen rode trend bij overgewicht en bij inspraak en verantwoordingsplicht is omgeslagen in een trend die neutraal is (grijs). De tevredenheid van werknemers met hun werk heeft nu een stijgende trend. Dit zijn verbeteringen. Bij de ontwikkeling van normen en waarden en bij het zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt was de trend positief, maar is inmiddels neutraal. Over normen en waarden is overigens tijdens de coronaperiode niet geënquêteerd, waardoor er geen nieuwe data aan de reeks konden worden toegevoegd.
 • Meest recente ontwikkeling
 • Het mediane inkomen, de consumptie van huishoudens en het vertrouwen in mensen groeiden relatief sterk ten opzichte van een jaar eerder, en het percentage mensen dat slachtoffer was van misdaad daalde. Dit alles vergroot de brede welvaart.
 • Daartegenover staan een significante toename van het deel van de bevolking dat milieuproblemen ervaart en dalingen bij de tevredenheid met de woning, het vertrouwen in instituties, en deelname aan vrijwilligerswerk ten opzichte van een jaar eerder. Hier is sprake van afnemende brede welvaart.

Brede welvaart ‘later’

De keuzes die alle Nederlanders gezamenlijk ‘hier en nu’ maken, hebben consequenties voor de volgende generaties (‘later’). Om de kwaliteit van leven op peil te houden, zijn immers allerlei hulpbronnen (‘kapitaal’) nodig. Brede welvaart ‘later’ gaat over de hulpbronnen waarover volgende generaties kunnen beschikken om minimaal dezelfde welvaart te kunnen hebben als de huidige generatie. De hoeveelheden economisch, natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal moeten minstens constant blijven over de lange termijn als we willen kunnen spreken van duurzaamheid.

Het wiel met de brede-welvaarttrends ‘later’ laat duidelijk zien dat de toekomstige welvaart meer onder druk staat dan de huidige welvaart.

Uitleg wielen brede-welvaarttrends

De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2014–2021). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op in het midden.

Brede-welvaarttrends (BWT): later
BredeWelvaartTrendsLater+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,1%Economisch kapitaalFysiekekapitaalgoederenvoorraadPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20207e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%Economisch kapitaalKenniskapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20206e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%Economisch kapitaalGemiddelde schuldper huishoudenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202022e van 24NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+21,7%Economisch kapitaalMediaan vermogenvan huishoudensMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+24,6%Natuurlijk kapitaalOpgesteld vermogenhernieuwbare elektriciteitPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptNatuurlijk kapitaalBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%Natuurlijk kapitaalGroen-blauwe ruimte, exclusiefreguliere landbouwMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-2020NegatiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+7,0%Natuurlijk kapitaalFosforoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202113e van 14NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%Natuurlijk kapitaalStikstofoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202114e van 14NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,8%Natuurlijk kapitaalFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%Natuurlijk kapitaalFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,3%ptNatuurlijk kapitaalOppervlaktewater van goedechemische kwaliteitMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%Natuurlijk kapitaalOnttrekkinggrondwaterPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202010e van 20NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%Natuurlijk kapitaalStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie0,0%Natuurlijk kapitaalCumulatieveCO2-emissiesPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202113e van 16NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,0%Menselijk kapitaalGewerkteurenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202116e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,4%ptMenselijk kapitaalHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20219e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,1%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,5%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%ptSociaal kapitaalVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,6%ptSociaal kapitaalDiscriminatiegevoelens Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2016-201817e van 23NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,6%ptSociaal kapitaalVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’bbpper hoofdbevolkingPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen dataEconomischkapitaal0302010405Natuurlijkkapitaal0607080910111213141516Menselijkkapitaal17181920Sociaalkapitaal212223Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda01 Bruto binnenlands product / 02 Fysieke kapitaalgoederenvoorraad / 03 Kenniskapitaalgoederenvoorraad / 04 Gemiddelde schuld per huishouden / 05 Mediaan vermogen van huishoudens / 06 Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit / 07 Beheerde landnatuur in NNN / 08 Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw / 09 Fosforoverschot / 10 Stikstofoverschot / 11 Fauna van het land / 12 Fauna van zoetwater en moeras / 13 Oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit / 14 Onttrekking grondwater / 15 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) / 16 Cumulatieve CO2-emissies / 17 Gewerkte uren / 18 Hoogopgeleide bevolking / 19 Gezonde levensverwachting vrouwen / 20 Gezonde levensverwachting mannen / 21 Vertrouwen in mensen / 22 Discriminatiegevoelens / 23 Vertrouwen in instituties

Trends en posities

 • Bij zeven van de 22 indicatoren in het ‘later’-wiel geeft de trend een welvaartsdaling aan: gemiddelde schuld per huishouden, groen-blauwe ruimte, fauna van het land, fauna van zoetwater en moeras, oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit, onttrekking grondwater, en cumulatieve CO2-emissies. Ter vergelijking: voor ‘hier en nu’ is dit bij twee van de in totaal 28 indicatoren het geval.
 • Vooral bij het natuurlijk kapitaal is sprake van achteruitgang: daar kleuren zes van de elf trends rood.
 • Bij het menselijk kapitaal en het sociaal kapitaal hebben de indicatoren ofwel een trend die wijst op toename van de brede welvaart ofwel een neutrale trend.
 • Bij het economisch kapitaal is het beeld gemengd.
 • In de vergelijking met andere EU-landen heeft Nederland overwegend posities in de middengroep of achterhoede. Bij fosfor- en stikstofoverschotten, cumulatieve CO2-emissies en de gemiddelde schuld per huishouden staat Nederland onderin de EU-ranglijst.
 • Vergeleken met de periode 2013-2020 zijn er in 2014-2021 geen trendomslagen bij de kapitalen in het ‘later’-wiel.
 • Meest recente ontwikkelingen
 • Het opgesteld vermogen voor hernieuwbare elektriciteit neemt sterk toe ten opzichte van het voorgaande jaar.
 • Het vertrouwen in mensen groeit sterk.
 • Het vertrouwen in instituties is van 2020 op 2021 gedaald, na een sterke stijging in 2020 (6,4 procentpunt).

Brede welvaart ‘elders’

De keuzes die ‘hier en nu’ gemaakt worden om onze welvaart op peil te houden of te vergroten hebben niet alleen gevolgen voor komende generaties in Nederland (‘later’), maar ook voor mensen in andere landen (‘elders’). In het wiel met de brede-welvaarttrends ‘elders’ staan de stromen van inkomens en hulpbronnen tussen Nederland en het buitenland centraal.

Uitleg wielen brede-welvaarttrends

De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2014–2021). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op in het midden.

Brede-welvaarttrends (BWT): elders
BredeWelvaartTrendsElders+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+23,7%Handel en hulpInvoer vangoederen totaalMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+27,4%Handel en hulpInvoer van goederenuit EuropaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+28,2%Handel en hulpInvoer van goederenuit AfrikaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+21,0%Handel en hulpInvoer van goederenuit AmerikaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+15,3%Handel en hulpInvoer van goederenuit AziëMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+16,8%Handel en hulpInvoer van goederenuit OceaniëMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+13,8%Handel en hulpTotale invoeruit LDC'sPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptHandel en hulpOntwikkelingshulp Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20205e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,1%ptHandel en hulpOverdrachten Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20204e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-8,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossieleenergiedragersPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202127e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-16,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossiele energiedragersuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+11,8%Milieu en grondstoffenInvoermetalenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202123e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-33,0%Milieu en grondstoffenInvoer metalenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+13,8%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaalmineralenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202122e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-33,0%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaal mineralenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+10,1%Milieu en grondstoffenInvoerbiomassaPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202127e van 27NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-9,6%Milieu en grondstoffenInvoer biomassauit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,9%Milieu en grondstoffenLandvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2013-2017Niet meetbaarNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-7,8%Milieu en grondstoffenGrondstoffenvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+17,5%Milieu en grondstoffenBroeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Positie in EU 'Elders'overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingHandel en hulp080910Milieu en grondstoffen111213141615171918202102010304050706Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda

Trends en posities

 • Bij negen van de twintig indicatoren in dit wiel beweegt de trend in de richting van een stijgende brede welvaart: de overdrachten van gelden door niet-ingezetenen naar hun land van herkomst, de waarde van de invoer van goederen totaal en meer specifiek uit de continenten Europa, Amerika, Azië en Oceanië, de hoeveelheid invoer uit de allerarmste landen (LDC’s) en meer specifiek de invoerde hoeveelheid fossiele energiedragers en niet- metaal-mineralen uit deze landen.
 • Bij negen indicatoren is de trend neutraal.
 • Slechts één indicator in het ‘elders’-wiel – de invoer van biomassa – laat een welvaartsdaling zien. Voor de landvoetafdruk zijn er niet genoeg data om een trend te bepalen.
 • Sommige trends zijn omgeslagen in vergelijking met de trendperiode van de vorige monitor (2013-2020). Bij de waarde van de totale invoer van goederen en van de invoer van goederen uit Europa in het bijzonder, is de trend omgeslagen van neutraal naar stijgend. Deze omslagen zijn gunstig: vanuit de optiek van brede welvaart vergroot dit de welvaart van de handelspartners. Bij de ingevoerde hoeveelheid metalen uit LDC’s is de voorheen stijgende trend nu neutraal. Ook dit is een omslag ten goede: de voorraden grondstoffen in de allerarmste landen worden minder hard uitgeput. Hiertegenover staat een verslechtering: bij de totale hoeveelheid ingevoerde niet-metaal-mineralen is de voorheen dalende trend nu neutraal.

Meest recente ontwikkelingen

 • Opvallende veranderingen in het meest recente jaar ten opzichte van het jaar ervoor zijn er voor de waarde van de invoer uit Afrika en uit Oceanië. Deze verhogen de welvaart van de handelspartners. De sterke daling van de uit de allerarmste landen ingevoerde hoeveelheden fossiele energiedragers, metalen en biomassa wordt eveneens als welvaart verhogend gezien: De hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen worden minder uitgeput.

Verdeling van de brede welvaart

De brede welvaart ‘hier en nu’ is niet gelijk verdeeld over de bevolking. De visualisatie toont het aantal indicatoren waar groepen een significant hogere (groen bolletje) of significant lagere (rood bolletje) welvaart hebben dan het landelijk gemiddelde (afgebeeld als grijs). Mannen en vrouwen worden met elkaar vergeleken in plaats van met het gemiddelde van de bevolking.

Uitleg bij figuren over verdeling

De kleuren geven aan of de waarde van de indicator van een bevolkingsgroep boven, onder of (min of meer) op het gemiddelde van de bevolking. Groen betekent dat waarde van een bevolkingsgroep hoger is dan het gemiddelde, rood dat de waarde lager is en grijs dat de waarde niet afwijkt van het gemiddelde. Bij verschillen naar geslacht geeft de kleur aan hoe de waarde bij mannen zich verhoudt tot de waarde bij vrouwen. Per indicator wordt ook met kleuren aangegeven of de indicatorwaarde van een bevolkingsgroep sinds het basisjaar 2019 is veranderd richting een hogere (groen) of lagere (rood) brede welvaart.

Verdeling van brede welvaart in meest recente jaar en relatieve ontwikkeling sinds 2019
De bolletjes geven per indicatoren aan waar bevolkingsgroepen een significant hogere (groen) of lagere (rood) welvaart hebben dan het nationaal gemiddelde (grijs). De ruitjes geven aan of het cijfer van een bevolkingsgroep zich sinds 2019 bij een indicator gunstiger (groen) of ongunstiger (rood) heeft ontwikkeld dan het nationale gemiddelde.
Gesorteerd op kleur
Gesorteerd op indicator
LegendaMeest recente jaarRelatieve ontwikkeling sinds 2019

Geslacht

Mannen, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2020, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Mannen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2020, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2020, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2020, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Leeftijd

Jonger dan 25, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
25 tot 35, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
35 tot 45, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
45 tot 55, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
55 tot 65, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
65 tot 75, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Nettoarbeidsparticipatie: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
75 en ouder, Tevredenheid met werk: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Onderwijsniveau

Laag, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.

Migratieachtergrond

Nederlands, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2020, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Nederlands, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Nederlands, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2020, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Nederlands, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Nederlands, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Nederlands, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemidde