Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 bestaat uit drie grote hoofdstukken.

Brede welvaart beschrijft de brede welvaart van de inwoners van Nederland ‘hier en nu’ en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van toekomstige generaties in Nederland (‘later’) en die van mensen in andere landen (‘elders’). Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de schokbestendigheid van de brede welvaart. Dit deel gaat over de robuustheid van de samenleving en de veerkracht om exogene schokken op te kunnen vangen. Brede welvaart gaat ook kort in op de relatie met uitkomsten uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen over het gebruik van de – in Nederland schaarse – ruimte en de samenhang tussen circulaire economie en de SDG’s.

SDG’s beschrijft afzonderlijke thema’s binnen de brede welvaart, gegroepeerd naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) in de Nederlandse context. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties kunnen worden gezien als internationaal afgesproken doelstellingen op het terrein van de brede welvaart en de houdbaarheid daarvan op de langere termijn. Per SDG kijken we naar wat er gedaan is om het doel te bereiken, waar we nu staan en hoe mensen er tegenaan kijken.

Verdeling beschrijft hoe brede welvaart ‘hier en nu’ verdeeld is over verschillende bevolkingsgroepen. Er wordt zowel gekeken naar de afzonderlijke indicatoren en naar de stapeling van gunstige of ongunstige uitkomsten bij individuen.

De uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 kunnen niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers uit voorgaande edities. Bijvoorbeeld omdat voorlopige cijfers vervangen zijn door definitieve cijfers, ander bronnen zijn gebruikt, of tijdreeksen zijn gereviseerd.

De indicatoren in de 2022-editie van de Monitor zijn geüpdatet tot 24 maart 2021. Dit betekent dat in de tijd tussen deze datum en de publicatie van de Monitor op 18 mei 2022 (Verantwoordingsdag) voor een aantal indicatoren nieuwe cijfers beschikbaar zijn gekomen die niet meer verwerkt konden worden.

Op de website van het CBS is alle onderliggende informatie toegankelijk gemaakt, inclusief een technische toelichting bij de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s, en tabellen met de gebruikte data.