Arbeidsmarktmobiliteit

Het aantal werkenden kan veranderen doordat mensen die eerder nog werkloos waren betaald werk gevonden hebben. Ook zijn er mensen die de arbeidsmarkt (opnieuw) betreden en erin slagen om betaald werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun baan verliezen en werkloos worden, of mensen die stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename aantal werkenden

In het derde kwartaal van 2021 waren er (seizoengecorrigeerd) 85 duizend werkenden meer dan het kwartaal ervoor. In deze periode was vooral het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werk vond groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 215 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en een baan vonden, stonden 157 duizend werkenden die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Hierdoor nam het aantal werkenden toe, met 58 duizend.

In dezelfde periode vonden ook meer werklozen een baan dan dat er werkenden werkloos werden. Tegenover de 91 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het derde kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 64 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal mensen met betaald werk toe met 27 duizend.

  

Ook wisselingen tussen de werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms niet direct werk. Zij zijn dan werkloos. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die eerder werkloos waren besluiten om zich terug te trekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod op de pagina Arbeidsmarktmobiliteit werklozen.

Ontwikkeling in de periode 2010-2020

Veranderingen in het aantal werkenden zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkzame beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkloze beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam toe in de periode 2014-2019. In 2020 nam het aantal werkenden voor het eerst na 2013 af, met gemiddeld 10 duizend per kwartaal. Dit kwam vooral doordat meer werkenden de arbeidsmarkt verlieten dan er toetreders op de arbeidsmarkt kwamen en direct aan de slag gingen.

Werkzame beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (niet-seizoengecorrigeerd), gemiddeld per kwartaal
 Saldo tussen werkloos en werkzaam (x 1 000)Saldo tussen niet-beroepsbevolking en werkzaam (x 1 000)
2010-1010
2011-916
2012-59
2013-15-7
20149-6
201530-20
2016367
2017394
20183814
20192413
2020-8-2